دانلود رایگان


پروژه مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده - دانلود رایگاندانلود رایگان پروژه مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از دیتاست پزشکی پژوهشی کامل به معرفی داده کاوی با تکنیک های کلاسه بندی در داده کاوی میباشد.

دانلود رایگان
پروژه مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از دیتاست پزشکیپروژه مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از دیتاست پزشکی پژوهش کامل در حوزه کامپیوتر و پزشکی میباشد و در 5 فصل تنظیم شده است.این پروژه با معرفی داده کاوی به تکنیک های کلاسه بندی در داده کاوی پرداخته است.شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.
پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 57 صفحه برای رشته کامپیوتر و IT در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا پایان ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) ، نوشتن پاورقی (Footnote) و فهرست گذاری اتوماتیک کامل شده وآماده تحویل یا کپی برداری از مطالب مفید آن است.
چکیده
در این مطالعه ، 5 روش کلاسه بندی متداول ، درخت تصمیم ، بیزین ، نزدیکترین همسایه ، شبکه های عصبی و ماشین بردار پشتیبان بر روی شش مجموعه ی داده ی پزشکی سرطان سینه ، هپاتیت ، تیروئید ، دیابت ، تومور اولیه و بیماری قلبی مورد تست و ارزیابی قرار گرفتند.معیار ارزیابی میزان دقت هر روش بوده و برای تست هر روش از نرم افزار weka با مقادیر پیش فرض استفاده گردید.نتایج حاصله نشان می دهد .که اگر چه بعضی از کلاسه بندی ها نسبت به بقیه بهتر عمل می کنند ولی بطور کلی هیچ روش کلاسه بندی وجود ندارد که روی تمام مجموعه داده های مذکور از دقت بهتری برخوردار باشد و برای هر مجموعه داده یک روش کلاسه بندی خاص نسبت به سایر روش ها از دقت مطلوبی برخوردار می باشد.
واژه های کلیدی:
داده کاوی ، کلاسه بندی ، داده کاوی پزشکی ، الگوریتم های کلاسه بندی ، کشف دانش ،استخراج دانش ،نرم افزار weka ، Data mining ، classification
فهرست مطالب
فصل یکم مفاهیم داده کاوی
فصل دوم کلاسه بندی و پیشگویی
فصل سوم تکنیک های کلاسه بندی معروف
فصل چهارم مقایسه و ارزیابی تکنیک های کلاسه بندی
فصل پنجم نتیجه گیری
فهرست شکل ها


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پروژه داده کاوی


تکنیکهای کلاسه بندی


داده کاوی پزشکی


الگوریتم های کلاسه بندی


نرم افزار weka


Data mining


مهندسی الگوریتم


تئوری بیز


درخت تصمیم


مجموعه داده های پزشکی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


: ﭼﮑﯿﺪه : ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي ﻣﻘﺪﻣﻪ 1.

ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ،. ﺑﯿﺰ. ﺳﺎده، درﺧﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ. و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺟﻤﻌﯽ. ﺑﮕﯿﻨﮓ و ﺑﻮﺳﺘﯿﻨﮓ. از. داده. ﻫﺎي.
ﺗﺼﺎدﻓﺎت. ﻓﻮﺗﯽ ﺳﺎل .... اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ روﺷﻬﺎي دﺳﺖ ﺑﻨﺪ در ﺷﺪت ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده اي اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ا. (ﻧﺪ.
Alikhani ...

ﺑﺮرﺳﯽ روش ﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي MLP ، SVM، و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان: ﺟﺎوﯾﺪ داداش ﮐ - Khorshid

ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ﻣﻮﺟﻮد( ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده اﻋﺪاد ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در درس ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
... MATLAB ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روﺷﻬﺎي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻫﺎ ......
0.14 اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺪار در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 0.095 ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ دﻗﺖ ﺑﺎﻻي 90 درﺻﺪي اﺳﺖ.

