دانلود رایگان


بررسی تأثير رابطه مذهب بر بحران هويت در بين - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به بررسی تأثير رابطه مذهب بر بحران هويت در بين نوجوانان می پردازد

دانلود رایگان
بررسی تأثير رابطه مذهب بر بحران هويت در بين نوجوانان چکیده
بحران هویت و ارائه راهکارهایی در جهت از بین بردن این بحران،مسئله مبتلا به جوامع امروزی است از آن جایی که نسل نوجوان در این عرصه نقش کلیدی را ایفا می کند لذا بررسی این بحران از اهمیت بالایی برخوردار است.پژوهش حاضر به منظوربررسی رابطه ی مذهب با بحران هویت در بین نوجوانان شهرستان کهگیلویه با متغیرهای جنسی،شغلی،همسرگزینی،بدنی و هویت اجتماعی انجام شده است.نمونه پژوهش شامل 200 نفر از نوجوانان )شامل 100 دختر و 100 پسر(بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند،اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد.نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین مذهب و هویت رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد و مذهب تأثیر مستقیمی در شکل گیری هویت دارد. طبق نتایج بدست آمده مذهب بیشترین تأثیر رادر هویت اجتماعی فرد دارد)48 %( وکمترین تأثیر آن در هویت شغلی می باشد) 19 %(. مذهب بر سلامت روانی اجتماعی تأثیر بسزایی دارد و در مذاهب مختلف تأثیر مذهب در زندگی اجتماعی افراد متفاوت است .براساس نظر برخی از صاحب نظران دینی و مذهبی،اعتقادات دینی علاوه بر سلامتی جسمی،روانی و اجتماعی افراد بر زندگی اخروی افراد هم مؤثر است.هویت یافتگی نقشی تعیین کننده در رفتار آدمی دارد
واژگان کلیدی
مذهب، بحران هویت، نوجوانان، شهر دهدشت


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
نوجوانان


مذهب


شهرستان کهگيلويه


دهدشت


بحران هویت


مرجع دانش پارس


مقاله علمی پژوهشی


دانلود مقاله فارسی


مقاله isi


دانلود مقاله رایگان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی بحران هویت جوانان شهر قم

و برعکس جوانان بیکار از بحران هویت بیشتری برخوردارند. ..... تفاوت ظاهری مشاهده
شده ناشی از تفاوتهای فردی است نه اثر متغیر مستقل. ... و بین متغیرهای هویت
شخصی، سیاسی، خانوادگی، ملی،مذهبی، با مشاغل رابطه و تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

شبکه تحقیقات سلامت روان - بانک معنویت

۳, 212, بررسی تاثير ميزان باورهای مذهبی بر پرخاشگری دانش آموزان شهدا، جانباز و ...
۵, 281, بررسی رابطه کارايی خانواده و دينداری با بحران هويت, Get XML Data · View
Profile ... ۱۱, 182, رابطه علی بين نگرشهای مذهبی، خوشبينی، سلامت روانی و سلامت ...

بررسی میزان تأثیر استفاده از فضای مجازی بر ارزش های خانواده

ایـن رابطـه آسـیب های جـدی وجـود دارد کـه بررسـی و ریشـه یابی آنهـا ضـروری اسـت. ... و
جوانـان امـروزي در انتخـاب هویت هـاي منسـجم و یگانـه بـا مشـکل و حتـي بحـران مواجـه ....
ارزش مذهبـی: تمایـل به درك کل هسـتی، ارتبـاط دادن خود به کلیت فراگیر هسـتی، وحدت
وجودي ... سـردی روابـط بیـن افـراد خانـواده، نـزاع، طـاق، مشـکات درسـی و شـغلی در خانواده
...

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻫﻮﻳﺖ دﻳﻨﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره ﻣﺘﻮﺳﻄ - آموزش و پرورش ...

اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻜﻴﻢ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻮﻳﺖ دﻳﻨﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ روش
ﭘﮋوﻫﺶ .... ﺧﺎﻧﻮاده،ﻗﻮم، ﻓﺮﻫﻨﮓ،ﻣﻠﺖ و ﻣﺬﻫﺐ از ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ دارد ... ﺷﻜﻞ
ﮔﻴﺮي ﻫﻮﻳﺖ دﻳﻨﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺘﺎب اﻧﺴﺎن ﺳﺎز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﻴﺮه اﻧﺒﻴﺎء و اﺋﻤﻪ
.... ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ. راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ وﺣﺪت اﻋﺘﻘﺎدي و ﺗﺤﻜﻴﻢ. دﻳﻦ داري در ﺟﻮاﻧﺎن. ﭘﺮداﺧﺖ . ﺑﺮﮔﻴﻦ و اﺳﺘﻴﻨﭻ ﻓﻴﻠﺪ ﮔﺰارش
ﻛﺮده.

magiran.com: فصلنامه تعليم و تربيت، شماره 82

بررسي تاثير مولفه هاي اضطراب و نگرش رياضي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
... بررسي رابطه دين داري و بحران هويت در بين دانش آموزان دبيرستاني شهرستان يزد

Fars News Agency : چالش های هویتی فراروی هویت دین محور انقلاب ...

20 مه 2015 ... بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایران، هویت دین محور جامعه ایران با چالش هایی مواجه ...
خارج از روند تاریخی تقابل هویتی جوامع اسلامی با مدرنیته غربی بررسی کرد. ...
برخی از چنین چالش هایی را می توان در بحران خلافت، روریارویی تمدن اسلامی با .....
احمدلو، حبیب و عماد افروغ، 1381، «رابطه بین هویت قومی با هویت ملی در بین ...

شبکه های مجازی و بحران هویت - کلینیک مجازی علوم اجتماعی

کلینیک مجازی علوم اجتماعی - شبکه های مجازی و بحران هویت - نکات آموزشی ... میزان
شبكه هاي اجتماعي مجازي و بحران هویت با تأكيد بر بحران هویتي ایران تأثیر مثبت
یا .... خروج از این بحران بایستی به یافتن ارزشهاي مثبت و پایدار در فرهنگ، مذهب یا
..... بوربورحسین بیگی،مریم (1383)بررسی رابطه اینترنت و شکاف ارزشها در بین دو
...

بررسي رابطه استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي و هويت ... - ره آورد نور

24 جولای 2014 ... اين پژوهش، در دانشگاه‌هاي سطح شهر تهران، و در بين دانشجويان رشته‌ها و دوره‌هاي ... از
شبكه‌هاي اجتماعي مجازي بر تضعيف هويت ديني كاربران تأثير معناداري ندارد؛ ... به
طور مثال، دين اسلام و مذهب شيعه، به طور همزمان ضمن ايجاد تشابه ديني در بين ... شناخت
رابطه ميان ويژگي‌هاي فردي كاربران با هويت ديني و عوامل ديگري كه با ...

بررسی میزان تأثیر استفاده از فضای مجازی بر ارزش های خانواده

ایـن رابطـه آسـیب های جـدی وجـود دارد کـه بررسـی و ریشـه یابی آنهـا ضـروری اسـت. ... و
جوانـان امـروزي در انتخـاب هویت هـاي منسـجم و یگانـه بـا مشـکل و حتـي بحـران مواجـه ....
ارزش مذهبـی: تمایـل به درك کل هسـتی، ارتبـاط دادن خود به کلیت فراگیر هسـتی، وحدت
وجودي ... سـردی روابـط بیـن افـراد خانـواده، نـزاع، طـاق، مشـکات درسـی و شـغلی در خانواده
...

لیست پایان نامه ها - مرکز خدمات روانشناسی سینا

پایان نامه بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران ادارات
... پایان نامه بررسی جامعه شناختی تاثیر رسانه های جمعی بر هویت ملی جوانان (۲) ...
پایان نامه بررسی نقش باورهای مذهبی (درونی و بیرونی) در سلامت روان و میزان ... پایان
نامه رتبه بندی عوامل بحرانی فناوری اطلاعات در راستای توسعه بازارچه مرزی غرب
کشور

مقایسه هویت ملی و دینی در معتادین و غیر معتادین به اینترنت

... افسردگی در نسل جوان شده و بحران هويتي كه ريشه در تحولات نوين جهاني دارد را از
هويت فردي ... برای بررسی ارتباط بین هویت ملی و مذهبی و زیر مقیاسهای آن با اعتیاد
به ... برای تجزیه و تحلیل ارتباط میان رابطه اعتیاد اینترنتی و هویت ملی و مذهبی و
... اینترنتی در حالت کلی با کنترل جنسیت بر هویت ملی و مذهبی تاثیرگذار می
باشد.

