دانلود رایگان


بررسی تأثير رابطه مذهب بر بحران هويت در بين - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به بررسی تأثير رابطه مذهب بر بحران هويت در بين نوجوانان می پردازد

دانلود رایگان
بررسی تأثير رابطه مذهب بر بحران هويت در بين نوجوانان چکیده
بحران هویت و ارائه راهکارهایی در جهت از بین بردن این بحران،مسئله مبتلا به جوامع امروزی است از آن جایی که نسل نوجوان در این عرصه نقش کلیدی را ایفا می کند لذا بررسی این بحران از اهمیت بالایی برخوردار است.پژوهش حاضر به منظوربررسی رابطه ی مذهب با بحران هویت در بین نوجوانان شهرستان کهگیلویه با متغیرهای جنسی،شغلی،همسرگزینی،بدنی و هویت اجتماعی انجام شده است.نمونه پژوهش شامل 200 نفر از نوجوانان )شامل 100 دختر و 100 پسر(بود که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند،اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسشنامه جمع آوری شد.نتایج پژوهش حاکی از آن بود که بین مذهب و هویت رابطه مثبت و معنا داری وجود دارد و مذهب تأثیر مستقیمی در شکل گیری هویت دارد. طبق نتایج بدست آمده مذهب بیشترین تأثیر رادر هویت اجتماعی فرد دارد)48 %( وکمترین تأثیر آن در هویت شغلی می باشد) 19 %(. مذهب بر سلامت روانی اجتماعی تأثیر بسزایی دارد و در مذاهب مختلف تأثیر مذهب در زندگی اجتماعی افراد متفاوت است .براساس نظر برخی از صاحب نظران دینی و مذهبی،اعتقادات دینی علاوه بر سلامتی جسمی،روانی و اجتماعی افراد بر زندگی اخروی افراد هم مؤثر است.هویت یافتگی نقشی تعیین کننده در رفتار آدمی دارد
واژگان کلیدی
مذهب، بحران هویت، نوجوانان، شهر دهدشت


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
نوجوانان


مذهب


شهرستان کهگيلويه


دهدشت


بحران هویت


مرجع دانش پارس


مقاله علمی پژوهشی


دانلود مقاله فارسی


مقاله isi


دانلود مقاله رایگان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


دين و بحران هويت جوانان - مركز تعليمات اسلامي واشنگتن

چالش بحران هويت هم بعد روان شناختي و فردي دارد و هم بعد اجتماعي و سياسي. ... از سوي
ديگر وابسته به عوامل فراوان بيروني است كه بر نگرش و تفسير آدمي اثر مي گذارد.
... است و در كتاب ها و پژوهش هاي روان شناسي محور بررسي هاي دامنه دار قرار گرفته
است. .... استحكام و اصالت خانواده نيازمند كوشش هاي عملي جديد و توافق هاي بين
المللي است.

هویت ملی از دیدگاه استاد مطهری - ديگران - khamenei.ir

21 آگوست 2001 ... استاد مطهری، به عنوان یک روشنفکر دینی و آسیب‌شناس مذهبی، که دردهای جامعه را از ...
بالاخص در نهضت مشروطیت، هویت ملی ایرانیان تحت تأثیر ورود اندیشه‌های جدید ...
مطهری نیز مثل برخی دیگر از اندیشمندان، بحران موجود در هویت ملی معاصر ... را در مورد
عنصر ایرانی بعد از اسلام تا عصر حاضر مورد بررسی قرار می‌دهد؛ و بدین ...

عواملمؤثر دانش آموزان

تأثيرگذار بوده اند، اما متغيرهاي تعامالت اجتماعي، عالقه به ميراث فرهنگي و حفظ ...
مي شود؛ به نحوي كه عدم كاركرد صحيح آن مي تواند مولد بحران هايي نظير بحران هويت شود
. ... مطالعات روابط بين الملل دارند همگي حاكي از اهميت مقولة هويت است )ترنر و اتال،
.... همان طور كه ذكر شد، در اين پژوهش هدف بررسي ميزان هويت ملي دانش آموزان دورة متوسطه.

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﻫﺎي ﺳ - پژوهشگاه علوم انسانی و ...

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان. ؛. ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﻮردي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐُﺮد داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎي ﺳﻨﻨﺪج. اﺣﻤﺪ
ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر ... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ... ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺘﻮاي ﺧﺒﺮي، ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و
آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪه و راﺑﻄﻪ آن ﺑـﺎ ﻫﺸـﺖ ... ﻫـﺎي ﻣـﺬﻫﺒﯽ، ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ .... ﺑـﻪ ﺑﺤـﺮان ﻫﻮﯾـﺖ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ
ﻫﻮﯾـﺖ.

magiran.com: فصلنامه تعليم و تربيت، شماره 82

بررسي تاثير مولفه هاي اضطراب و نگرش رياضي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
... بررسي رابطه دين داري و بحران هويت در بين دانش آموزان دبيرستاني شهرستان يزد

معنويت، هويت و بهداشت رواني در گسترة زندگي | روان‌شناسي و دين

3 ژانويه 2011 ... كليد واژه‌ها: معنويت، هويت، بهداشت رواني و مراحل رشدي، اختلال روان‌شناختي. .... موسوي
اصل تلاش كرده است تا با استفاده از متون ديني تأثير رفتارهاي عبادي مثل نماز ...
هويت كسب شده يا موفق:[116] بعضي از نوجوانان بحران هويت را با موفقيت ... جمالي[
127] در پژوهش خود تحت عنوان بررسي رابطة بين نگرش‌هاي مذهبي، احساس ...

