دانلود رایگان


پروژه مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده - دانلود رایگاندانلود رایگان پروژه مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از دیتاست پزشکی پژوهشی کامل به معرفی داده کاوی با تکنیک های کلاسه بندی در داده کاوی میباشد.

دانلود رایگان
پروژه مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از دیتاست پزشکیپروژه مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از دیتاست پزشکی پژوهش کامل در حوزه کامپیوتر و پزشکی میباشد و در 5 فصل تنظیم شده است.این پروژه با معرفی داده کاوی به تکنیک های کلاسه بندی در داده کاوی پرداخته است.شما میتوانید فهرست مطالب پروژه را در ادامه مشاهده نمایید.
پروژه بصورت فایل قابل ویرایش ورد(WORD) در 57 صفحه برای رشته کامپیوتر و IT در پایین همین صفحه قابل دانلود میباشد. شایسته یادآوری است که پروژه از ابتدا تا پایان ویرایش وتنظیم , سکشن بندی (section) ، نوشتن پاورقی (Footnote) و فهرست گذاری اتوماتیک کامل شده وآماده تحویل یا کپی برداری از مطالب مفید آن است.
چکیده
در این مطالعه ، 5 روش کلاسه بندی متداول ، درخت تصمیم ، بیزین ، نزدیکترین همسایه ، شبکه های عصبی و ماشین بردار پشتیبان بر روی شش مجموعه ی داده ی پزشکی سرطان سینه ، هپاتیت ، تیروئید ، دیابت ، تومور اولیه و بیماری قلبی مورد تست و ارزیابی قرار گرفتند.معیار ارزیابی میزان دقت هر روش بوده و برای تست هر روش از نرم افزار weka با مقادیر پیش فرض استفاده گردید.نتایج حاصله نشان می دهد .که اگر چه بعضی از کلاسه بندی ها نسبت به بقیه بهتر عمل می کنند ولی بطور کلی هیچ روش کلاسه بندی وجود ندارد که روی تمام مجموعه داده های مذکور از دقت بهتری برخوردار باشد و برای هر مجموعه داده یک روش کلاسه بندی خاص نسبت به سایر روش ها از دقت مطلوبی برخوردار می باشد.
واژه های کلیدی:
داده کاوی ، کلاسه بندی ، داده کاوی پزشکی ، الگوریتم های کلاسه بندی ، کشف دانش ،استخراج دانش ،نرم افزار weka ، Data mining ، classification
فهرست مطالب
فصل یکم مفاهیم داده کاوی
فصل دوم کلاسه بندی و پیشگویی
فصل سوم تکنیک های کلاسه بندی معروف
فصل چهارم مقایسه و ارزیابی تکنیک های کلاسه بندی
فصل پنجم نتیجه گیری
فهرست شکل ها


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
پروژه داده کاوی


تکنیکهای کلاسه بندی


داده کاوی پزشکی


الگوریتم های کلاسه بندی


نرم افزار weka


Data mining


مهندسی الگوریتم


تئوری بیز


درخت تصمیم


مجموعه داده های پزشکی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


داده‌کاوی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد

بسیاری از مردم داده کاوی را مترادف واژه های رایج کشف دانش از داده‌ها (KDD) می‌دانند. ...
تکنیک‌های داده‌کاوی به طور تاریخی به گونه‌ای گسترش یافته‌اند که به سادگی ... یکی
از این عوامل کیفیت داده هاست که بر میزان دقت و کامل بودن آن دلالت دارد. ... خوشه‌بندی (
Clustering): گروه بندی مجموعه‌ای از اعضاء، رکوردها یا اشیاء به نحوی که .... بحث · مقاله
...