خزر خبر / تاثیر خانواده بر تربیت دینی فرزندان

24 ا کتبر 2016 ... اگر چه جامعه و عوامل انسانی بر فرایند رشد و کمال انسانی تاثیرات ... از سوی والدین بر
روی تربیت دینی دانش آموزان ابتدایی بررسی و مطالعه گردد. ... خانواده و اجتماع در
تثبیت اعتقادات مذهبی نقش بسیار مهمی دارند به ویژه در دوران ... نشان دادند که بین
کرایی خانواده و دین داری با بحران هویت رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد.

لیست پایان نامه ها - مرکز خدمات روانشناسی سینا

پایان نامه بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران ادارات
... پایان نامه بررسی جامعه شناختی تاثیر رسانه های جمعی بر هویت ملی جوانان (۲) ...
پایان نامه بررسی نقش باورهای مذهبی (درونی و بیرونی) در سلامت روان و میزان ... پایان
نامه رتبه بندی عوامل بحرانی فناوری اطلاعات در راستای توسعه بازارچه مرزی غرب
کشور

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﺠ - دانش مالی تحلیل اوراق ...

ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ، اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ . -1. داﻧﺸﮕﺎه آزاد ... ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ
و ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. 47 .... ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺎﺳﯽ، ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ و ﺳﻼﻣﺖ
..... 95. % ﺑﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ. و. ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﯽ. راﺑﻄﻪ. ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ. و آﮔﺎﻫﯽ.

هویت ملی از دیدگاه استاد مطهری - ديگران - khamenei.ir

21 آگوست 2001 ... استاد مطهری، به عنوان یک روشنفکر دینی و آسیب‌شناس مذهبی، که دردهای جامعه را از ...
بالاخص در نهضت مشروطیت، هویت ملی ایرانیان تحت تأثیر ورود اندیشه‌های جدید ...
مطهری نیز مثل برخی دیگر از اندیشمندان، بحران موجود در هویت ملی معاصر ... را در مورد
عنصر ایرانی بعد از اسلام تا عصر حاضر مورد بررسی قرار می‌دهد؛ و بدین ...

هویت ملی از دیدگاه استاد مطهری - ديگران - khamenei.ir

21 آگوست 2001 ... استاد مطهری، به عنوان یک روشنفکر دینی و آسیب‌شناس مذهبی، که دردهای جامعه را از ...
بالاخص در نهضت مشروطیت، هویت ملی ایرانیان تحت تأثیر ورود اندیشه‌های جدید ...
مطهری نیز مثل برخی دیگر از اندیشمندان، بحران موجود در هویت ملی معاصر ... را در مورد
عنصر ایرانی بعد از اسلام تا عصر حاضر مورد بررسی قرار می‌دهد؛ و بدین ...

بررسي رابطة ابعاد چهارگانة هويت و جهت‌گيري مذهبي ... - الصفحة الرئیسیة

در اين پژوهش، رابطة بين ابعاد چهارگانة هويت (هويت شخصي، هويت ارتباطي، هويت ...
منظور بررسي ارتباطات متغيرها و تأثير ابعاد هويت بر جهت گيري مذهبي بيروني و
دروني ... نوجواني را دوره اي بحراني براي رشد خود و هويت يابي مي دانند(Erikson, 1968).

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﺠ - دانش مالی تحلیل اوراق ...

ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ، اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ . -1. داﻧﺸﮕﺎه آزاد ... ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ
و ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. 47 .... ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺎﺳﯽ، ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ و ﺳﻼﻣﺖ
..... 95. % ﺑﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ. و. ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﯽ. راﺑﻄﻪ. ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ. و آﮔﺎﻫﯽ.

بررسي رابطه استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي و هويت ... - ره آورد نور

24 جولای 2014 ... اين پژوهش، در دانشگاه‌هاي سطح شهر تهران، و در بين دانشجويان رشته‌ها و دوره‌هاي ... از
شبكه‌هاي اجتماعي مجازي بر تضعيف هويت ديني كاربران تأثير معناداري ندارد؛ ... به
طور مثال، دين اسلام و مذهب شيعه، به طور همزمان ضمن ايجاد تشابه ديني در بين ... شناخت
رابطه ميان ويژگي‌هاي فردي كاربران با هويت ديني و عوامل ديگري كه با ...

