دانلود رایگان


بررسی تأثير رابطه مذهب بر بحران هويت در بين - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به بررسی تأثير رابطه مذهب بر بحران هويت در بين نوجوانان می پردازد

دانلود رایگان
بررسی تأثير رابطه مذهب بر بحران هويت در بين نوجوانان چکیده
بحران هویت و ارائه راهکارهایی در جهت از بین بردن این بحران،مسئله مبتلا به جوامع امروزی است از آن جایی که نسل نوجوان در این عرصه نقش کلیدی را ایفا می کند لذا بررسی این بحران از اهمیت بالایی برخوردار است.پژوهش حاضر به منظوربررسی رابطه ی مذهب با بحران هویت در بین نوجوانان شهرستان کهگیلویه با متغیرهای جنسی،شغلی،همسرگزینی،بدنی و هویت اجتماعی انجام شده است.نمونه پژوهش شامل 200 نفر از نوجوانان )شامل 100 دختر و 100 پسر(بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند،اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد.نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین مذهب و هویت رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد و مذهب تأثیر مستقیمی در شکل گیری هویت دارد. طبق نتایج بدست آمده مذهب بیشترین تأثیر رادر هویت اجتماعی فرد دارد)48 %( وکمترین تأثیر آن در هویت شغلی می باشد) 19 %(. مذهب بر سلامت روانی اجتماعی تأثیر بسزایی دارد و در مذاهب مختلف تأثیر مذهب در زندگی اجتماعی افراد متفاوت است .براساس نظر برخی از صاحب نظران دینی و مذهبی،اعتقادات دینی علاوه بر سلامتی جسمی،روانی و اجتماعی افراد بر زندگی اخروی افراد هم مؤثر است.هویت یافتگی نقشی تعیین کننده در رفتار آدمی دارد
واژگان کلیدی
مذهب، بحران هویت، نوجوانان، شهر دهدشت


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
نوجوانان


مذهب


شهرستان کهگيلويه


دهدشت


بحران هویت


مرجع دانش پارس


مقاله علمی پژوهشی


دانلود مقاله فارسی


مقاله isi


دانلود مقاله رایگان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و بحران هویت نوجوانان خمینی‌شهر

بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و بحران هویت نوجوانان خمینی‌شهر .... چاقی مختصر و
تغییر در یکی از اعضای بدن تاثیر فراوانی در شخصیت نوجوان میگذارد. ... از جمله
این عوامل می توان به خانواده، مذهب، مدرسه، محل زندگی، نهادهای اجتماعی و مذهبی و رسانه
های ...

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻫﻮﻳﺖ دﻳﻨﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره ﻣﺘﻮﺳﻄ - آموزش و پرورش ...

اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻜﻴﻢ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻮﻳﺖ دﻳﻨﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ روش
ﭘﮋوﻫﺶ .... ﺧﺎﻧﻮاده،ﻗﻮم، ﻓﺮﻫﻨﮓ،ﻣﻠﺖ و ﻣﺬﻫﺐ از ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ دارد ... ﺷﻜﻞ
ﮔﻴﺮي ﻫﻮﻳﺖ دﻳﻨﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺘﺎب اﻧﺴﺎن ﺳﺎز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﻴﺮه اﻧﺒﻴﺎء و اﺋﻤﻪ
.... ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ. راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ وﺣﺪت اﻋﺘﻘﺎدي و ﺗﺤﻜﻴﻢ. دﻳﻦ داري در ﺟﻮاﻧﺎن. ﭘﺮداﺧﺖ . ﺑﺮﮔﻴﻦ و اﺳﺘﻴﻨﭻ ﻓﻴﻠﺪ ﮔﺰارش
ﻛﺮده.