مطلب قبلی پروژه مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با ...

9 دسامبر 2016 ... پروژه مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از دیتاست پزشکی
پژوهش کامل در حوزه کامپیوتر و پزشکی میباشد و در ۵ فصل ...

ﺑﺎ ﻛﻤﻚ در ﺷﺶ ﺳﻴﮕﻤﺎ، ﻫﺎ داده اي ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﮔﻴﺮ

ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ. اي ﺗﺤﻠﻴﻞ. ﻫﺎ داده. در ﺷﺶ ﺳﻴﮕﻤﺎ،. ﺑﺎ ﻛﻤﻚ. اﺑﺰارﻫﺎي آﻣﺎري و. ﻓﻨﻮن ﺗﺼﻤﻴﻢ. ﮔﻴﺮي ﭼﻨﺪ ﺷﺎﺧﺼﻪ.
ﻋﺎدل آذ. ر1. ∗، ... ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﻣﺴﺆول ﻣﻘﺎﻟﻪ ..... ﺗﻜﻨﻴﻜ. ﻬﺎي اﺳﺘﻔﺎده. ﺷﺪه. در ﻓﺎز ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﺶ ﺳﻴ. ﮕﻤﺎ ﺑﻪ ﺻﻮرﺗ. ﻬﺎي
ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ دﺳـﺘﻪ. ﺑﻨـﺪي و اراﺋـﻪ. ﺷﺪه. اﻧﺪ، ﻛﻪ راﻳﺠ .... ﻫﺎ داده. ي زﻳﺎدي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ داراي دﻗﺖ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﻤﻲ .ﺑﺎﺷﺪ. ) ج.

سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور - وره...GISآموزش و مشا

دقت کنید که مقایسه بین ویژگی های لایه هدف و input dataset ها است . ... برچسب‌ها:
مشاوره, GIS, پایگاه داده, Oracle spatial, geodatabase ... مقاله : مقایسه روش نسبت
گیری طیفی و طبقه بندی نظارت شده در استخراج خط ساحلی .... وی در این تحقیق نشان
داد که با بهره‌گیری از مدلهای ریاضی و آماری و تکنیک GIS می‌توان دقت نتایج را
افزایش داد.

لیست کارهای خوشه بندی مشتریان سخت و فازی - طراحی سایت

نتیجه نشان داد که این الگوریتم در هر دو محیط دارای دقت بالایی است. ... خوشه بندي داده
ها به كلاس ها و يا دسته هاي متناسب يكي از مباحث مهم و مطرح در تشخيص الگو مي ... داده
شده است كه FCM نتيجه بهتري را در بر دارد ودر اين مقاله علاوه بر مقايسه روش هاي خوشه
بندي ... آن ها معتقدند که خوشه بندی داده یکی از رایج ترین تکنیک های داده کاوی است.

پیش بینی عود مجدد سرطان پستان به کمک سه تکنیک داده کاوی

ﻫﺪف اﺻﻠﯽ از اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﮔﺰارش ﯾﮏ ﭘﺮوژه ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ. اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ. ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ داده ﮐﺎوي از
ﻃﺮﯾﻖ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺣﺴﺎﺳﯿﺖ. ، وﯾﮋﮔﯽ. و دﻗﺖ. ﺑﯿﻦ آﻧﻬﺎ، ﺟﻬﺖ. اﻧﺘﺨﺎب دﻗﯿﻖ. ﺗﺮﯾﻦ ﻣﺪل ﺑﺮاي ﭘ. ﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻋﻮد ... ﻃﺒﻘﻪ
ﺑﻨﺪي. SVM. در. ﭘﯿﺶ ﺑﯿﻨﯽ ﻋﻮد ﻣﺠﺪد ﺳﺮﻃﺎن ﭘﺴﺘﺎن، ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﯿﺰان ﺧﻄﺎ و ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ دﻗﺖ. را داﺷﺖ ﮐﻪ. ﺑﺎﻻﺗﺮ از.