ليست مقالات همايش - ISC

6, بررسی رابطه تحمل ریسک مالی با هوش سرمایه گذاری و مالی؛ ارائه یک چارچوب نظری_
مقاله ... 39, تأثیر ورزش برکاهش جرم و جنایت در جوانان_ مقاله پوستری, بيشتر ....
124, بررسی رابطه بین بحران هویت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
دبیرستانی_ مقاله ... 137, بررسی رابطه هوش هیجانی و نگرش مذهبی با رضایت
زناشویی دانشجویان ...

ليست مقالات همايش - ISC

6, بررسی رابطه تحمل ریسک مالی با هوش سرمایه گذاری و مالی؛ ارائه یک چارچوب نظری_
مقاله ... 39, تأثیر ورزش برکاهش جرم و جنایت در جوانان_ مقاله پوستری, بيشتر ....
124, بررسی رابطه بین بحران هویت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
دبیرستانی_ مقاله ... 137, بررسی رابطه هوش هیجانی و نگرش مذهبی با رضایت
زناشویی دانشجویان ...

هویت گروهی

تاثیر هویت بر شکل‌گیری یا دگرگونی سیاست خارجی از جمله موضوعات مهم و مورد توجه
محققان ... در بین نظریه‌های روابط بین‌الملل، به بررسی سیاست خارجی ایران پرداخته
است. وی با تشریح هویت قومی و دینی - مذهبی در ایران که به باور وی از پارامترهای ...
بر موضوع بحران هویت کوشیده تا رابطه این بحران را با فرایند جهانی‌شدن بررسی کند
و ...

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ و ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﺠ - دانش مالی تحلیل اوراق ...

ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ، اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺬﻫﺐ ﺑﺮ زﻧﺪﮔﯽ . -1. داﻧﺸﮕﺎه آزاد ... ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ
و ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﯽ اﺳﻼﻣﯽ در داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﻣﻘﻄﻊ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﯽ ارﺷﺪ. 47 .... ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﯽ اﺳﺎﺳﯽ، ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ و ﺳﻼﻣﺖ
..... 95. % ﺑﯿﻦ اﻋﺘﻘﺎدات ﻣﺬﻫﺒﯽ. و. ﺳﻮاد ﻣﺎﻟﯽ. راﺑﻄﻪ. ﻣﻌﻨﺎداري وﺟﻮد ﻧﺪارد. ﺳﻄﺢ ﭘﺎﯾﯿﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ. و آﮔﺎﻫﯽ.

بررسي رابطة ابعاد چهارگانة هويت و جهت‌گيري مذهبي ... - الصفحة الرئیسیة

در اين پژوهش، رابطة بين ابعاد چهارگانة هويت (هويت شخصي، هويت ارتباطي، هويت ...
منظور بررسي ارتباطات متغيرها و تأثير ابعاد هويت بر جهت گيري مذهبي بيروني و
دروني ... نوجواني را دوره اي بحراني براي رشد خود و هويت يابي مي دانند(Erikson, 1968).

لیست پایان نامه ها - مرکز خدمات روانشناسی سینا

پایان نامه بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران ادارات
... پایان نامه بررسی جامعه شناختی تاثیر رسانه های جمعی بر هویت ملی جوانان (۲) ...
پایان نامه بررسی نقش باورهای مذهبی (درونی و بیرونی) در سلامت روان و میزان ... پایان
نامه رتبه بندی عوامل بحرانی فناوری اطلاعات در راستای توسعه بازارچه مرزی غرب
کشور

عواملمؤثر دانش آموزان

تأثيرگذار بوده اند، اما متغيرهاي تعامالت اجتماعي، عالقه به ميراث فرهنگي و حفظ ...
مي شود؛ به نحوي كه عدم كاركرد صحيح آن مي تواند مولد بحران هايي نظير بحران هويت شود
. ... مطالعات روابط بين الملل دارند همگي حاكي از اهميت مقولة هويت است )ترنر و اتال،
.... همان طور كه ذكر شد، در اين پژوهش هدف بررسي ميزان هويت ملي دانش آموزان دورة متوسطه.

بررسی تأثير رابطه مذهب بر بحران هويت در بين نوجوانان

بررسی تأثير رابطه مذهب بر بحران هويت در بين نوجوانان. نوع فایل:PDF. تعداد
صفحات:15. سال انتشار:1395. چکیده. بحران هویت و ارائه راهکارهایی در جهت از بین
بردن ...