شبکه های مجازی و بحران هویت - کلینیک مجازی علوم اجتماعی

کلینیک مجازی علوم اجتماعی - شبکه های مجازی و بحران هویت - نکات آموزشی ... میزان
شبكه هاي اجتماعي مجازي و بحران هویت با تأكيد بر بحران هویتي ایران تأثیر مثبت
یا .... خروج از این بحران بایستی به یافتن ارزشهاي مثبت و پایدار در فرهنگ، مذهب یا
..... بوربورحسین بیگی،مریم (1383)بررسی رابطه اینترنت و شکاف ارزشها در بین دو
...

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر ...

بین متغیر جنس با هویت اجتماعی رابطه معنادار وجود نداشت ولی با بعد دینی رابطه ....
و پایین از نظر هویت مذهبی تفاوت نداشتند و بین توزیع آزمودنی های دختر و پسر از
نظر ... در تحقیقی با عنوان «بررسی تأثیر مشاوره گروهی بر كاهش بحران هویت
نوجوانان ...

بررسی بحران هویت جوانان شهر قم

و برعکس جوانان بیکار از بحران هویت بیشتری برخوردارند. ..... تفاوت ظاهری مشاهده
شده ناشی از تفاوتهای فردی است نه اثر متغیر مستقل. ... و بین متغیرهای هویت
شخصی، سیاسی، خانوادگی، ملی،مذهبی، با مشاغل رابطه و تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

دانلود مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و ...

27 آگوست 2016 ... بررسی رابطه بین سبک زندگی و هویت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان ۳۵-۱۸ ساله شهر
آبادان) ... تئوری انتخاب گلاسر بر کاهش بحران هویت دانش آموزان دختر هنرستان های شهر
اصفهان .... رابطه نگرش مذهبی، باورهای فراشناخت و پذیرش اجتماعی با شادکامی ...
بررسی تاثیر آموزش یادگیری مستقل برتولید تحصیلی و کنترل ...

بررسی رابطه کارایی خانواده و دینداری با بحران هویت - ویستا

اما بین بحران هویت دو گروه تفاوت معناداری یافت نشد. در این تحقیق، تاثیر کارایی
خانواده و دینداری بر بحران هویت تایید شد که این بیانگر اهمیت نقش خانواده و مذهب در ...

نقش مذهب در شکل گيري هويت – تبیان فرهنگی

14 نوامبر 2015 ... هر چند در ایران به طور مشخص رابطه ی بین هویت و مذهب مورد بررسی قرار نگرفته ...
غرایی، بنفشه؛ (۱۳۸۷) بحران هویت و مهارت های مقابله ای (نظریه ها و ...

بررسی تأثير رابطه مذهب بر بحران هويت در بين نوجوانان - پروژه ها - کتاب

بررسی تأثیر رابطه مذهب بر بحران هویت در بین نوجوانان بحران هویت و ارائه
راهکارهایی در جهت از بین بردن این بحران،مسئله مب.

راهنما و تمپلیت ارسال - کنگره نماز و سلامت روان

ابراهیمی, اثر بخشی آموزش مبتنی بر مذهب بر افزایش سلامت روانی دانشجویان ...
شکراله زاده, بررسی رابطه بین نماز با اضطراب و تنظیم هیجانی دانشجویان دانشگاه ...
علی محمدی, نقش نماز در پیشگیری از بحران هویت و کمک به رشد شخصیت نوجوانان و
جوانان.

هویت در مقالات مجلات علمی مصوب - بانک مقالات جهانی شدن - blogfa.com

براي اطمينان از اثر بخشي متغيرهاي درون دانشگاهي از گروه مقايسه نيز استفاده شده ...
بررسي رابطه دين داري و بحران هويت در بين دانش آموزان دبيرستاني شهرستان يزد.

بررسی رابطه‌ سرمایه اجتماعی خانواده و مشارکت دینی با هویت دینی نوجوانان

بر اساس نتایج تحلیل رگرسیونی چند ‌متغیره، تأثیر سرمایه اجتماعی درونی خانواده و
... درواقع گسیختگی فرهنگی بین نسل‌های متفاوت، نشان‌دهنده شکاف واقعی فرهنگی و
بحران انتقال بین نسلی ... بنا به دلایل متعدد تاریخی، مذهب، تدین و معنویت بخشی
ذاتی از هویت ایرانیان ... بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی خانواده و هویت دینی نوجوان.