اصل مقاله (752 K)

ﭘﺮدازش داده. ﻫﺎ ﺷﺎﻣﻞ. ﺗﺼﺤﯿﺤﺎت. ﻫﻨﺪﺳﯽ و رادﯾﻮﻣﺘﺮﯾﮏ. ،. اﻧﺘﺨﺎب روش ﭘﺎﯾﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮات. و. ارزﯾﺎﺑﯽ دﻗﺖ ﻧﺘﺎﯾﺞ.
ﻣﯽ. ﺑﺎﺷﺪ . در ﻣﺮﺣﻠﻪ ... رادﯾﻮﻣﺘﺮﯾﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ. روش ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﭘﺲ از ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي. ﺑﻪ روش آﻣﺎر ﭘﺎﯾﺶ ﺗﻐﯿﯿﺮ
ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﯾﺠﺎد ﯾﮏ ﺟﺪول ... ﻫﺎي ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﺳﻪ ﮐﻼس ﺷﺎﻣﻞ اراﺿﯽ رﺳﻮﺑﮕﺬاري، اراﺿﯽ ﻗﻠﻮه.

روش های جمع آوری اطلاعات - آسمونی

روش منتخب برای جمع آوری داده ها در تحقیق خود را تشخیص دهید. .... در مقایسه با روش
مشاهده ثبت وقایع ناقص تر است ... ها را می توان به سرعت نوشت و تجزیه و تحلیل و
طبقه بندی پاسخ ها نیز ساده تر است اما اطلاعات به دقت و کاملی پرسش نامه باز نیست.

اجرای تکنیکهای داده کاوی روی مخزن داده واستخراج الگوهای پنهان از داده ها ...

18 ژانويه 2012 ... لذا در این پروژه با استفاده از تکنیک‌هاي داده کاوي و الگوریتم‌هایی مانند درخت .... دسته
بندي داده‌ها استفاده کرده و نتايج حاصل را با يکديگر مقايسه کرده اند. .... این معیار
دقت کل یک دسته بندی را محاسبه می‌نماید این معیار نشان دهنده این ...

K-Means Divide And Conquer Clustering

ﺑﻨﺪي. ﺑﻪ روش. K-Means. ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﻏﻠﺒﻪ. K-Means Divide And Conquer Clustering. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ...
ﺩﺍﺩﻩ. ﺍ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ. ﮐﺎﻭ ، ﻣﺮﺣﻠﻪ. ﺣﺬﻑ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﺍﺩﻩ. ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺍﻋﻤﺎﻝ
ﮔﺮﺩﺩ. ... ﺭﻭﺵ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪ ﺗﺮﮐﻴﺒﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺩﻭ .... ﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از آن ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻣﺪل ﻫﺎي دﯾﺘﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده. ﻧﻤﻮد. ... روش ﻣﻄﺮح ﺷﺪه داراي دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪي ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ.

اصل مقاله (579 K)

21 آگوست 2007 ... مقاله، با بهره گريى از روش مطالعۀ كتابخانه اى، ضمن بررسى مفهوم ... )1999(، در اثر
تحقيقي خود باعنوان »مروري بر خوشه بندي داده ها«، 4جين، .... به عالوه، تكنيك .... است
كه بايد به دقت بررسي شده و در ساختار رده هاي مربوط به فرايند خوشه بندي لحاظ .....
مقايسه ميان دو نوع از انواع مهم و پراستفادة خوشه بندي، يعني خوشه بندي ...

CFO ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻨﺪه

ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻨﺪه. ﻫﺎ، ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷـﻮﻧﺪ . در اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ،. اﺑﺘﺪا اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ. ﺑ«. ﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻧﻴﺮوي ﻣﺮﻛﺰي. ( ».
CFO. ) ... ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻨﺪه. ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ روش. ﻫﺎي ﻫﻮش ﺟﻤﻌﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮ روي
داده. ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﻲ .... دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ... ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي و ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ آن ﺑـﺎ. ﺳﺎﻳﺮ روش.