لیست پروژه های کارشناسی ارشد - دانشگاه علم و صنعت ایران

13, 506, بررسی و شناخت چهره انسان با استفاده از تکنیک های بینایی ماشین, د. ... 19
, 512, بررسی رشد و مشخصه نگاری لایه های نا متجانس GaAs/AIGaAs رشد داده شده به
روش ... 25, 518, مدلسازی افزایش دقت مکان GPS با استفاده از فیلتر کالمن, د. .... 87,
580, طبقه بندی پتانسیل های قشر مغز ناشی از انجام حرکت دیدن حرکت و یا تصویر ...

پروژه مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با ... - یاهو شاپ

31 آگوست 2016 ... پروژه مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از دیتاست پزشکی
پژوهش کامل در حوزه کامپیوتر و پزشکی میباشد و در ۵ فصل ...

اصل مقاله

ﺑﺎﺷﺪ؛ اﺷﻜﺎل در ﻛﻞ ﭘﺮوژه زﻳﺎد. ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ . اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻨﺎﺳﺐ. ﺗﺮﻳﻦ روش ﺳﺎﺧﺖ ﻣﺪل ارﺗﻔﺎع رﻗﻮﻣﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ دﻗﺖ
ﺑﺎﻻﺗﺮي ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﻣﺪل واﻗﻌﻲ. ﺗﺮي را از ... ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ اﺧﺘﻼﻓﺎت و ﻧﻴﺰ ﻣﻘﺎﻳﺴﺔ
ﻣﻘﺎدﻳﺮ ... اي از داده. ﻫﺎي رﻗـﻮﻣﻲ در ﻣـﺪل. ﺳـﺎزي ﺳـﻄﺢ. ﺗﻮﭘـﻮﮔﺮاﻓﻲ. (. ﺳـﻄﺤﻲ ﻛـﻪ داده. ﻫـﺎي ارﺗﻔـﺎﻋﻲ را
ﻧﺸـﺎن. ﻣﻲ. دﻫﺪ. ) ..... ﺑﻨﺪي. (. TIN. ) ﺷﺒﻜﺔ ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ ﻣﺜﻠﺚ. ﺑﻨﺪي ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻮﺳﻂ. ﭘﻴﻮﻛﺮ و ﻫﻤﻜﺎراﻧﺶ.
1978(. ).

ﺑﺮرﺳﯽ روش ﻫﺎي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي MLP ، SVM، و ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮان: ﺟﺎوﯾﺪ داداش ﮐ - Khorshid

ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ. در اﯾﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده ﻣﻮﺟﻮد( ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ داده اﻋﺪاد ﻓﺎرﺳﯽ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در درس ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ
... MATLAB ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ روﺷﻬﺎي ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎزي ﻫﺎ ......
0.14 اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻘﺪار در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﭘﻨﺠﻢ ﺑﻪ ﻣﻘﺪار 0.095 ﻣﯽ رﺳﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ دﻗﺖ ﺑﺎﻻي 90 درﺻﺪي اﺳﺖ.

(عنوان مقاله : فونت B Nazanin - اندازه 16 - پررنگ)

تکنیک. هایی همچون درخت تصمیم و شبکه. های عصبی به طبقه. بندی داده. های حجیم ...
مقایسه. نمودند که مدل. Navie Bayes. با. 78. /. 97. ب. االترین. دقت. را. داشته. است.

مشاهده مطالب - دانلود مقالات سومين کنفرانس داده کاوي ايران - هوش ...

14 مارس 2011 ... 12- بکارگيري تکنيک هاي داده کاوي جهت بهبود مديريت ارتباط با مشتري در ... 23-
عوامل کليدي موفقيت پروژه "انبارش داده " از ديدگاه استاندارد مديريت پروژه PMBOK
24- مقايسه الگوريتم هاي کلاس بندي در تشخيص ديابت و نارسايي قلبي ... 31-
افزايش دقت کلاسه بندي در داده کاوي با استفاده از ترکيب کلاسه بندها

هــوپــاد رایانه پروژه مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با ...

پایان نامه مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از دیتاست
پزشکی استفاده از داده کاوی در پزشکی یکی از زمینه های پرکاربرد دا.