جهانی شدن و هویتِ قومی در ایران - روزی ِ جاهل

لذا برای بررسی تاثیر جهانی شدن بایستی مولفه های هویت قومی بررسی شود. ... هويت
قومي را بر بنياد شناسه‌هاي فرهنگي نظير زبان، مذهب، آداب و رسوم و پيشينه تاريخي ...
خود از بین گزینه‌های گوناگون وارد می‌شوند و می کوشند برای رهایی از بحران هویت به ...

شناسایی راهکارهای علمی و عملی بحران هویت - پایگاه فرهنگی پژوهشی ...

1 ژانويه 2011 ... نوجواني به دوره اي از رشد اطلاق مي شود كه بين كودكي و بزرگسالي است. .... غالباً اين
افراد با والد غير همجنس رابطه نزديك تري دارند و مايلند كه با ديگران نيز ... نقش مذهب
در حل بحران هويت نوجوان را مي توان از چند جهت زير بررسي كرد :

شبکه های اجتماعی مجازی و بحران هویت (با تأکید بر بحران هویتی ایران)

از بین رفتن زمان و مکان و نقش بیشتر فضا در دنیای مجازی تجلی آشکاری دارد. ...
اگرچه شبکههای اجتماعی مجازی در فرایند ارتباطات میتوانند دارای تأثیرات مثبت و
منفی ... فضای مجازی نوعی از بحران هویت را در میان طیف گستردهای از جوانان به‌وجود
آورده و این ... مهدی‌زاده، شراره و عنبرین، زینب (1388)، «بررسی رابطه میزان و نحوه
استفاده از ...

دانلود مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و ...

27 آگوست 2016 ... بررسی رابطه بین سبک زندگی و هویت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان ۳۵-۱۸ ساله شهر
آبادان) ... تئوری انتخاب گلاسر بر کاهش بحران هویت دانش آموزان دختر هنرستان های شهر
اصفهان .... رابطه نگرش مذهبی، باورهای فراشناخت و پذیرش اجتماعی با شادکامی ...
بررسی تاثیر آموزش یادگیری مستقل برتولید تحصیلی و کنترل ...

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻫﻮﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳ

7 آگوست 2013 ... و ﻣﻠﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟـﻨﺲ، ﭘﺎﻳﮕـﺎه اﻗﺘﺼـﺎدي. –. اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، .... در ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺤـﺮان ﻫﻮﻳـﺖ. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ ﻣﻘﻄﻊ ...

بررسی تاثیر رسانه های جهانی بر هویت فرهنگی جوانان

در این مقاله در راستای تبیین تاثیر رسانه های جهانی بر هویت فرهنگی جوانان ، نخست
... وجود تضادها، تعارضات و بحران هویت نابرابری‌ها و تعارضات، دستیابی به ... گیدنز
در خصوص رابطه بین جهانی‌شدن و هویت معتقداست ‌که تجدد تغییرات ... هیچ فرهنگ،
تمدن و مذهبی را نمی‌توان یافت که هویت ناب و خالص داشته باشد ( تاجیک،١٣٧٦: ١٠).

پایگاه تحلیلی تبیینی برهان - اصلی ترین نقش رسانه چیست؟

26 آوريل 2015 ... بررسی ارتباط میان هویت و رسانه ... بحران هویت اقسام مختلفی دارد و شامل فردی،
گروهی، قومی، ملی، دینی است. ... به عبارت دیگر، «عوامل گوناگونی بر روابط بین
هویت شخصی و نهادهای اجتماعی تأثیر می‌گذارند. ... دوران انقلاب اسلامی، زمینه‌ی بروز
هویت اسلامی‌ـ‌شیعی مبتنی بر رویکرد جمعی به مذهب را به وجود آورد که بیانگر ...

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻫﻮﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳ

7 آگوست 2013 ... و ﻣﻠﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟـﻨﺲ، ﭘﺎﻳﮕـﺎه اﻗﺘﺼـﺎدي. –. اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، .... در ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺤـﺮان ﻫﻮﻳـﺖ. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ ﻣﻘﻄﻊ ...

بررسی رابطه کارایی خانواده و دینداری با بحران هویت - ویستا

اما بین بحران هویت دو گروه تفاوت معناداری یافت نشد. در این تحقیق، تاثیر کارایی
خانواده و دینداری بر بحران هویت تایید شد که این بیانگر اهمیت نقش خانواده و مذهب در ...

شناسایی راهکارهای علمی و عملی بحران هویت - پایگاه فرهنگی پژوهشی ...