بررسی رابطه‌ سرمایه اجتماعی خانواده و مشارکت دینی با هویت دینی نوجوانان

بر اساس نتایج تحلیل رگرسیونی چند ‌متغیره، تأثیر سرمایه اجتماعی درونی خانواده و
... درواقع گسیختگی فرهنگی بین نسل‌های متفاوت، نشان‌دهنده شکاف واقعی فرهنگی و
بحران انتقال بین نسلی ... بنا به دلایل متعدد تاریخی، مذهب، تدین و معنویت بخشی
ذاتی از هویت ایرانیان ... بررسی رابطه میان سرمایه اجتماعی خانواده و هویت دینی نوجوان.

جهانی شدن و هویتِ قومی در ایران - روزی ِ جاهل

لذا برای بررسی تاثیر جهانی شدن بایستی مولفه های هویت قومی بررسی شود. ... هويت
قومي را بر بنياد شناسه‌هاي فرهنگي نظير زبان، مذهب، آداب و رسوم و پيشينه تاريخي ...
خود از بین گزینه‌های گوناگون وارد می‌شوند و می کوشند برای رهایی از بحران هویت به ...

بررسی میزان تأثیر استفاده از فضای مجازی بر ارزش های خانواده

ایـن رابطـه آسـیب های جـدی وجـود دارد کـه بررسـی و ریشـه یابی آنهـا ضـروری اسـت. ... و
جوانـان امـروزي در انتخـاب هویت هـاي منسـجم و یگانـه بـا مشـکل و حتـي بحـران مواجـه ....
ارزش مذهبـی: تمایـل به درك کل هسـتی، ارتبـاط دادن خود به کلیت فراگیر هسـتی، وحدت
وجودي ... سـردی روابـط بیـن افـراد خانـواده، نـزاع، طـاق، مشـکات درسـی و شـغلی در خانواده
...

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻫﻮﻳﺖ دﻳﻨﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره ﻣﺘﻮﺳﻄ - آموزش و پرورش ...

اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻜﻴﻢ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻮﻳﺖ دﻳﻨﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ روش
ﭘﮋوﻫﺶ .... ﺧﺎﻧﻮاده،ﻗﻮم، ﻓﺮﻫﻨﮓ،ﻣﻠﺖ و ﻣﺬﻫﺐ از ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ دارد ... ﺷﻜﻞ
ﮔﻴﺮي ﻫﻮﻳﺖ دﻳﻨﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺘﺎب اﻧﺴﺎن ﺳﺎز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﻴﺮه اﻧﺒﻴﺎء و اﺋﻤﻪ
.... ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ. راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ وﺣﺪت اﻋﺘﻘﺎدي و ﺗﺤﻜﻴﻢ. دﻳﻦ داري در ﺟﻮاﻧﺎن. ﭘﺮداﺧﺖ . ﺑﺮﮔﻴﻦ و اﺳﺘﻴﻨﭻ ﻓﻴﻠﺪ ﮔﺰارش
ﻛﺮده.

شبکه تحقیقات سلامت روان - بانک معنویت

۳, 212, بررسی تاثير ميزان باورهای مذهبی بر پرخاشگری دانش آموزان شهدا، جانباز و ...
۵, 281, بررسی رابطه کارايی خانواده و دينداری با بحران هويت, Get XML Data · View
Profile ... ۱۱, 182, رابطه علی بين نگرشهای مذهبی، خوشبينی، سلامت روانی و سلامت ...

بررسی رابطه بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک ... - دانلود پایان نامه

26 آوريل 2016 ... عنوان : بررسی رابطه بین ادراک از خدا و هویت اجتماعی در سبک زندگی دانشجویان ....
مصرف گرایی،از هم پاشیدگی شبکه‌های سنتی ودر نهایت بحران هویت فردی و اجتماعی
افراد می‌ شود ... در این تحقیق سعی شده که تاثیر مولفه‌های مهمی‌ مانند هویت وادراک از خدا
وشاخه‌های .... در نتیجه هویت مذهبی سازه ای اجتماعی مبتنی بر مذهب است .

بررسي رابطه پايگاه هويت و ويژگيهاي شخصيتي در دانشجويان دانشكده ...

در اين تحقيق همچنين بين پايگاههاي هويت و متغيرهاي ترتيب تولد, وضعيت تاهل و ...
در اين تحقيق رابطه ويژگيهاي شخصيتي با هر يك از پايگاههاي هويت بررسي شده است
.... اريكسون ر كتاب «هويت, جوان و بحران» كه در سال 1968 منتشر شد, يك چارچوب نظري
... از گذشته, در ارتباط با گروه, شغل, جنس, فرهنگ و مذهب در نوجواني شكل مي گيرد.