کدام آزمون آماری برای تحقیق ما مناسب است؟

برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون فرضیه های پژوهش از روش های آمار استنباطی استفاده
می شود. ... در نهایت با مقایسه آماره محاسبه شده و مقدار بحرانی سوال یا فرضیه تحقیق
..... بیشتری برای امتحان کردن داده ها با دقت بیشتر فهمیدن ارتباطات بین داده ها می دهد
. .... خیلی از تکنیکهای نظارتی data mining که برای کلاس بندی و تخمین مناسب ...

هــوپــاد رایانه پروژه مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با ...

پایان نامه مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از دیتاست
پزشکی استفاده از داده کاوی در پزشکی یکی از زمینه های پرکاربرد دا.

محتوای فصل های پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری - شریف یار

محتوای هر یک از فصل های پایان نامه و رساله بدین صورت است، فصل اول معرفی پژوهش،
... دقت نمایید که ملاحظات مربوط به شیوه نگارش، فونت مورد استفاده، رعایت فاصله ها و
.... داده های گردآوری شده را با استفاده از شاخص های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی می
... برده شده، مانند روش هایی است که درتحلیل مقایسه ای مورد استفاده قرار می گیرد.

روش های دادهكاوی

و کشــف الگوهای موجــود در داده های. خام است. تجزیه و تحليل داده ها از طریق. داده كاوی.
نمایه شــماره1 نشــانگر رابطه مفهومی. بیــن اســتخراج داده ها، تجزیــه و تحلیل. اســت.
هنگامی که .... کیفیت طبقه بندی فنون داده کاوی. می توانــد از .... از دقت و همچنیــن
تجزیه و تحلیل هزینه .... روش های تحلیلی، مقایسه .... این مقالــه، ترجمــه آزادی از مقاله
زیر. است:.

: ﭼﮑﯿﺪه : ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي ﻣﻘﺪﻣﻪ 1.

ﻧﺰدﯾﮏ ﺗﺮﯾﻦ ﻫﻤﺴﺎﯾﮕﯽ،. ﺑﯿﺰ. ﺳﺎده، درﺧﺖ ﺗﺼﻤﯿﻢ. و دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪي ﺟﻤﻌﯽ. ﺑﮕﯿﻨﮓ و ﺑﻮﺳﺘﯿﻨﮓ. از. داده. ﻫﺎي.
ﺗﺼﺎدﻓﺎت. ﻓﻮﺗﯽ ﺳﺎل .... اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ روﺷﻬﺎي دﺳﺖ ﺑﻨﺪ در ﺷﺪت ﺗﺼﺎدﻓﺎت ﺟﺎده اي اﯾﺮان ﭘﺮداﺧﺘﻪ ا. (ﻧﺪ.
Alikhani ...

داده کاوی - طبقه بندي مشتريان اينترنت بانك با كمك داده ... - دکتر تحقیق

11 نوامبر 2016 ... مقاله طبقه بندی مشتریان با استفاده از داده کاوی ... بر معیارهـای بهینگـی و دقـت بوده
و براساس دسته بندی مشتریان در سه سطح بالا، متوسـط و پـایین، .... مقایسه پژوهشهای
ارائهشده با پژوهش حاضر پژوهشگر سال روش دادهکاوی زمینه پژوهش ...

پیش پردازش داده های نا متوازن با استفاده از ماشین بردار پشتیبان | هزار ...