1 ژانويه 2011 ... نوجواني به دوره اي از رشد اطلاق مي شود كه بين كودكي و بزرگسالي است. .... غالباً اين
افراد با والد غير همجنس رابطه نزديك تري دارند و مايلند كه با ديگران نيز ... نقش مذهب
در حل بحران هويت نوجوان را مي توان از چند جهت زير بررسي كرد :

معنويت، هويت و بهداشت رواني در گسترة زندگي | روان‌شناسي و دين

3 ژانويه 2011 ... كليد واژه‌ها: معنويت، هويت، بهداشت رواني و مراحل رشدي، اختلال روان‌شناختي. .... موسوي
اصل تلاش كرده است تا با استفاده از متون ديني تأثير رفتارهاي عبادي مثل نماز ...
هويت كسب شده يا موفق:[116] بعضي از نوجوانان بحران هويت را با موفقيت ... جمالي[
127] در پژوهش خود تحت عنوان بررسي رابطة بين نگرش‌هاي مذهبي، احساس ...

ليست مقالات همايش - ISC

6, بررسی رابطه تحمل ریسک مالی با هوش سرمایه گذاری و مالی؛ ارائه یک چارچوب نظری_
مقاله ... 39, تأثیر ورزش برکاهش جرم و جنایت در جوانان_ مقاله پوستری, بيشتر ....
124, بررسی رابطه بین بحران هویت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
دبیرستانی_ مقاله ... 137, بررسی رابطه هوش هیجانی و نگرش مذهبی با رضایت
زناشویی دانشجویان ...

روانشناسی - نوجواني و هويت

روانشناسی - نوجواني و هويت - این وبلاگ برای ارتباط با معلمان و دانشجویان و اساتید
... به اعتقاد او، عمده ترین تضاد در دوره ی نوجوانی، تضاد بین یافتن هویتی کم و بیش
... نوجوانانی هستند که بحران هویت را با موفقیت پشت سر گذاشته و نسبت به اهداف ...
در پژوهشی که در سال ۱۳۷۹، با عنوان «بررسی تحول هویت و رابطه ی آن با حرمت خود و ...

-کلینیک رواندرمانی و مشاوره دکتر دارابی - بررسی انواع هویت در نو ...

بررسي نوع هويت (فردي، ملي و مذهبي) در نوجوانان دختر و پسر ایرانی ... مي‌توان گفت
بحران هويت از مهم‌ترين مسائل روان‌شناختي نوجوانان و جوانان است. ... به صورت مستقيم
و غيرمستقيم بر هويت شخصي و فردي كه بيشتر مورد علاقه روان‌شناسان است، اثر
انكارناپذيري دارد. ... بين هويت ملي و هويت مذهبي رابطه مثبت و معنا‌داري وجود داشته
است.

دانلود بررسی رابطه بین ابعاد هویت و اعتماد به نفس فایل ورد (word ...

9 ژانويه 2017 ... دانلود بررسی رابطه بین ابعاد هویت و اعتماد به نفس فایل ورد (word). admin 2 هفته
ago ... نقش دین در حل بحران هویت نوجوانان 21 نشانه ها و پیامدهای .... بررسی میزان
تأثیر نگرش مذهبی بر بهداشت روانی نوجوانان . نقش دین و بهداشت ...

بررسی تاثیر رسانه های جهانی بر هویت فرهنگی جوانان

در این مقاله در راستای تبیین تاثیر رسانه های جهانی بر هویت فرهنگی جوانان ، نخست
... وجود تضادها، تعارضات و بحران هویت نابرابری‌ها و تعارضات، دستیابی به ... گیدنز
در خصوص رابطه بین جهانی‌شدن و هویت معتقداست ‌که تجدد تغییرات ... هیچ فرهنگ،
تمدن و مذهبی را نمی‌توان یافت که هویت ناب و خالص داشته باشد ( تاجیک،١٣٧٦: ١٠).

بررسی رابطه کارایی خانواده و دینداری با بحران هویت - ویستا

اما بین بحران هویت دو گروه تفاوت معناداری یافت نشد. در این تحقیق، تاثیر کارایی
خانواده و دینداری بر بحران هویت تایید شد که این بیانگر اهمیت نقش خانواده و مذهب در ...