باورهاي اساسي ديني 12.DOC

راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ. ﺑﯿﻦ ﺑﺎورﻫﺎي. اﺳﺎﺳﯽ دﯾﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ، ﻫﺴﺘﯽ و اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ. و. راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ...
راﺑﻄــﻪ. ﺟﻬﺖ ﮔﯿـﺮي ﻣـﺬﻫﺒﯽ و ﺳـﺎزﮔﺎري روان. ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ در داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن. " درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣـﺬﻫﺒﯽ و
ﺳـﺎزﮔﺎري .... ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ. دﯾﻦ. اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺮ. ﺳـﻼﻣﺖ. رواﻧﯽ. ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨـﺎدار ﻫـﺮ دو. دﯾـﻦ.

مطلب بعدی بررسی تأثير رابطه مذهب بر بحران هويت در بين نوجوانان

22 ژانويه 2017 ... بررسی-تأثير-رابطه-مذهب-بر-بحران-هويت-در/ Cachedبررسی تأثیر رابطه مذهب بر
بحران هویت در بین نوجوانان بحران هویت و ارائه راهکارهایی در جهت از ...

بررسی تأثیر رابطه مذهب بر بحران هویت در بین نوجوانان - دانلود ...

2 ا کتبر 2016 ... ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ (ﺳﺎﻝ:1395). ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ۱۵ ﺻﻔﺤﻪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻥ:. بررسی تأثیر رابطه مذهب بر بحران هویت در بین نوجوانان ...

بررسی بحران هویت جوانان شهر قم

و برعکس جوانان بیکار از بحران هویت بیشتری برخوردارند. ..... تفاوت ظاهری مشاهده
شده ناشی از تفاوتهای فردی است نه اثر متغیر مستقل. ... و بین متغیرهای هویت
شخصی، سیاسی، خانوادگی، ملی،مذهبی، با مشاغل رابطه و تفاوت معنی داری مشاهده نشد.

ليست مقالات همايش - ISC

6, بررسی رابطه تحمل ریسک مالی با هوش سرمایه گذاری و مالی؛ ارائه یک چارچوب نظری_
مقاله ... 39, تأثیر ورزش برکاهش جرم و جنایت در جوانان_ مقاله پوستری, بيشتر ....
124, بررسی رابطه بین بحران هویت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
دبیرستانی_ مقاله ... 137, بررسی رابطه هوش هیجانی و نگرش مذهبی با رضایت
زناشویی دانشجویان ...

لیست پایان نامه ها - مرکز خدمات روانشناسی سینا

پایان نامه بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران ادارات
... پایان نامه بررسی جامعه شناختی تاثیر رسانه های جمعی بر هویت ملی جوانان (۲) ...
پایان نامه بررسی نقش باورهای مذهبی (درونی و بیرونی) در سلامت روان و میزان ... پایان
نامه رتبه بندی عوامل بحرانی فناوری اطلاعات در راستای توسعه بازارچه مرزی غرب
کشور

دين و بحران هويت جوانان - مركز تعليمات اسلامي واشنگتن

چالش بحران هويت هم بعد روان شناختي و فردي دارد و هم بعد اجتماعي و سياسي. ... از سوي
ديگر وابسته به عوامل فراوان بيروني است كه بر نگرش و تفسير آدمي اثر مي گذارد.
... است و در كتاب ها و پژوهش هاي روان شناسي محور بررسي هاي دامنه دار قرار گرفته
است. .... استحكام و اصالت خانواده نيازمند كوشش هاي عملي جديد و توافق هاي بين
المللي است.

بررسی سنخ شناسی آرا موجود درباره هویت ایرانی - گروه علوم اجتماعي ...

گروه علوم اجتماعي اداره کل شهر تهران - بررسی سنخ شناسی آرا موجود درباره هویت
ایرانی ... بین سنن قدیمی فرهنگی و تجدد طلبی مدرن سرگردان شوند و درجاتی از بحران
هویت را ... تأثیر مؤلفه های نظام ارزشی نوجوانان و جوانان بر نگرش به جهانی شدن .....
هنجاری،مذهبی بودن،هدف مسئولان مدرسه و منابع فرهنگی با هویت پاسخ گویان رابطه
معنادار دارد.

لیست پایان نامه ها - مرکز خدمات روانشناسی سینا

پایان نامه بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران ادارات
... پایان نامه بررسی جامعه شناختی تاثیر رسانه های جمعی بر هویت ملی جوانان (۲) ...
پایان نامه بررسی نقش باورهای مذهبی (درونی و بیرونی) در سلامت روان و میزان ... پایان
نامه رتبه بندی عوامل بحرانی فناوری اطلاعات در راستای توسعه بازارچه مرزی غرب
کشور

ليست مقالات همايش - ISC

6, بررسی رابطه تحمل ریسک مالی با هوش سرمایه گذاری و مالی؛ ارائه یک چارچوب نظری_
مقاله ... 39, تأثیر ورزش برکاهش جرم و جنایت در جوانان_ مقاله پوستری, بيشتر ....
124, بررسی رابطه بین بحران هویت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
دبیرستانی_ مقاله ... 137, بررسی رابطه هوش هیجانی و نگرش مذهبی با رضایت
زناشویی دانشجویان ...