مرحله آماده سازی داده ها مهم ترین و زمانبرترین مرحله در پروژه های داده کاوی است. ... هرچند
که روشهای مختلفی برای پیش پردازش داده ها موجود است ولی عملکرد و دقت این ... اغلب
روش های موجود در پیش پردازش داده های ناتوازن به سمت کلاس اکثریت تمایل دارند و ... و
اینکه چگونه میتوان صحت دو یا چند روش دسته بندی با پیش بینی را با هم مقایسه کرد
؟

پروژه شماره 1 آشنایی با ماشین بردار پشتیبان (SVM) - CE Sharif

ﭘﺮوژه ﺷﻤﺎره. 1. درس ﻳﺎدﮔﻴﺮي ﻣﺎﺷﻴﻦ. آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﻣﺎﺷﻴﻦ ﺑﺮدار ﭘﺸﺘﻴﺒﺎن. (. SVM. ) ﺳﺠﺎد ﺷﻴﺮﻋﻠﻲ ﺷﻬﺮﺿﺎ ...
ﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ در دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻛﺮد . ﻋﻠﺖ اﻳﻦ ﻗﻀﻴﻪ ﻧﻴﺰ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ اﺳﺘﻔﺎده اﻳﻦ ... ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﻨﻈﻮر در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ
ﻫﺮ دا. ﻧﺸﺠﻮ ﻳﻚ. ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ از داده. ﻫﺎي ﻣﺘﻨﺎﻇﺮ ﺑﺎ ﻳﻚ ﻣﺴﺌﻠﻪ دﺳﺘﻪ. ﺑﻨﺪي اراﺋﻪ ﻣﻲ. ﺷﻮد ... ﺑﻨﺪي دو ﻛﻼﺳﻪ و ﻳﺎ ﭼﻨﺪ
ﻛﻼﺳﻪ ﻫﺴﺘﻨﺪ .... ﮔﻴﺮي اﺳﺖ و ﻋﺪد دوم ﺑﻴﺎن ﻛﻨﻨﺪه ﺗﻘﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ از دﻗﺖ واﻗﻌﻲ ﻣﺪل ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮاي داده. ﻫﺎي
ﺟﺪﻳﺪ.

مقايسه روش هاي شبکه عصبي خود سازنده و آناليز خوشه اي براي ارزيابي ...

مقايسه روشهای شبکه عصبی ... 117. مقايسه روش هاي ... تاريخ دريافت مقاله: 90/9/12.
تاريخ پذيرش مقاله: 91/2/ ... خوشه اي، بهترين روش براي خوشه بندي داده هاي
پتروفيزيکي ... خوشه بندي،. مقدار كل كربن آلي سازند را با دقت باالتری پيش
بينی مي نمايد.

CFO ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش ﻫﺎي ﭼﻨﺪ ﻫﺪﻓﻪ ﻃﺮاﺣﻲ ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻨﺪه

ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻨﺪه. ﻫﺎ، ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺒﺎﻳﺪ ﻓﺮاﻣﻮش ﺷـﻮﻧﺪ . در اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟـﻪ،. اﺑﺘﺪا اﻟﮕﻮرﻳﺘﻢ. ﺑ«. ﻬﻴﻨﻪ ﺳﺎزي ﻧﻴﺮوي ﻣﺮﻛﺰي. ( ».
CFO. ) ... ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻨﺪه. ﻫﺎي ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ روش. ﻫﺎي ﻫﻮش ﺟﻤﻌﻲ وﺟﻮد ﻧﺪارد . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻋﻤﻠﻲ ﺑﻪ. دﺳﺖ آﻣﺪه ﺑﺮ روي
داده. ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﻲ .... دﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي ﻣﻲ. ﺷﻮﻧﺪ ... ﺑﻨﺪي ﻛﻨﻨﺪه ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدي و ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ آن ﺑـﺎ. ﺳﺎﻳﺮ روش.

پایان نامه مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از ...

6 ژوئن 2016 ... چکیده. در این مطالعه ، ۵ روش کلاسه بندی متداول ، درخت تصمیم ، بیزین ، k
نزدیکترین همسایه ، شبکه های عصبی و ماشین بردار پشتیبان بر روی شش ...

.:: سایت شخصی صادق مختاری ثابت ::. انتخاب روشهای طبقه بندی ...