بررسی نقش دین در هویت انسان - نشریه تبیان سنندج

3 ا کتبر 2015 ... ۲-و دیگر این که نقش دین در چه ابعادی از هویت قابل بررسی است؟ .... وقتی پاسخ داده
می شود که انسان این هویت را در خود پرورانده باشد و گرنه فردی که دچار بحران هویت
دینی شده و با ... معنادار شدن زندگی فردی و به یک معنا ایجاد مرز جدایی بین معناداری و
... رابطه ی ادیان و تمدن‌ها یکی از مباحث مهم و تعیین کننده در میان تاریخ ...

بررسی میزان تأثیر استفاده از فضای مجازی بر ارزش های خانواده

ایـن رابطـه آسـیب های جـدی وجـود دارد کـه بررسـی و ریشـه یابی آنهـا ضـروری اسـت. ... و
جوانـان امـروزي در انتخـاب هویت هـاي منسـجم و یگانـه بـا مشـکل و حتـي بحـران مواجـه ....
ارزش مذهبـی: تمایـل به درك کل هسـتی، ارتبـاط دادن خود به کلیت فراگیر هسـتی، وحدت
وجودي ... سـردی روابـط بیـن افـراد خانـواده، نـزاع، طـاق، مشـکات درسـی و شـغلی در خانواده
...

ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ و ارﺗﺒـﺎط آن ﺑـﺎ ﻫﻮﻳـﺖ دﻳﻨـﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰ - فصلنامه راهبرد اجتماعي ...

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻮﻳﺖ دﻳﻨﻲ ﺑﺮ آن، در ﺷﻬﺮ ﻳﺎﺳﻮج. ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ روش ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ و ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ .... ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺎزي
ﻣﻲ. ﻛﻨﻨـﺪ. و اﻓﺮاد در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ رﻓـﻊ ﻧﻴـﺎز. ﻫـﺎي روﺣـﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺮاي ﻛﺴـﺐ رﺿـﺎﻳﺖ از.

بررسی بحران هویت جوانان شهر قم

و برعکس جوانان بیکار از بحران هویت بیشتری برخوردارند. ..... تفاوت ظاهری مشاهده
شده ناشی از تفاوتهای فردی است نه اثر متغیر مستقل. ... و بین متغیرهای هویت
شخصی، سیاسی، خانوادگی، ملی،مذهبی، با مشاغل رابطه و تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

بررسی رابطه بین تأثیرات منفی فضای مجازی و تربیت دینی خانواده‌ها ...

بررسی رابطه بین تأثیرات منفی فضای مجازی و تربیت دینی خانواده‌ها ..... پسران
باورهای مذهبی قویتر دارند؛ اما بین بحران هویت دو گروه ، تفاوت معناداری یافت
نشد .

ليست مقالات همايش - ISC

6, بررسی رابطه تحمل ریسک مالی با هوش سرمایه گذاری و مالی؛ ارائه یک چارچوب نظری_
مقاله ... 39, تأثیر ورزش برکاهش جرم و جنایت در جوانان_ مقاله پوستری, بيشتر ....
124, بررسی رابطه بین بحران هویت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
دبیرستانی_ مقاله ... 137, بررسی رابطه هوش هیجانی و نگرش مذهبی با رضایت
زناشویی دانشجویان ...

مطلب بعدی بررسی تأثير رابطه مذهب بر بحران هويت در بين نوجوانان

22 ژانويه 2017 ... بررسی-تأثير-رابطه-مذهب-بر-بحران-هويت-در/ Cachedبررسی تأثیر رابطه مذهب بر
بحران هویت در بین نوجوانان بحران هویت و ارائه راهکارهایی در جهت از ...

بررسی سنخ شناسی آرا موجود درباره هویت ایرانی - گروه علوم اجتماعي ...

گروه علوم اجتماعي اداره کل شهر تهران - بررسی سنخ شناسی آرا موجود درباره هویت
ایرانی ... بین سنن قدیمی فرهنگی و تجدد طلبی مدرن سرگردان شوند و درجاتی از بحران
هویت را ... تأثیر مؤلفه های نظام ارزشی نوجوانان و جوانان بر نگرش به جهانی شدن .....
هنجاری،مذهبی بودن،هدف مسئولان مدرسه و منابع فرهنگی با هویت پاسخ گویان رابطه
معنادار دارد.

بررسی رابطه کارایی خانواده و دینداری با بحران هویت - ویستا

اما بین بحران هویت دو گروه تفاوت معناداری یافت نشد. در این تحقیق، تاثیر کارایی
خانواده و دینداری بر بحران هویت تایید شد که این بیانگر اهمیت نقش خانواده و مذهب در ...