ليست مقالات همايش - ISC

6, بررسی رابطه تحمل ریسک مالی با هوش سرمایه گذاری و مالی؛ ارائه یک چارچوب نظری_
مقاله ... 39, تأثیر ورزش برکاهش جرم و جنایت در جوانان_ مقاله پوستری, بيشتر ....
124, بررسی رابطه بین بحران هویت و پیشرفت تحصیلی در دانش آموزان
دبیرستانی_ مقاله ... 137, بررسی رابطه هوش هیجانی و نگرش مذهبی با رضایت
زناشویی دانشجویان ...

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان ﻫﺎي ﺳ - پژوهشگاه علوم انسانی و ...

ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﺮ ﻫﻮﯾﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ در ﮐﺮدﺳﺘﺎن اﯾﺮان. ؛. ﺑﺮرﺳﯽ. ﻣﻮردي داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﮐُﺮد داﻧﺸﮕﺎه. ﻫﺎي ﺳﻨﻨﺪج. اﺣﻤﺪ
ﻣﺤﻤﺪﭘﻮر ... اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻣﯿﺰان اﺳﺘﻔﺎده از ﺷﺒﮑﻪ ... ﺳﻪ ﻧﻮع ﻣﺤﺘﻮاي ﺧﺒﺮي، ﺳﺮﮔﺮﻣﯽ و
آﻣﻮزﺷﯽ ﺳﻨﺠﯿﺪه ﺷﺪه و راﺑﻄﻪ آن ﺑـﺎ ﻫﺸـﺖ ... ﻫـﺎي ﻣـﺬﻫﺒﯽ، ﺗﻤﺎﯾـﻞ ﺑـﻪ .... ﺑـﻪ ﺑﺤـﺮان ﻫﻮﯾـﺖ و ﺳـﭙﺲ ﺑـﻪ ﺗﻐﯿﯿـﺮ
ﻫﻮﯾـﺖ.

ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ و ارﺗﺒـﺎط آن ﺑـﺎ ﻫﻮﻳـﺖ دﻳﻨـﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰ - فصلنامه راهبرد اجتماعي ...

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻮﻳﺖ دﻳﻨﻲ ﺑﺮ آن، در ﺷﻬﺮ ﻳﺎﺳﻮج. ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ روش ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ و ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ .... ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺎزي
ﻣﻲ. ﻛﻨﻨـﺪ. و اﻓﺮاد در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ رﻓـﻊ ﻧﻴـﺎز. ﻫـﺎي روﺣـﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺮاي ﻛﺴـﺐ رﺿـﺎﻳﺖ از.

جهانی شدن و هویتِ قومی در ایران - روزی ِ جاهل

لذا برای بررسی تاثیر جهانی شدن بایستی مولفه های هویت قومی بررسی شود. ... هويت
قومي را بر بنياد شناسه‌هاي فرهنگي نظير زبان، مذهب، آداب و رسوم و پيشينه تاريخي ...
خود از بین گزینه‌های گوناگون وارد می‌شوند و می کوشند برای رهایی از بحران هویت به ...

رابطه بین تأثیرات منفی فضای مجازی و تربیت دینی خانواده‌ها | پژوهش ...

29 جولای 2015 ... رابطه بین تأثیرات منفی فضای مجازی و تربیت دینی خانواده‌ها (مطالعه موردی شهر
اردبیل) نویسند. ... بحران هویت و اختلال در شکل‌گیری شخصیت: عناصر سه‌گانه هویت،
.... نگرش مثبت فرزندان نسبت به مذهب و دین، ریشه در مهر و محبت والدین دارد. ... برای
بررسی تفاوت میانگین سطح تأثیرپذیری منفی از فضاهای مجازی در ...

مطلب بعدی بررسی تأثير رابطه مذهب بر بحران هويت در بين نوجوانان

22 ژانويه 2017 ... بررسی-تأثير-رابطه-مذهب-بر-بحران-هويت-در/ Cachedبررسی تأثیر رابطه مذهب بر
بحران هویت در بین نوجوانان بحران هویت و ارائه راهکارهایی در جهت از ...

جوانان و بحران هویت - راسخون

این تحقیق ما را بر آن داشت که طی مباحثی هویت و بحران هویت را بررسی کرده، ...
منظور از مهارت های مقابله ای، پذیرض جنسیت، نقش مذهب در شکل گیری هویت و . ...
چگونه این مسأله تحت تأثیر روابط بین فردی و موقعیت های اجتماعی است که او در آن
زندگی می کند. .... مارسیا بر اساس نظریه اریکسون در رابطه با شکل گیری هویت در
نوجوانان مدل ...

ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ و ارﺗﺒـﺎط آن ﺑـﺎ ﻫﻮﻳـﺖ دﻳﻨـﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰ - فصلنامه راهبرد اجتماعي ...