دبستان مفید - پسرانه قم - نقش آموزش وپرورش وخانواده در شكل‌گيري ...

به جنگ هویت پرداخته وهدفی را جز ایجاد بحران هویت در نوجوانان ندارند به صورتي كه ...
که دوره نوجواني، حدفاصل بين کودکي و جواني يا دوره انتقال از کودکي به بزرگسالي
است و ... مذهب در جامعه به رفع بحران هويت کمک مي‌کند و در جوامعي که مذهب وجود دارد،
نوجوانان با .... پس از بررسي ابعاد مختلف بحث، اينك به راهكارهايي كه مي‌توان در حوزه
آموزش ...

بررسی تأثير رابطه مذهب بر بحران هويت در بين نوجوانان - پروژه ها - کتاب

بررسی تأثیر رابطه مذهب بر بحران هویت در بین نوجوانان بحران هویت و ارائه
راهکارهایی در جهت از بین بردن این بحران،مسئله مب.

بررسي رابطه پايگاه هويت و ويژگيهاي شخصيتي در دانشجويان دانشكده ...

در اين تحقيق همچنين بين پايگاههاي هويت و متغيرهاي ترتيب تولد, وضعيت تاهل و ...
در اين تحقيق رابطه ويژگيهاي شخصيتي با هر يك از پايگاههاي هويت بررسي شده است
.... اريكسون ر كتاب «هويت, جوان و بحران» كه در سال 1968 منتشر شد, يك چارچوب نظري
... از گذشته, در ارتباط با گروه, شغل, جنس, فرهنگ و مذهب در نوجواني شكل مي گيرد.

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻫﻮﻳﺖ دﻳﻨﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره ﻣﺘﻮﺳﻄ - آموزش و پرورش ...

اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻜﻴﻢ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻮﻳﺖ دﻳﻨﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ روش
ﭘﮋوﻫﺶ .... ﺧﺎﻧﻮاده،ﻗﻮم، ﻓﺮﻫﻨﮓ،ﻣﻠﺖ و ﻣﺬﻫﺐ از ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ دارد ... ﺷﻜﻞ
ﮔﻴﺮي ﻫﻮﻳﺖ دﻳﻨﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺘﺎب اﻧﺴﺎن ﺳﺎز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﻴﺮه اﻧﺒﻴﺎء و اﺋﻤﻪ
.... ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ. راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ وﺣﺪت اﻋﺘﻘﺎدي و ﺗﺤﻜﻴﻢ. دﻳﻦ داري در ﺟﻮاﻧﺎن. ﭘﺮداﺧﺖ . ﺑﺮﮔﻴﻦ و اﺳﺘﻴﻨﭻ ﻓﻴﻠﺪ ﮔﺰارش
ﻛﺮده.

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ

ﭼﮑﯿﺪه: ﻣﺴﺌﻠﻪ. ي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ. ، ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ. ي ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺤﺮان. ﻫﻮﯾﺖ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ اﺳﺖ. ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﻬﺮه ... ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ. ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ. ي ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر . ﺧﺎﻧﻮاده. ي آﻧﺎن راﺑﻄﻪ.

بررسی بحران هویت جوانان شهر قم

و برعکس جوانان بیکار از بحران هویت بیشتری برخوردارند. ..... تفاوت ظاهری مشاهده
شده ناشی از تفاوتهای فردی است نه اثر متغیر مستقل. ... و بین متغیرهای هویت
شخصی، سیاسی، خانوادگی، ملی،مذهبی، با مشاغل رابطه و تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

بررسی رابطه‌ سرمایه اجتماعی خانواده و مشارکت دینی با هویت دینی نوجوانان

بر اساس نتایج تحلیل رگرسیونی چند ‌متغیره، تأثیر سرمایه اجتماعی درونی خانواده و
... درواقع گسیختگی فرهنگی بین نسل‌های متفاوت، نشان‌دهنده شکاف واقعی فرهنگی و
بحران انتقال بین نسلی ... بنا به دلایل متعدد تاریخی، مذهب، تدین و معنویت بخشی
ذاتی از هویت ایرانیان ... بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی خانواده و هویت دینی نوجوان.