جهانی شدن و هویتِ قومی در ایران - روزی ِ جاهل

لذا برای بررسی تاثیر جهانی شدن بایستی مولفه های هویت قومی بررسی شود. ... هويت
قومي را بر بنياد شناسه‌هاي فرهنگي نظير زبان، مذهب، آداب و رسوم و پيشينه تاريخي ...
خود از بین گزینه‌های گوناگون وارد می‌شوند و می کوشند برای رهایی از بحران هویت به ...

دبستان مفید - پسرانه قم - نقش آموزش وپرورش وخانواده در شكل‌گيري ...

به جنگ هویت پرداخته وهدفی را جز ایجاد بحران هویت در نوجوانان ندارند به صورتي كه ...
که دوره نوجواني، حدفاصل بين کودکي و جواني يا دوره انتقال از کودکي به بزرگسالي
است و ... مذهب در جامعه به رفع بحران هويت کمک مي‌کند و در جوامعي که مذهب وجود دارد،
نوجوانان با .... پس از بررسي ابعاد مختلف بحث، اينك به راهكارهايي كه مي‌توان در حوزه
آموزش ...

دانلود مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و ...

27 آگوست 2016 ... بررسی رابطه بین سبک زندگی و هویت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان ۳۵-۱۸ ساله شهر
آبادان) ... تئوری انتخاب گلاسر بر کاهش بحران هویت دانش آموزان دختر هنرستان های شهر
اصفهان .... رابطه نگرش مذهبی، باورهای فراشناخت و پذیرش اجتماعی با شادکامی ...
بررسی تاثیر آموزش یادگیری مستقل برتولید تحصیلی و کنترل ...

مطلب بعدی بررسی تأثير رابطه مذهب بر بحران هويت در بين نوجوانان

22 ژانويه 2017 ... بررسی-تأثير-رابطه-مذهب-بر-بحران-هويت-در/ Cachedبررسی تأثیر رابطه مذهب بر
بحران هویت در بین نوجوانان بحران هویت و ارائه راهکارهایی در جهت از ...

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﺠ - دانش مالی تحلیل اوراق ...

ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ، اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ . -1. داﻧﺸﮕﺎه آزاد ... ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ
و ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. 47 .... ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺎﺳﯽ، ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ و ﺳﻼﻣﺖ
..... 95. % ﺑﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ. و. ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﯽ. راﺑﻄﻪ. ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ. و آﮔﺎﻫﯽ.

دانلود بررسی رابطه بین ابعاد هویت و اعتماد به نفس فایل ورد (word ...

9 ژانويه 2017 ... دانلود بررسی رابطه بین ابعاد هویت و اعتماد به نفس فایل ورد (word). admin 2 هفته
ago ... نقش دین در حل بحران هویت نوجوانان 21 نشانه ها و پیامدهای .... بررسی میزان
تأثیر نگرش مذهبی بر بهداشت روانی نوجوانان . نقش دین و بهداشت ...

باورهاي اساسي ديني 12.DOC

راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ. ﺑﯿﻦ ﺑﺎورﻫﺎي. اﺳﺎﺳﯽ دﯾﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ، ﻫﺴﺘﯽ و اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ. و. راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ...
راﺑﻄــﻪ. ﺟﻬﺖ ﮔﯿـﺮي ﻣـﺬﻫﺒﯽ و ﺳـﺎزﮔﺎري روان. ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ در داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن. " درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣـﺬﻫﺒﯽ و
ﺳـﺎزﮔﺎري .... ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ. دﯾﻦ. اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺮ. ﺳـﻼﻣﺖ. رواﻧﯽ. ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨـﺎدار ﻫـﺮ دو. دﯾـﻦ.

تلویزیون و پایبندی مذهبی: بررسی رابطة میان تماشای تلویزیون با ...

کم توجهی یا بی توجهی به مسائل مذهبی، از مهم ترین مصادیق بحران هویت در جامعة ...
امروزه در ایران تحقیق در مورد نقش و تأثیر رسانه به ویژه تلویزیون در ایجاد هویت
دینی .... مطالعة دیگری که نیازی و والیتی )1390( با هدف بررسی رابطة بین برنامه های
دینی و.