شبکه های عصبی برای طبقه بندی

طبقه بندی کننده های آماری مبتنی بر تئوری تصمیم بیزین هستند ... روش های خود
تطبیقی برای مبنای داده هستند; می تواند هر تابعی را با دقت دلخواه تخمین بزند ...
نتیجه آزمایش جامع Minchiکه در مطالعه مقایسه ای پروژه StatLog بود و 3 روش طبقه
بندی ...

روش های جمع آوری اطلاعات - آسمونی

روش منتخب برای جمع آوری داده ها در تحقیق خود را تشخیص دهید. .... در مقایسه با روش
مشاهده ثبت وقایع ناقص تر است ... ها را می توان به سرعت نوشت و تجزیه و تحلیل و
طبقه بندی پاسخ ها نیز ساده تر است اما اطلاعات به دقت و کاملی پرسش نامه باز نیست.

پروژه مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با ... - داک لینک

این پروژه با معرفی داده کاوی به تکنیک های کلاسه بندی در داده کاوی پرداخته است.شما
میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید. پروژه بصورت فایل قابل ...

(عنوان مقاله : فونت B Nazanin - اندازه 16 - پررنگ)

تکنیک. هایی همچون درخت تصمیم و شبکه. های عصبی به طبقه. بندی داده. های حجیم ...
مقایسه. نمودند که مدل. Navie Bayes. با. 78. /. 97. ب. االترین. دقت. را. داشته. است.

اصل مقاله (579 K)

21 آگوست 2007 ... مقاله، با بهره گريى از روش مطالعۀ كتابخانه اى، ضمن بررسى مفهوم ... )1999(، در اثر
تحقيقي خود باعنوان »مروري بر خوشه بندي داده ها«، 4جين، .... به عالوه، تكنيك .... است
كه بايد به دقت بررسي شده و در ساختار رده هاي مربوط به فرايند خوشه بندي لحاظ .....
مقايسه ميان دو نوع از انواع مهم و پراستفادة خوشه بندي، يعني خوشه بندي ...

بررسي و مقايسه کارايي روش هاي FAHP و GCA براي مکان يابي پخش ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي و مقايسه کارايي روش هاي FAHP و ...
استفاده از نرم افزار Arc GIS تبديل به لايه هاي اطلاعاتي شده و پس از آن کلاس بندي
شدند. سپس با روش خوشه بندي خاکستري (GCA)، تمام داده هاي ناقص يا گسسته به اعداد
... همچنين براي بالا بردن دقت پهنه بندي و تحليل مقايسه اي، از دو روش تحليل سلسله
...

متن کاوی چیست؟ - ماهنامه کامپیوتری رایانه

27 مه 2015 ... مقاله زیر خلاصه ای از نتایج مطالعه چندین مقاله معتبر انگلیسی و فارسی بوده و سعی
در ارائه ... طبقه بندی متن، یعنی انتساب اسناد متنی بر اساس محتوی به یك یا چند
طبقه از قبل تعیین ... در متن كاوي سعي مي گردد از همان تكنيكهاي داده كاوي استفاده
گردد. .... این رویکرد هنگام مقایسه corpus های مختلف می تواند مفید باشد.

اﺳﺘﻔﺎدﻩ از روﯾﮑﺮد اﺑﺮاﺑﺘﮑﺎری هﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ وﯾﮋﮔﯽ S - arXiv

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از روﯾﮑﺮد اﺑﺮاﺑﺘﮑﺎري ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺪا ... ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻋﻤﺎل اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮ
روي ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ... ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش ... اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻼس ﺑﺮاي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺪل، ﯾﮑﯽ از ﮔﺎم ...
ﮔﺬارد. ،. ﺑﺮ اﺳﺎس دﻗﺖ دﺳﺘﻪ. ﺑﻨﺪي وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از آن ﻣﻮرﭼﻪ اﺳﺖ و ﻣﻌﯿﺎر اﺑﺘﮑﺎري آن ﺑﺮ اﺳﺎس.