بررسی نقش دین در هویت انسان - نشریه تبیان سنندج

3 ا کتبر 2015 ... ۲-و دیگر این که نقش دین در چه ابعادی از هویت قابل بررسی است؟ .... وقتی پاسخ داده
می شود که انسان این هویت را در خود پرورانده باشد و گرنه فردی که دچار بحران هویت
دینی شده و با ... معنادار شدن زندگی فردی و به یک معنا ایجاد مرز جدایی بین معناداری و
... رابطه ی ادیان و تمدن‌ها یکی از مباحث مهم و تعیین کننده در میان تاریخ ...

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ

ﭼﮑﯿﺪه: ﻣﺴﺌﻠﻪ. ي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ. ، ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ. ي ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺤﺮان. ﻫﻮﯾﺖ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ اﺳﺖ. ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﻬﺮه ... ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ. ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ. ي ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر . ﺧﺎﻧﻮاده. ي آﻧﺎن راﺑﻄﻪ.

دانلود بررسی رابطه بین ابعاد هویت و اعتماد به نفس فایل ورد (word ...

9 ژانويه 2017 ... دانلود بررسی رابطه بین ابعاد هویت و اعتماد به نفس فایل ورد (word). admin 2 هفته
ago ... نقش دین در حل بحران هویت نوجوانان 21 نشانه ها و پیامدهای .... بررسی میزان
تأثیر نگرش مذهبی بر بهداشت روانی نوجوانان . نقش دین و بهداشت ...

روانشناسی - نوجواني و هويت

روانشناسی - نوجواني و هويت - این وبلاگ برای ارتباط با معلمان و دانشجویان و اساتید
... به اعتقاد او، عمده ترین تضاد در دوره ی نوجوانی، تضاد بین یافتن هویتی کم و بیش
... نوجوانانی هستند که بحران هویت را با موفقیت پشت سر گذاشته و نسبت به اهداف ...
در پژوهشی که در سال ۱۳۷۹، با عنوان «بررسی تحول هویت و رابطه ی آن با حرمت خود و ...

هویت در مقالات مجلات علمی مصوب - بانک مقالات جهانی شدن - blogfa.com

پسرهاي جوان و ارزشهاي مردانگي (پژوهشي در بين دانش آموزان متوسطه شهر تهران) ... ايران
، براي تحليل مقوله هويت ملي در گفتمان جنگ نيز، به «بحران مشروعيت» در مفاهيم
ملي ... با بررسي اين كليات، اصل مباحث مقاله در دو بخش مباني هويت ملي در جنگ و
تاثير هويت ملي ... هويت ، روايت ، جنگ ( بررسي رابطه هويت و جنگ با تكيه بر
خاطرات جنگ.

مقاله بررسی تاثیر رابطه مذهب بر بحران هویت دربین نوجوانان شهردهدشت ...

مقاله بررسی تاثیر رابطه مذهب بر بحران هویت دربین نوجوانان شهردهدشت در سال1394,
در سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی (3rd International Conference on ...

نقش دين در حل بحران هويت نوجوانان | سامانه اطلاع رسانی نردبام

2 فوریه 2010 ... اريكسون بر نقش مذهب در هويت يابي نوجواني تاكيد دارد. ... رابطه آدمي با دين و بينشي
كه به‌ آن پيدا مي كند در مقوله هويت ديني قابل بيان و توضيح است. ... نوجواني بررسي
كردند نتايج اين پژوهش حاكي از آن بود كه بين هويت پيشرفته و ...