معنويت، هويت و بهداشت رواني در گسترة زندگي | روان‌شناسي و دين

3 ژانويه 2011 ... كليد واژه‌ها: معنويت، هويت، بهداشت رواني و مراحل رشدي، اختلال روان‌شناختي. .... موسوي
اصل تلاش كرده است تا با استفاده از متون ديني تأثير رفتارهاي عبادي مثل نماز ...
هويت كسب شده يا موفق:[116] بعضي از نوجوانان بحران هويت را با موفقيت ... جمالي[
127] در پژوهش خود تحت عنوان بررسي رابطة بين نگرش‌هاي مذهبي، احساس ...

جهانی شدن و هویتِ قومی در ایران - روزی ِ جاهل

لذا برای بررسی تاثیر جهانی شدن بایستی مولفه های هویت قومی بررسی شود. ... هويت
قومي را بر بنياد شناسه‌هاي فرهنگي نظير زبان، مذهب، آداب و رسوم و پيشينه تاريخي ...
خود از بین گزینه‌های گوناگون وارد می‌شوند و می کوشند برای رهایی از بحران هویت به ...

بررسي رابطه استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي و هويت ... - ره آورد نور

24 جولای 2014 ... اين پژوهش، در دانشگاه‌هاي سطح شهر تهران، و در بين دانشجويان رشته‌ها و دوره‌هاي ... از
شبكه‌هاي اجتماعي مجازي بر تضعيف هويت ديني كاربران تأثير معناداري ندارد؛ ... به
طور مثال، دين اسلام و مذهب شيعه، به طور همزمان ضمن ايجاد تشابه ديني در بين ... شناخت
رابطه ميان ويژگي‌هاي فردي كاربران با هويت ديني و عوامل ديگري كه با ...

بررسی رابطه کارایی خانواده و دینداری با بحران هویت - ویستا

اما بین بحران هویت دو گروه تفاوت معناداری یافت نشد. در این تحقیق، تاثیر کارایی
خانواده و دینداری بر بحران هویت تایید شد که این بیانگر اهمیت نقش خانواده و مذهب در ...

بررسی تأثیر رابطه مذهب بر بحران هویت در بین نوجوانان - دانلود ...

2 ا کتبر 2016 ... ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ (ﺳﺎﻝ:1395). ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ۱۵ ﺻﻔﺤﻪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻥ:. بررسی تأثیر رابطه مذهب بر بحران هویت در بین نوجوانان ...

بررسي رابطه پايگاه هويت و ويژگيهاي شخصيتي در دانشجويان دانشكده ...

در اين تحقيق همچنين بين پايگاههاي هويت و متغيرهاي ترتيب تولد, وضعيت تاهل و ...
در اين تحقيق رابطه ويژگيهاي شخصيتي با هر يك از پايگاههاي هويت بررسي شده است
.... اريكسون ر كتاب «هويت, جوان و بحران» كه در سال 1968 منتشر شد, يك چارچوب نظري
... از گذشته, در ارتباط با گروه, شغل, جنس, فرهنگ و مذهب در نوجواني شكل مي گيرد.

مقاله بررسی تاثیر رابطه مذهب بر بحران هویت دربین نوجوانان شهردهدشت ...

مقاله بررسی تاثیر رابطه مذهب بر بحران هویت دربین نوجوانان شهردهدشت در سال1394,
در سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی (3rd International Conference on ...

لیست پایان نامه ها - مرکز خدمات روانشناسی سینا

پایان نامه بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران ادارات
... پایان نامه بررسی جامعه شناختی تاثیر رسانه های جمعی بر هویت ملی جوانان (۲) ...
پایان نامه بررسی نقش باورهای مذهبی (درونی و بیرونی) در سلامت روان و میزان ... پایان
نامه رتبه بندی عوامل بحرانی فناوری اطلاعات در راستای توسعه بازارچه مرزی غرب
کشور

نیروها و بردارها در مختصات سه بعدی به زبان ساده

دانلود پاورپوینت ویژه روز معلم در 19 اسلاید

دانلود فایل پرده‌نگار (پاورپوینت) کتاب «آزادی

پایان نامه:نقش زنان روستايي در اقتصاد روستا

جزوه کتاب مقدمه علم حقوق دکتر ناصر کاتوزیان

راه اندازی سنسور دما ds18b20

طرح درس سالانه ادبيات دبيرستان

گزارش تخصصی پایه چهارم دبستان چگونگی کنترل کردن

دانلود پایان نامه سيستم انبار و خريد در شركت

ارزیابی اثربخشی تبلیغات و بازده سرمایه گذاری