طبقه بندی تصاویر ماهواره ای با استفاده از شاخصه های آماریِ انعکاس پیکسل های منفرد
انجام شد. ... در طول سال های بعدی نیاز رو به رشدی برای داده های سنجش از دوری به وجود آمد.
... بلکه تکنیک های طبقه بندی تصویر مورد استفاده یک عامل بسیار مهم برای دقت ...
آرکانزاس، روش طبقه بندی شی-مبنا را با طبقه بندی پیکسل مبنا مقایسه کرده است.

پروژه مقایسه ی دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از ...

توضیحات. مقایسه ی دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از دیتاست
پزشکی در pdf دارای 75 صفحه می باشد و دارای تنظیمات و فهرست کامل در microsoft ...

دانلود مقایسه ی دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از ...

دانلود پروژه مقایسه ی دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از دیتاست
پزشکی با زبان pdf, سورس پروژه مقایسه ی دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی ...

ﻧﺖ ﺷﻨﺎﺳﯽ ﻓﺎرس ﺑﻨﺪي ﺧﻮدﮐﺎر اﺳﻨﺎد ﻓﺎرﺳﯽ ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻫﺴﺘﺎن ﺑ - Journal Of Soft ...

داﻧﺶ ﺧﺎرﺟﯽ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﻓﺰاﯾﺶ دﻗﺖ دﺳﺘﻪ. ﺑﻨﺪي ... ﺑﻨﺪي ﻣﺘﻮن ﻓﺎرﺳﯽ، اﺳﺘﺨﺮاج ﮐﻠﻤﺎت ﮐﻠﯿﺪي، آﻧﺘﻮﻟﻮژي ﻓﺎرس
.... 93. /. 10. %. در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ روش ﮐﯿﺴﮥ ﻟﻐﺎت ﺑﺎ. ﻃـﺮح وزن. دﻫـﯽ. TFIDF. ﺑﻬﺒﻮد داده. اﺳﺖ. در ﻣﺮﺟﻊ. 4
[. ] ... ﺑﻨـﺪي اﺳـﻨﺎد. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه. اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﺗﮑﻨﯿـﮏ ﻓـﺎﮐﺘﻮرﮔﯿﺮي ﻧـﺎﻣﻨﻔﯽ. ﻣﺎﺗﺮﯾﺲ ﺑﺮاي ﺗﺨﻤﯿﻦ داده.

ﺭﻭﺯﺍﻧﻪ ﺑﺎﺭﻣﻌﻠﻖ ﺭﺳﻮﺑﺎﺕ ﻣﻴﺰﺍﻥ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺩﺭ ﻓﺎﺯﻱ ﺑﻨﺪﻱ ﺧ - مجله علوم و فنون کشاورزی و ...

ﻣﻌﻠﻖ ﺭﺳﻮﺑﺎﺕ ﺣﻤﻞ ﺷﺪﻩ ﺗﻮﺳﻂ ﻳﮏ ﺭﻭﺩﺧﺎﻧﻪ ﺩﺭ ﺑﺴﻴﺎﺭﻱ ﺍﺯ ﭘﺮﻭﮊﻩ. ﻫﺎﻱ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺁﺏ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺪ ... ﺑﻨﺪﻱ ﻓﺎﺯﻱ ﺑﺎ ﺩﻗﺖ
ﺑﺴﻴﺎﺭ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻭ ﺑﺎ ﺍﻃﻤﻴﻨﺎﻥ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻣﻨﺤﻨﻲ ﺳﻨ. ﺠﻪ .... ﺩﻗﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮﻱ ﺭﺳﻮﺑﺎﺕ ﺭﺍ ﺗﺨﻤﻴﻦ ﻣﻲ. ﺯﻧﺪ ... ﺩﺍﺩﻩ
. ﻱ. ﺧ. ﺮﻭﺟﻲ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. ﺁﻧ. ﻬﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻـﻞ ﺭﺍ ﺑـﺎ. ﺭﻭﺵ ﺭﮔﺮﺳﻴﻮﻥ ﺁﻣـﺎﺭﻱ ﻣﻘﺎﻳـﺴﻪ ﻧﻤﻮﺩﻧـﺪ؛
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧـﺸﺎﻥ ﺩ .... ﺩﺑـﻲ ﮐﻼﺳـﻪ. (. ﺗﻘﺴﻴﻢ. ﺑﻨﺪﻱ ﺩﺍﺩﻩ. ﻫﺎ ﺑﺮﺍﺳﺎﺱ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺩﺑﻲ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﻪ. ﮔﻮﻧﻪ. ﺍﻱ ﮐـﻪ. ﺩﺭ ﺩﺳﺘﻪ. ﺍﻭﻝ
ﺩﺑﻲ.