خزر خبر / تاثیر خانواده بر تربیت دینی فرزندان

24 ا کتبر 2016 ... اگر چه جامعه و عوامل انسانی بر فرایند رشد و کمال انسانی تاثیرات ... از سوی والدین بر
روی تربیت دینی دانش آموزان ابتدایی بررسی و مطالعه گردد. ... خانواده و اجتماع در
تثبیت اعتقادات مذهبی نقش بسیار مهمی دارند به ویژه در دوران ... نشان دادند که بین
کرایی خانواده و دین داری با بحران هویت رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد.

بررسي رابطه پايگاه هويت و ويژگيهاي شخصيتي در دانشجويان دانشكده ...

در اين تحقيق همچنين بين پايگاههاي هويت و متغيرهاي ترتيب تولد, وضعيت تاهل و ...
در اين تحقيق رابطه ويژگيهاي شخصيتي با هر يك از پايگاههاي هويت بررسي شده است
.... اريكسون ر كتاب «هويت, جوان و بحران» كه در سال 1968 منتشر شد, يك چارچوب نظري
... از گذشته, در ارتباط با گروه, شغل, جنس, فرهنگ و مذهب در نوجواني شكل مي گيرد.

جوانان و بحران هویت - راسخون

این تحقیق ما را بر آن داشت که طی مباحثی هویت و بحران هویت را بررسی کرده، ...
منظور از مهارت های مقابله ای، پذیرض جنسیت، نقش مذهب در شکل گیری هویت و . ...
چگونه این مسأله تحت تأثیر روابط بین فردی و موقعیت های اجتماعی است که او در آن
زندگی می کند. .... مارسیا بر اساس نظریه اریکسون در رابطه با شکل گیری هویت در
نوجوانان مدل ...

نقش برنامه‌های دینی تلویزیون بر هویت دینی

ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄ. ﮥ. ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﺩﯾﻨﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﻫﻮﯾﺖ ﺩﯾﻨﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺩر ﺟﺎﻣﻌ. ﮥ. ﺁﻣﺎري ﻣﻮرﺩ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.
اﺳﺖ . اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از .... ﻫﺎ، راﺑﻄﻪ. ای دوﺟﺎﻧﺒﻪ، ﭘﯿﭽﯿﺪه و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺟﺘﻨﺎب. ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دارﻧﺪ . در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﻣﺬﻫﺐ
، ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎم و رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ. ﻣﻨﺰﻟﮥ. ﻧﺎﻗﻞ ﭘﯿﺎم ..... ای در ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﻧﻘﺶ. اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﺋﻞ.

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ

ﭼﮑﯿﺪه: ﻣﺴﺌﻠﻪ. ي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ. ، ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ. ي ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺤﺮان. ﻫﻮﯾﺖ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ اﺳﺖ. ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﻬﺮه ... ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ. ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ. ي ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر . ﺧﺎﻧﻮاده. ي آﻧﺎن راﺑﻄﻪ.

ليست مقالات همايش - ISC

6, بررسی رابطه تحمل ریسک مالی با هوش سرمایه گذاری و مالی؛ ارائه یک چارچوب نظری_
مقاله ... 39, تأثیر ورزش برکاهش جرم و جنایت در جوانان_ مقاله پوستری, بيشتر ....
124, بررسی رابطه بین بحران هویت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
دبیرستانی_ مقاله ... 137, بررسی رابطه هوش هیجانی و نگرش مذهبی با رضایت
زناشویی دانشجویان ...

بررسی رابطه کارایی خانواده و دینداری با بحران هویت - ویستا

اما بین بحران هویت دو گروه تفاوت معناداری یافت نشد. در این تحقیق، تاثیر کارایی
خانواده و دینداری بر بحران هویت تایید شد که این بیانگر اهمیت نقش خانواده و مذهب در ...

مقاله های فرهنگی - معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی

3, شبكه هاي اجتماعي مجازي و بحران هويت (با تأكيد بر بحران هويتي ايران(. 4,
رابطه فضاي ... 5, رابطه حضور در فضای مجازی و هویت مدرن – پژوهشی در بین کاربران
اینترنتی جوان ایرانی ... 3, بررسی میزان تأثیر استفاده از فضای مجازی بر ارزش های
خانواده ...