K-Means Divide And Conquer Clustering

ﺑﻨﺪي. ﺑﻪ روش. K-Means. ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﻏﻠﺒﻪ. K-Means Divide And Conquer Clustering. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ...
ﺩﺍﺩﻩ. ﺍ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ. ﮐﺎﻭ ، ﻣﺮﺣﻠﻪ. ﺣﺬﻑ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﺍﺩﻩ. ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺍﻋﻤﺎﻝ
ﮔﺮﺩﺩ. ... ﺭﻭﺵ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪ ﺗﺮﮐﻴﺒﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺩﻭ .... ﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از آن ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻣﺪل ﻫﺎي دﯾﺘﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده. ﻧﻤﻮد. ... روش ﻣﻄﺮح ﺷﺪه داراي دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪي ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ.

اﺳﺘﻔﺎدﻩ از روﯾﮑﺮد اﺑﺮاﺑﺘﮑﺎری هﺎی ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺎ ﯾﺎﻓﺘﻦ وﯾﮋﮔﯽ S - arXiv

در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاي اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر از روﯾﮑﺮد اﺑﺮاﺑﺘﮑﺎري ﺟﻬﺖ ﭘﯿﺪا ... ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻋﻤﺎل اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮ
روي ﭘﺎﯾﮕﺎه داده ... ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش ... اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﮐﻼس ﺑﺮاي ﯾﺎدﮔﯿﺮي ﻣﺪل، ﯾﮑﯽ از ﮔﺎم ...
ﮔﺬارد. ،. ﺑﺮ اﺳﺎس دﻗﺖ دﺳﺘﻪ. ﺑﻨﺪي وﯾﮋﮔﯽ. ﻫﺎي ﮐﺴﺐ ﺷﺪه از آن ﻣﻮرﭼﻪ اﺳﺖ و ﻣﻌﯿﺎر اﺑﺘﮑﺎري آن ﺑﺮ اﺳﺎس.

شبکه های عصبی برای طبقه بندی

طبقه بندی کننده های آماری مبتنی بر تئوری تصمیم بیزین هستند ... روش های خود
تطبیقی برای مبنای داده هستند; می تواند هر تابعی را با دقت دلخواه تخمین بزند ...
نتیجه آزمایش جامع Minchiکه در مطالعه مقایسه ای پروژه StatLog بود و 3 روش طبقه
بندی ...

اصل مقاله (1155 K)

توصيف. با داده. های عمق برابر. /۱۱. ۷. بود. نقشه عمق آب با طبقه. بندی. مجدد. شاخص.
MNDWI. بر اساس مدل تهيه شده تهيه گرديد. نقشه. اراضي پيراموني با استفاده از روش.

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

2 اهداف تحليلي: اين اهداف معمولاً تعيين ارتباط يا مقايسه دو موضوع را مي سنجد و ....
يا مشاور روش تحقيق آگاه به تجزيه و تحليل داده ها، حجم نمونه و روش تحلیلهای آماري را
.... پ ) در جمله بندي عنوان پروژه دقت كنيد تا چيدمان آن طوري باشد كه آن چه اصل موضوع ...

مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از دیتاست ...

پروژه , دانلود پروژه , سایت پروژه , پایان نامه , کتاب , دانلود کتاب , پروژه جدید , پروژه
دانشجویی ... مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از دیتاست
پزشکی ... چکیدهدر این مطالعه ، ۵ روش کلاسه بندی متداول ، درخت تصمیم ، بیزین ، k
...