پروژه مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده

پروژه مقایسه دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از دیتاست پزشکی
پژوهشی کامل به معرفی داده کاوی با تکنیک های کلاسه بندی در داده کاوی میباشد.

اجرای تکنیکهای داده کاوی روی مخزن داده واستخراج الگوهای پنهان از داده ها ...

18 ژانويه 2012 ... لذا در این پروژه با استفاده از تکنیک‌هاي داده کاوي و الگوریتم‌هایی مانند درخت .... دسته
بندي داده‌ها استفاده کرده و نتايج حاصل را با يکديگر مقايسه کرده اند. .... این معیار
دقت کل یک دسته بندی را محاسبه می‌نماید این معیار نشان دهنده این ...

ﻫﺎي ﻣﻐﺰي ﺑﻨﺪي ﺳﻴﮕﻨﺎل ﻫﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟ - CSI Journal on ...

ﻫﺎي اﺻﻠﻲ در ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي ﺳﻴﮕﻨﺎل. ﻫﺎي ﻣﻐﺰي ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪه، ﻧﺘﺎﻳﺞ،. ﺑﺮﺗﺮي ﻛﺎﻣﻞ اﺳﺘﺨﺮاج وﻳﮋﮔﻲ ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ
اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ... ﻋﺮﻓﺎﻧﻴﺎن اﻣﻴﺪوار. : اﺳﺘﺨﺮاج وﻳﮋﮔﻲ ﺑ. ﺎ اﺳﺘﻔﺎده از اﻃﻼﻋﺎت ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺟﻬﺖ ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي … (.
ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﻮﺗﺎه. ) 61. ﺑﻪ ﻃﻮر ... ﻧﺸـﺎن. داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ دﻗﺖ ﻃﺒﻘﻪ. ﺑﻨﺪي ﺑﺎ وﻳﮋﮔﻲ. ﻫﺎي اﻧﺘﺨﺎب ﺷﺪه،
ﺑﻬﺘﺮ. از. دﻗﺖ ﻃﺒﻘﻪ ... روش ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﺨﺮاج وﻳﮋﮔﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻌﺪ،. ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻪ داده. ﻫﺎي ورودي ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻲ. ﻛ. ﻨﺪ و
ﻛﻼس داده.

لیست پروژه های کارشناسی ارشد - دانشگاه علم و صنعت ایران

13, 506, بررسی و شناخت چهره انسان با استفاده از تکنیک های بینایی ماشین, د. ... 19
, 512, بررسی رشد و مشخصه نگاری لایه های نا متجانس GaAs/AIGaAs رشد داده شده به
روش ... 25, 518, مدلسازی افزایش دقت مکان GPS با استفاده از فیلتر کالمن, د. .... 87,
580, طبقه بندی پتانسیل های قشر مغز ناشی از انجام حرکت دیدن حرکت و یا تصویر ...

اصل مقاله (1155 K)

توصيف. با داده. های عمق برابر. /۱۱. ۷. بود. نقشه عمق آب با طبقه. بندی. مجدد. شاخص.
MNDWI. بر اساس مدل تهيه شده تهيه گرديد. نقشه. اراضي پيراموني با استفاده از روش.