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻫﻮﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳ

7 آگوست 2013 ... و ﻣﻠﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟـﻨﺲ، ﭘﺎﻳﮕـﺎه اﻗﺘﺼـﺎدي. –. اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، .... در ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺤـﺮان ﻫﻮﻳـﺖ. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ ﻣﻘﻄﻊ ...

بررسی رابطه سلامت عمومی با راهبردهای مقابله‌ای و سبک‌های هویت*

نتایج آزمون رگرسیون چند متغیری نشان داد که از بین سبک‌های هویت، هویت اطلاعاتی و
هویت تعهد و از بین راهبردهای مقابله ای، ... باورهای مذهبی اساسی، بحران هویت و سلامت
عمومی جوانان. ... بررسی تأثیر آموزش مهارت‌های مقابله‌ای بر سلامت عمومی و حرمت خود.

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻫﻮﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳ

7 آگوست 2013 ... و ﻣﻠﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟـﻨﺲ، ﭘﺎﻳﮕـﺎه اﻗﺘﺼـﺎدي. –. اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، .... در ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺤـﺮان ﻫﻮﻳـﺖ. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ ﻣﻘﻄﻊ ...

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻫﻮﻳﺖ دﻳﻨﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره ﻣﺘﻮﺳﻄ - آموزش و پرورش ...

اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻜﻴﻢ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻮﻳﺖ دﻳﻨﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ روش
ﭘﮋوﻫﺶ .... ﺧﺎﻧﻮاده،ﻗﻮم، ﻓﺮﻫﻨﮓ،ﻣﻠﺖ و ﻣﺬﻫﺐ از ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ دارد ... ﺷﻜﻞ
ﮔﻴﺮي ﻫﻮﻳﺖ دﻳﻨﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺘﺎب اﻧﺴﺎن ﺳﺎز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﻴﺮه اﻧﺒﻴﺎء و اﺋﻤﻪ
.... ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ. راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ وﺣﺪت اﻋﺘﻘﺎدي و ﺗﺤﻜﻴﻢ. دﻳﻦ داري در ﺟﻮاﻧﺎن. ﭘﺮداﺧﺖ . ﺑﺮﮔﻴﻦ و اﺳﺘﻴﻨﭻ ﻓﻴﻠﺪ ﮔﺰارش
ﻛﺮده.

هویت در مقالات مجلات علمی مصوب - بانک مقالات جهانی شدن - blogfa.com

براي اطمينان از اثر بخشي متغيرهاي درون دانشگاهي از گروه مقايسه نيز استفاده شده ...
بررسي رابطه دين داري و بحران هويت در بين دانش آموزان دبيرستاني شهرستان يزد.

بررسي رابطة ابعاد چهارگانة هويت و جهت‌گيري مذهبي ... - الصفحة الرئیسیة

در اين پژوهش، رابطة بين ابعاد چهارگانة هويت (هويت شخصي، هويت ارتباطي، هويت ...
منظور بررسي ارتباطات متغيرها و تأثير ابعاد هويت بر جهت گيري مذهبي بيروني و
دروني ... نوجواني را دوره اي بحراني براي رشد خود و هويت يابي مي دانند(Erikson, 1968).

بررسی تأثير رابطه مذهب بر بحران هويت در بين نوجوانان - پروژه ها - کتاب

بررسی تأثیر رابطه مذهب بر بحران هویت در بین نوجوانان بحران هویت و ارائه
راهکارهایی در جهت از بین بردن این بحران،مسئله مب.

پایگاه تحلیلی تبیینی برهان - اصلی ترین نقش رسانه چیست؟

26 آوريل 2015 ... بررسی ارتباط میان هویت و رسانه ... بحران هویت اقسام مختلفی دارد و شامل فردی،
گروهی، قومی، ملی، دینی است. ... به عبارت دیگر، «عوامل گوناگونی بر روابط بین
هویت شخصی و نهادهای اجتماعی تأثیر می‌گذارند. ... دوران انقلاب اسلامی، زمینه‌ی بروز
هویت اسلامی‌ـ‌شیعی مبتنی بر رویکرد جمعی به مذهب را به وجود آورد که بیانگر ...