اصل مقاله

ﺑﺎﺷﺪ؛ اﺷﻜﺎل در ﻛﻞ ﭘﺮوژه زﻳﺎد. ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺗﺮﻳﻦ روش ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل ارﺗﻔﺎع رﻗﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ
ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺪل واﻗﻌﻲ. ﺗﺮي را از ... ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ... اي از داده. ﻫﺎي رﻗـﻮﻣﻲ در ﻣـﺪل. ﺳـﺎزي ﺳـﻄﺢ. ﺗﻮﭘـﻮﮔﺮاﻓﻲ. (. ﺳـﻄﺤﻲ ﻛـﻪ داده. ﻫـﺎي ارﺗﻔـﺎﻋﻲ را
ﻧﺸـﺎن. ﻣﻲ. دﻫﺪ. ) ..... ﺑﻨﺪي. (. TIN. ) ﺷﺒﻜﺔ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻣﺜﻠﺚ. ﺑﻨﺪي ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ. ﭘﻴﻮﻛﺮ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ.
1978(. ).

Land Use Mapping of Sabzevar using Maximum Likelihood - SID

دﻗﺖ. اﯾﻦ دو روش ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده. از ﺻﺤﺖ ﮐﻠﯽ و ﺿﺮﯾﺐ ﮐﺎﭘﺎ ﻧﺸﺎن داده اﺳﺖ ﮐﻪ. اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﺷﺒﮑﻪ ﻋﺼﺒﯽ ﭘﺮﺳﭙﺘﺮون ﺑﺎ
دﻗﺖ ... 0/. از. دﻗﺖ. ﺑﯿﺶ ﺗﺮ. ي. ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ. ارزﯾﺎﺑﯽ. ﺷﺪ ﮐﻪ روش ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي ﺷﺒﮑﻪ
.... درﺻﺪ. در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ اﻟﮕﻮرﯾﺘﻢ ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي. ﺣﺪاﮐﺜﺮ. اﺣﺘﻤﺎل در روش ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي ﭘﯿﮑﺴﻞ ﭘﺎﯾﻪ ﺑﺎ. دﻗﺖ. ﮐﻠّﯽ ....
ﺴﺒﺖ داده ﻣﯽ. ﺷﻮد ﮐﻪ. ﺑﯿﺶ ﺗﺮ. ﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺗﻌﻠﻖ. ﭘﯿﮑﺴﻞ ﺑﻪ آن ﮐﻼس وﺟﻮد دارد . )2. ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي ﺗﺼﺎوﯾﺮ ﻣﺎﻫﻮاره.

مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از دیتاست ...

پروژه , دانلود پروژه , سایت پروژه , پایان نامه , کتاب , دانلود کتاب , پروژه جدید , پروژه
دانشجویی ... مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از دیتاست
پزشکی ... چکیدهدر این مطالعه ، ۵ روش کلاسه بندی متداول ، درخت تصمیم ، بیزین ، k
...

سیستم اطلاعات جغرافیایی(GIS) و سنجش از دور - وره...GISآموزش و مشا

دقت کنید که مقایسه بین ویژگی های لایه هدف و input dataset ها است . ... برچسب‌ها:
مشاوره, GIS, پایگاه داده, Oracle spatial, geodatabase ... مقاله : مقایسه روش نسبت
گیری طیفی و طبقه بندی نظارت شده در استخراج خط ساحلی .... وی در این تحقیق نشان
داد که با بهره‌گیری از مدلهای ریاضی و آماری و تکنیک GIS می‌توان دقت نتایج را
افزایش داد.

سیستم اثربخش ارزشیابی عملکرد کارکنان

الف) رويكرد مقايسه اي: رويكرد مقايسه اي به مديريت عملكرد ، نيازمند اينست كه
ارزيابي ... اين تكنيك ها شامل 5 تكنيك: وقايع حساس، مقياس هاي درجه بندي رفتاري،
.... ساده ترين و كم خرج ترين روشها اغلب اطلاعاتي با كمترين دقت توليد مي كنند اما،
به .... اگر يك سرپرست در ارزيابي يك كارمند تحت تأثير نمره هايي كه به ساير افراد
داده قرار ...