سيستمهاي اطلاعات مديريت - ورود

عملياتي كه باعث تغيير شكل داده ها ميشوند و در مراحل مختلف به داده ها اعمال ميشوند ...
مرتبط بودن; دقت; كامل بودن; درستي; بموقع بودن ... داده ها. داده مورد نيازآناليز. پايگاه
داده. طبقه بندي سيستمها (ادامة). سيستمهاي خبره ES (Expert Systems) .... كنترل
پروژه ... فهم دنياي واقعي; مقايسه طرحها; مهندسي بسمت يك هدف خاص; تست تطابق با
استاندارد.

محتوای فصل های پایان نامه کارشناسی ارشد و دکتری - شریف یار

محتوای هر یک از فصل های پایان نامه و رساله بدین صورت است، فصل اول معرفی پژوهش،
... دقت نمایید که ملاحظات مربوط به شیوه نگارش، فونت مورد استفاده، رعایت فاصله ها و
.... داده های گردآوری شده را با استفاده از شاخص های آمار توصیفی خلاصه و طبقه بندی می
... برده شده، مانند روش هایی است که درتحلیل مقایسه ای مورد استفاده قرار می گیرد.

دانلود مقالات سومین کنفرانس داده کاوی ایران - صفحه نخست

30 آوريل 2012 ... 23- عوامل کلیدی موفقیت پروژه "انبارش داده " از دیدگاه استاندارد مدیریت پروژه
PMBOK 24- مقایسه الگوریتم های کلاس بندی در تشخیص دیابت و نارسایی ... 31-
افزایش دقت کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از ترکیب کلاسه بندها

پروژه مقایسه ی دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی ... - آی سی بی سی

دانلود مقایسه ی دقت تکنیکهای کلاسه بندی در داده کاوی با استفاده از دیتاست
پزشکی فایل ورد (word), پروژه دانشجویی مقایسه ی دقت تکنیکهای کلاسه بندی در
داده ...

K-Means Divide And Conquer Clustering

ﺑﻨﺪي. ﺑﻪ روش. K-Means. ﺗﻘﺴﯿﻢ و ﻏﻠﺒﻪ. K-Means Divide And Conquer Clustering. ﻧﻮﯾﺴﻨﺪ ...
ﺩﺍﺩﻩ. ﺍ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺑﺰﺭﮒ ﻭ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﻌﺪ ، ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﺍﺟﺮﺍ ﺗﮑﻨﻴﮏ ﻫﺎ ﺩﺍﺩﻩ. ﮐﺎﻭ ، ﻣﺮﺣﻠﻪ. ﺣﺬﻑ ﺑﺮﺧﻲ ﺩﺍﺩﻩ. ﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﻳﺴﺖ ﺍﻋﻤﺎﻝ
ﮔﺮﺩﺩ. ... ﺭﻭﺵ ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪ ﺗﺮﮐﻴﺒﻲ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪﻩ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺍﺯ ﺩﻭ .... ﺎده ﻗﺮار ﻣﯽ دﻫﺪ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮان از آن ﺑﺮاي ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ
ﻣﺪل ﻫﺎي دﯾﺘﺎﺳﺖ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺘﻔﺎده. ﻧﻤﻮد. ... روش ﻣﻄﺮح ﺷﺪه داراي دﻗﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮي از ﺧﻮﺷﻪ ﺑﻨﺪي ﯾﮏ ﻣﺮﺣﻠﻪ.

روش های جمع آوری اطلاعات - آسمونی

روش منتخب برای جمع آوری داده ها در تحقیق خود را تشخیص دهید. .... در مقایسه با روش
مشاهده ثبت وقایع ناقص تر است ... ها را می توان به سرعت نوشت و تجزیه و تحلیل و
طبقه بندی پاسخ ها نیز ساده تر است اما اطلاعات به دقت و کاملی پرسش نامه باز نیست.