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻫﻮﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳ

7 آگوست 2013 ... و ﻣﻠﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟـﻨﺲ، ﭘﺎﻳﮕـﺎه اﻗﺘﺼـﺎدي. –. اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، .... در ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺤـﺮان ﻫﻮﻳـﺖ. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ ﻣﻘﻄﻊ ...

راهنما و تمپلیت ارسال - کنگره نماز و سلامت روان

ابراهیمی, اثر بخشی آموزش مبتنی بر مذهب بر افزایش سلامت روانی دانشجویان ...
شکراله زاده, بررسی رابطه بین نماز با اضطراب و تنظیم هیجانی دانشجویان دانشگاه ...
علی محمدی, نقش نماز در پیشگیری از بحران هویت و کمک به رشد شخصیت نوجوانان و
جوانان.

نقش مذهب در شکل گيري هويت – تبیان فرهنگی

14 نوامبر 2015 ... هر چند در ایران به طور مشخص رابطه ی بین هویت و مذهب مورد بررسی قرار نگرفته ...
غرایی، بنفشه؛ (۱۳۸۷) بحران هویت و مهارت های مقابله ای (نظریه ها و ...

پرسشنامه رایگان - پرسشنامه رایگان

پرسشنامه رایگان بررسی تاثیر ناباروری بر عزت نفس زنان ... پرسشنامه رایگان
رابطه بین شخصیت و گرایش به دین ... پرسشنامه رایگان بررسی رابطه اولین قاعدگی
با اضطراب و افسردگی در دختران .... پرسشنامه رایگان بحران هویت میانسالی (ICQ) ....
پرسشنامه رایگان سنجش نگرش مذهبی ...

بررسی تأثير رابطه مذهب بر بحران هويت در بين نوجوانان

بررسی تأثير رابطه مذهب بر بحران هويت در بين نوجوانان. نوع فایل:PDF. تعداد
صفحات:15. سال انتشار:1395. چکیده. بحران هویت و ارائه راهکارهایی در جهت از بین
بردن ...

بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و بحران هویت نوجوانان خمینی‌شهر

بررسی رابطه بین عملکرد خانواده و بحران هویت نوجوانان خمینی‌شهر .... چاقی مختصر و
تغییر در یکی از اعضای بدن تاثیر فراوانی در شخصیت نوجوان میگذارد. ... از جمله
این عوامل می توان به خانواده، مذهب، مدرسه، محل زندگی، نهادهای اجتماعی و مذهبی و رسانه
های ...

دبستان مفید - پسرانه قم - نقش آموزش وپرورش وخانواده در شكل‌گيري ...

به جنگ هویت پرداخته وهدفی را جز ایجاد بحران هویت در نوجوانان ندارند به صورتي كه ...
که دوره نوجواني، حدفاصل بين کودکي و جواني يا دوره انتقال از کودکي به بزرگسالي
است و ... مذهب در جامعه به رفع بحران هويت کمک مي‌کند و در جوامعي که مذهب وجود دارد،
نوجوانان با .... پس از بررسي ابعاد مختلف بحث، اينك به راهكارهايي كه مي‌توان در حوزه
آموزش ...

مقاله بررسی تاثیر رابطه مذهب بر بحران هویت دربین نوجوانان شهردهدشت ...

مقاله بررسی تاثیر رابطه مذهب بر بحران هویت دربین نوجوانان شهردهدشت در سال1394,
در سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی (3rd International Conference on ...

روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی - پارس پروژه

SA7- بررسی تأثیر اعتیاد والدین بر سطح سلامت روانی فرزندان 8-12ساله ... SA11-
پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت عمومی، اضطراب و تفکر غیرمنطقی دانش آموزان
دبیرستان ... OL909- بررسی رابطه باورهای مذهبی و سلامت روان دانشجویان دختر وپسر
... OL931- بررسی رابطه بین سبکهای هویتی با خلاقیت در دانشجویان دانشگاه پیام
نور.