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻮﻳﺖ دﻳﻨﻲ ﺑﺮ آن، در ﺷﻬﺮ ﻳﺎﺳﻮج. ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ روش ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ و ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ .... ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺎزي
ﻣﻲ. ﻛﻨﻨـﺪ. و اﻓﺮاد در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ رﻓـﻊ ﻧﻴـﺎز. ﻫـﺎي روﺣـﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺮاي ﻛﺴـﺐ رﺿـﺎﻳﺖ از.

magiran.com: فصلنامه تعليم و تربيت، شماره 82

بررسي تاثير مولفه هاي اضطراب و نگرش رياضي بر پيشرفت تحصيلي دانش آموزان
... بررسي رابطه دين داري و بحران هويت در بين دانش آموزان دبيرستاني شهرستان يزد

باورهاي اساسي ديني 12.DOC

راﺑﻄﻪ ﻣﻨﻔﯽ. ﺑﯿﻦ ﺑﺎورﻫﺎي. اﺳﺎﺳﯽ دﯾﻨﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ، ﻫﺴﺘﯽ و اﻧﺴﺎن ﺑﺎ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ. و. راﺑﻄﻪ ﻣﺜﺒﺖ ﺑﺎ ...
راﺑﻄــﻪ. ﺟﻬﺖ ﮔﯿـﺮي ﻣـﺬﻫﺒﯽ و ﺳـﺎزﮔﺎري روان. ﺷـﻨﺎﺧﺘﯽ در داﻧـﺸﺠﻮﯾﺎن. " درﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﻦ ﺟﻬﺖ ﮔﯿﺮي ﻣـﺬﻫﺒﯽ و
ﺳـﺎزﮔﺎري .... ﺑﺮرﺳﯽ اﺛﺮ. دﯾﻦ. اﺳﻼم و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺑﺮ. ﺳـﻼﻣﺖ. رواﻧﯽ. ﺟﻮاﻧﺎن اﯾﺮاﻧﯽ ﺗـﺄﺛﯿﺮ ﻣﻌﻨـﺎدار ﻫـﺮ دو. دﯾـﻦ.

دانلود بررسی رابطه بین ابعاد هویت و اعتماد به نفس فایل ورد (word ...

9 ژانويه 2017 ... دانلود بررسی رابطه بین ابعاد هویت و اعتماد به نفس فایل ورد (word). admin 2 هفته
ago ... نقش دین در حل بحران هویت نوجوانان 21 نشانه ها و پیامدهای .... بررسی میزان
تأثیر نگرش مذهبی بر بهداشت روانی نوجوانان . نقش دین و بهداشت ...

بررسی عوامل اجتماعی مرتبط با بحران هویت فرهنگی در بين دانش آموزان ...

11 ژوئن 2013 ... نشان داد که بین t دین داری و بحران هویت رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد. ...
غیرمستقیم بر هویت مذهبی اثر داشته اند، به این صورت که تأثیر میزان ...

بررسی تاثیر رسانه های جهانی بر هویت فرهنگی جوانان

در این مقاله در راستای تبیین تاثیر رسانه های جهانی بر هویت فرهنگی جوانان ، نخست
... وجود تضادها، تعارضات و بحران هویت نابرابری‌ها و تعارضات، دستیابی به ... گیدنز
در خصوص رابطه بین جهانی‌شدن و هویت معتقداست ‌که تجدد تغییرات ... هیچ فرهنگ،
تمدن و مذهبی را نمی‌توان یافت که هویت ناب و خالص داشته باشد ( تاجیک،١٣٧٦: ١٠).

خزر خبر / تاثیر خانواده بر تربیت دینی فرزندان

24 ا کتبر 2016 ... اگر چه جامعه و عوامل انسانی بر فرایند رشد و کمال انسانی تاثیرات ... از سوی والدین بر
روی تربیت دینی دانش آموزان ابتدایی بررسی و مطالعه گردد. ... خانواده و اجتماع در
تثبیت اعتقادات مذهبی نقش بسیار مهمی دارند به ویژه در دوران ... نشان دادند که بین
کرایی خانواده و دین داری با بحران هویت رابطه معکوس و معنی دار وجود دارد.

بررسی تأثير رابطه مذهب بر بحران هويت در بين نوجوانان

بررسی تأثير رابطه مذهب بر بحران هويت در بين نوجوانان. نوع فایل:PDF. تعداد
صفحات:15. سال انتشار:1395. چکیده. بحران هویت و ارائه راهکارهایی در جهت از بین
بردن ...

بررسی تأثیر رابطه مذهب بر بحران هویت در بین نوجوانان - دانلود ...

2 ا کتبر 2016 ... ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﺳﻮﻣﯿﻦ ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ (ﺳﺎﻝ:1395). ﺗﻌﺪﺍﺩ ﺻﻔﺤﺎﺕ ﺍﺻﻞ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ۱۵ ﺻﻔﺤﻪ.
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎﻥ:. بررسی تأثیر رابطه مذهب بر بحران هویت در بین نوجوانان ...