پروژه مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با ... - داک لینک

این پروژه با معرفی داده کاوی به تکنیک های کلاسه بندی در داده کاوی پرداخته است.شما
میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید. پروژه بصورت فایل قابل ...

مشاهده مطالب - دانلود مقالات سومين کنفرانس داده کاوي ايران - هوش ...

14 مارس 2011 ... 12- بکارگيري تکنيک هاي داده کاوي جهت بهبود مديريت ارتباط با مشتري در ... 23-
عوامل کليدي موفقيت پروژه "انبارش داده " از ديدگاه استاندارد مديريت پروژه PMBOK
24- مقايسه الگوريتم هاي کلاس بندي در تشخيص ديابت و نارسايي قلبي ... 31-
افزايش دقت کلاسه بندي در داده کاوي با استفاده از ترکيب کلاسه بندها

بررسي و مقايسه کارايي روش هاي FAHP و GCA براي مکان يابي پخش ...

دانلود رایگان متن کامل مقاله علمی پژوهشی بررسي و مقايسه کارايي روش هاي FAHP و ...
استفاده از نرم افزار Arc GIS تبديل به لايه هاي اطلاعاتي شده و پس از آن کلاس بندي
شدند. سپس با روش خوشه بندي خاکستري (GCA)، تمام داده هاي ناقص يا گسسته به اعداد
... همچنين براي بالا بردن دقت پهنه بندي و تحليل مقايسه اي، از دو روش تحليل سلسله
...

پروژه مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با ... - داک لینک

این پروژه با معرفی داده کاوی به تکنیک های کلاسه بندی در داده کاوی پرداخته است.شما
میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید. پروژه بصورت فایل قابل ...

اصل مقاله

ﺑﺎﺷﺪ؛ اﺷﻜﺎل در ﻛﻞ ﭘﺮوژه زﻳﺎد. ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺗﺮﻳﻦ روش ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل ارﺗﻔﺎع رﻗﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ
ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺪل واﻗﻌﻲ. ﺗﺮي را از ... ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ... اي از داده. ﻫﺎي رﻗـﻮﻣﻲ در ﻣـﺪل. ﺳـﺎزي ﺳـﻄﺢ. ﺗﻮﭘـﻮﮔﺮاﻓﻲ. (. ﺳـﻄﺤﻲ ﻛـﻪ داده. ﻫـﺎي ارﺗﻔـﺎﻋﻲ را
ﻧﺸـﺎن. ﻣﻲ. دﻫﺪ. ) ..... ﺑﻨﺪي. (. TIN. ) ﺷﺒﻜﺔ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻣﺜﻠﺚ. ﺑﻨﺪي ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ. ﭘﻴﻮﻛﺮ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ.
1978(. ).

لیست پروژه های کارشناسی ارشد - دانشگاه علم و صنعت ایران

13, 506, بررسی و شناخت چهره انسان با استفاده از تکنیک های بینایی ماشین, د. ... 19
, 512, بررسی رشد و مشخصه نگاری لایه های نا متجانس GaAs/AIGaAs رشد داده شده به
روش ... 25, 518, مدلسازی افزایش دقت مکان GPS با استفاده از فیلتر کالمن, د. .... 87,
580, طبقه بندی پتانسیل های قشر مغز ناشی از انجام حرکت دیدن حرکت و یا تصویر ...

جدول مواعد قانون آیین دادرسی کیفری

مقاله بررسی تأثیر استرس و اضطراب در یادگیری و افت

دانلود رایگان کتاب باور کنید تا ببینید pdf

گزارش کارآموزی رنگ و رزین

دانلود پاورپوینت مبحث چهارم مقررات ملی ساختمان

سابقه قالي باقي دربيرجند

پروپزال پیامد استقرار نواحی صنعتی در نواحی

دانلود نمونه سوال امتحانی تشریحی استاتیک با

مقاله درباره كشف يك پروتئين مؤثر در سرطان پستان

حقوق فرزندان