روانشناسی , علوم تربیتی و اجتماعی - پارس پروژه

SA7- بررسی تأثیر اعتیاد والدین بر سطح سلامت روانی فرزندان 8-12ساله ... SA11-
پایان نامه بررسی رابطه بین سلامت عمومی، اضطراب و تفکر غیرمنطقی دانش آموزان
دبیرستان ... OL909- بررسی رابطه باورهای مذهبی و سلامت روان دانشجویان دختر وپسر
... OL931- بررسی رابطه بین سبکهای هویتی با خلاقیت در دانشجویان دانشگاه پیام
نور.

دانلود بررسی رابطه بین ابعاد هویت و اعتماد به نفس فایل ورد (word ...

9 ژانويه 2017 ... دانلود بررسی رابطه بین ابعاد هویت و اعتماد به نفس فایل ورد (word). admin 2 هفته
ago ... نقش دین در حل بحران هویت نوجوانان 21 نشانه ها و پیامدهای .... بررسی میزان
تأثیر نگرش مذهبی بر بهداشت روانی نوجوانان . نقش دین و بهداشت ...

بررسی تأثیر سفرهای زیارتی بر سیاست منطقه‌ای و روابط خارجی ...

فرض پژوهش آن است که با توجه به تأثیر هویّت شیعی بر سیاست‌گذاری ایران،
سفرهای ... درصدد طرح این پرسش است که گردشگری مذهبی چه تأثیری بر سیاست و
روابط خارجی ایران با .... از جمله مشکلات خاص بین ایران و عراق نبود امنیت و رفاه و
نیز توطئه‌های ... ائتلاف‌گرایی و همسایه‌گرایی و تلاش برای ارتقای قدرت منطقه‌ای (
بحرانی، 1391، ...

بررسی و مقایسه سبک‌های هویت و عوامل مرتبط با آن در دانش‌آموزان نوجوان ...

هدف مطالعه حاضر بررسی سبکهای هویتی دانش آموزان نوجوان شاهد و عوامل مرتبط با آن
بود. ... بررسی رابطه بین الگوهای خانواده و باورهای مذهبی با وضعیت‌های هویت در
نوجوانان شهر اصفهان. ... مقایسه بحران هویت در دانش‌آموزان تیزهوش و عادی پایه های سوم
راهنمایی و اول دبیرستان شهر تهران. ... تأثیر عملکرد کلی خانواده بر وضعیت هویت
دانش آموزان.

magiran.com: فصلنامه تعليم و تربيت، شماره 82

بررسي تاثير مولفه هاي اضطراب و نگرش رياضي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
... بررسي رابطه دين داري و بحران هويت در بين دانش آموزان دبيرستاني شهرستان يزد

نقش دین در حل و یا دامن زدن به بحران های بین المللی - شیعه نیوز

19 دسامبر 2016 ... به گزارش «شیعه نیوز»، صبغه ایفای نقش مذهب به عنوان عاملی مهم در تعیین ...
ویژگی های فرهنگی آنها و تاثیر هویت های ملی را مورد بررسی قرار داده اند.

پاورپوینت آموزش درس یازدهم علوم پایه ششم ( شگفتی

پیک نوروزی اول ابتدایی 1397

پاورپوینت آموزش درس یازدهم علوم پایه ششم ( شگفتی

کد متلب درونیابی لاگرانژ

سیستم های اطلاعات مدیریت در شرکت ثروتمند آمازون

خلاصه کتاب مدیریت بازاریابی کاتلر و کلر خلاصه

دانلود تحقیق آماده قالب word با عنوان بودجه و پروژه

نقش ناتو در پیشبرد راهبردی سیاست‌های ایالات

مقاله بررسی تاثیر معماری بر سینمای اكسپرسیونیست

تحقیق وجوه نقد