اصل مقاله (579 K)

21 آگوست 2007 ... مقاله، با بهره گريى از روش مطالعۀ كتابخانه اى، ضمن بررسى مفهوم ... )1999(، در اثر
تحقيقي خود باعنوان »مروري بر خوشه بندي داده ها«، 4جين، .... به عالوه، تكنيك .... است
كه بايد به دقت بررسي شده و در ساختار رده هاي مربوط به فرايند خوشه بندي لحاظ .....
مقايسه ميان دو نوع از انواع مهم و پراستفادة خوشه بندي، يعني خوشه بندي ...

دانلود مقاله

مقاله. مجموعه داده. NSL-KDD. می باشد که نسبت به مجموعه داده های دیگر که برای ... که با
مقایسه تراکنش های اتصال به شبکه و بر مبنای الگوهای شناخته شده نفوذ که .... در این
مقاله سعی شده است یک سیستم تشخیص نفوذ کارا همراه با دقت و سرعت باال ایجاد شود
. .... تکنیک. های. فیلتر قابل استفاده در بسیاری از زمینه. ها از جمله دسته. بندی می.

پروژه رده‌بندی موضوعی متن - درس هوش مصنوعی - بوته

امروزه مساله برچسب زنی موضوعی متون در حوزه بازیابی اطلاعات وتحلیل داده های آماری،
... و هم اکنون نیز تحقیق در این زمینه در راستای افزایش سرعت و دقت روش ها همچنان ادامه
دارد. ... در تکنیک یادگیری ماشین، طبقه بندی کننده ها با استفاده از یادگیری از یک
مجموعه ..... مقایسه با آزمایشات و مقالات فارسی دیگر در زمینه رده بندی موضوعبی متون

چگونه يك پروپوزال بنويسيم؟

2 اهداف تحليلي: اين اهداف معمولاً تعيين ارتباط يا مقايسه دو موضوع را مي سنجد و ....
يا مشاور روش تحقيق آگاه به تجزيه و تحليل داده ها، حجم نمونه و روش تحلیلهای آماري را
.... پ ) در جمله بندي عنوان پروژه دقت كنيد تا چيدمان آن طوري باشد كه آن چه اصل موضوع ...

مشاهده مطالب - دانلود مقالات سومين کنفرانس داده کاوي ايران - هوش ...

14 مارس 2011 ... 12- بکارگيري تکنيک هاي داده کاوي جهت بهبود مديريت ارتباط با مشتري در ... 23-
عوامل کليدي موفقيت پروژه "انبارش داده " از ديدگاه استاندارد مديريت پروژه PMBOK
24- مقايسه الگوريتم هاي کلاس بندي در تشخيص ديابت و نارسايي قلبي ... 31-
افزايش دقت کلاسه بندي در داده کاوي با استفاده از ترکيب کلاسه بندها

564 K - دانشگاه علوم پزشکی مشهد

Using data mining techniques to generate predictive models to identify those at
risk for ... مقایسه عم. لکرد درخت تصمیم گیری ...... سایت دانشگاه علوم پزشکی مشهد ...
ملکردهای پیش. گویانه در داده. كاوی. ،. دسته. بندی است . دسته بندی فرایند یافتن
مدلی ..... نویسندگان و سال. ارائه تحقیق. الگوریتم های مورد. استفاده. نوع بیماری. دقت.

اثرات ‌ غیبت غائب مفقودالاثر در اموال و حقوق

دانلود پروژه اثر پیزوالکتریک در تولید انرژی برق

دانلود پرسشنامه لارسون

شیپ فایل ایستگاه های سینوپتیک استان اردبیل

دانلود پاورپوینت مطالعات طرح معماری 5 با موضوع

سوال عملی Excel با جواب

دانلود بررسي سياست كيفري ايران در قبال قاچاق

دانلود کتاب Python Developers Handbook

دانلود رایگان 2پرسشنامه ارزیابی عملکرد کارکنان

پروژه تحلیل سینماتیک ربات های SCARA به کمک نرم