هویت ملی از دیدگاه استاد مطهری - ديگران - khamenei.ir

21 آگوست 2001 ... استاد مطهری، به عنوان یک روشنفکر دینی و آسیب‌شناس مذهبی، که دردهای جامعه را از ...
بالاخص در نهضت مشروطیت، هویت ملی ایرانیان تحت تأثیر ورود اندیشه‌های جدید ...
مطهری نیز مثل برخی دیگر از اندیشمندان، بحران موجود در هویت ملی معاصر ... را در مورد
عنصر ایرانی بعد از اسلام تا عصر حاضر مورد بررسی قرار می‌دهد؛ و بدین ...

بررسی تأثير رابطه مذهب بر بحران هويت در بين نوجوانان | فروشگاه ...

2 دسامبر 2016 ... بررسی تأثير رابطه مذهب بر بحران هويت در بين نوجوانان ... پژوهش حاضر به منظور
بررسي رابطه ی مذهب با بحران هويت در بين نوجوانان شهرستان ...

روانشناسی - نوجواني و هويت

روانشناسی - نوجواني و هويت - این وبلاگ برای ارتباط با معلمان و دانشجویان و اساتید
... به اعتقاد او، عمده ترین تضاد در دوره ی نوجوانی، تضاد بین یافتن هویتی کم و بیش
... نوجوانانی هستند که بحران هویت را با موفقیت پشت سر گذاشته و نسبت به اهداف ...
در پژوهشی که در سال ۱۳۷۹، با عنوان «بررسی تحول هویت و رابطه ی آن با حرمت خود و ...

نقش دين در حل بحران هويت نوجوانان | سامانه اطلاع رسانی نردبام

2 فوریه 2010 ... اريكسون بر نقش مذهب در هويت يابي نوجواني تاكيد دارد. ... رابطه آدمي با دين و بينشي
كه به‌ آن پيدا مي كند در مقوله هويت ديني قابل بيان و توضيح است. ... نوجواني بررسي
كردند نتايج اين پژوهش حاكي از آن بود كه بين هويت پيشرفته و ...

رابطه ی باورهای مذهبی، سبک های هویت و ویژگی های شخصیتی با ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین باورهای مذهبی، سبک های هویتی و ویژگی های ....
بحرینیان و همکاران )1390(، نگرش بیماران نسبت به تأثیر معنویت مورد بررسی قرار
.... هویت و ثبات در هویت، نشانه ی رشد و گذر سالم از بحران نوجوانی و جوانی است، ...

بررسی رابطه عمل به باورهای دینی و میزان گرایش به اعتیاد

18 ژوئن 2014 ... مذهب، یکی از عوامل تأثیرگذار بر رفتار و خشونت به شمار می‌رود. بسیاری از ... در
بررسی علیجانی (1385) مشخص شد که بین هویت دینی و سلامت روان در دانشجویان،
ارتباط معنادار وجود دارد. .... ر (1380)؛ جوان و بحران هویت، تهران، سروش.

بررسي رابطه استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي و هويت ... - ره آورد نور

24 جولای 2014 ... اين پژوهش، در دانشگاه‌هاي سطح شهر تهران، و در بين دانشجويان رشته‌ها و دوره‌هاي ... از
شبكه‌هاي اجتماعي مجازي بر تضعيف هويت ديني كاربران تأثير معناداري ندارد؛ ... به
طور مثال، دين اسلام و مذهب شيعه، به طور همزمان ضمن ايجاد تشابه ديني در بين ... شناخت
رابطه ميان ويژگي‌هاي فردي كاربران با هويت ديني و عوامل ديگري كه با ...

رجايى - علیرضا- - دانشگاه آزاد اسلامی واحد تربت جام

عليرضا رجايي، محمد حسن بياضي، بررسي تعارضات فرهنگي، اجتماعي مذهبي،
اعتقادي ... عليرضا رجايي، عبدالحميد شكيب، محبوبه حسيني زهرايي، بررسي رابطه
بين ميزان .... بررسی اثر بخشي درمان گروهی شناختي هيجاني معنوي بر کاهش بحران
هويت در ...

بررسي رابطه استفاده از شبكه‌هاي اجتماعي مجازي و هويت ... - ره آورد نور

24 جولای 2014 ... اين پژوهش، در دانشگاه‌هاي سطح شهر تهران، و در بين دانشجويان رشته‌ها و دوره‌هاي ... از
شبكه‌هاي اجتماعي مجازي بر تضعيف هويت ديني كاربران تأثير معناداري ندارد؛ ... به
طور مثال، دين اسلام و مذهب شيعه، به طور همزمان ضمن ايجاد تشابه ديني در بين ... شناخت
رابطه ميان ويژگي‌هاي فردي كاربران با هويت ديني و عوامل ديگري كه با ...

ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﻫﻮﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﺠﻮﻳ

7 آگوست 2013 ... و ﻣﻠﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ، ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎي ﺟـﻨﺲ، ﭘﺎﻳﮕـﺎه اﻗﺘﺼـﺎدي. –. اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ، .... در ﭘﮋوﻫﺸﻲ
ﺑﺎ ﻋﻨﻮان ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺸﺎوره ﮔﺮوﻫﻲ ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺑﺤـﺮان ﻫﻮﻳـﺖ. ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن دﺧﺘﺮ ﻣﻘﻄﻊ ...

بررسی تاثیر رسانه های جهانی بر هویت فرهنگی جوانان

در این مقاله در راستای تبیین تاثیر رسانه های جهانی بر هویت فرهنگی جوانان ، نخست
... وجود تضادها، تعارضات و بحران هویت نابرابری‌ها و تعارضات، دستیابی به ... گیدنز
در خصوص رابطه بین جهانی‌شدن و هویت معتقداست ‌که تجدد تغییرات ... هیچ فرهنگ،
تمدن و مذهبی را نمی‌توان یافت که هویت ناب و خالص داشته باشد ( تاجیک،١٣٧٦: ١٠).

نقش برنامه‌های دینی تلویزیون بر هویت دینی

ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄ. ﮥ. ﺑﯿﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ. ﻫﺎي ﺩﯾﻨﯽ ﺗﻠﻮﯾﺰﯾﻮن و ﻫﻮﯾﺖ ﺩﯾﻨﯽ ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﺩر ﺟﺎﻣﻌ. ﮥ. ﺁﻣﺎري ﻣﻮرﺩ. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ.
اﺳﺖ . اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ از .... ﻫﺎ، راﺑﻄﻪ. ای دوﺟﺎﻧﺒﻪ، ﭘﯿﭽﯿﺪه و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل اﺟﺘﻨﺎب. ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ دارﻧﺪ . در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﻣﺬﻫﺐ
، ﺑﻪ. ﻋﻨﻮان ﭘﯿﺎم و رﺳﺎﻧﻪ ﺑﻪ. ﻣﻨﺰﻟﮥ. ﻧﺎﻗﻞ ﭘﯿﺎم ..... ای در ﮐﺎﻫﺶ ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺬﻫﺒﯽ، ﻧﻘﺶ. اﺳﺎﺳﯽ ﻗﺎﺋﻞ.

هویت در مقالات مجلات علمی مصوب - بانک مقالات جهانی شدن - blogfa.com

پسرهاي جوان و ارزشهاي مردانگي (پژوهشي در بين دانش آموزان متوسطه شهر تهران) ... ايران
، براي تحليل مقوله هويت ملي در گفتمان جنگ نيز، به «بحران مشروعيت» در مفاهيم
ملي ... با بررسي اين كليات، اصل مباحث مقاله در دو بخش مباني هويت ملي در جنگ و
تاثير هويت ملي ... هويت ، روايت ، جنگ ( بررسي رابطه هويت و جنگ با تكيه بر
خاطرات جنگ.

ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻘﻮﻳﺖ و ﺗﺤﻜﻴﻢ ﻫﻮﻳﺖ دﻳﻨﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره ﻣﺘﻮﺳﻄ - آموزش و پرورش ...

اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻜﻴﻢ و ﺗﻘﻮﻳﺖ ﻫﻮﻳﺖ دﻳﻨﻲ داﻧﺶ آﻣﻮزان دوره ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺷﻬﺮ اﺳﻼﻣﺸﻬﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ روش
ﭘﮋوﻫﺶ .... ﺧﺎﻧﻮاده،ﻗﻮم، ﻓﺮﻫﻨﮓ،ﻣﻠﺖ و ﻣﺬﻫﺐ از ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫﺎﻳﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ ارﺗﺒﺎط ﺗﻨﮕﺎﺗﻨﮕﻲ دارد ... ﺷﻜﻞ
ﮔﻴﺮي ﻫﻮﻳﺖ دﻳﻨﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ دارد ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﺮآن ﺑﻌﻨﻮان ﻛﺘﺎب اﻧﺴﺎن ﺳﺎز ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺳﻴﺮه اﻧﺒﻴﺎء و اﺋﻤﻪ
.... ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ. راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ وﺣﺪت اﻋﺘﻘﺎدي و ﺗﺤﻜﻴﻢ. دﻳﻦ داري در ﺟﻮاﻧﺎن. ﭘﺮداﺧﺖ . ﺑﺮﮔﻴﻦ و اﺳﺘﻴﻨﭻ ﻓﻴﻠﺪ ﮔﺰارش
ﻛﺮده.

ﺩﺍﺭﻱ ﻭ ﺑﺤــﺮﺍﻥ ﻫﻮﻳــﺖ ﺩﺭ ﺑــﻴﻦ ﻱ ﺩﻳــﻦ ﺭﺍﺑﻄــﻪ ﺑﺮﺭﺳـ - Sid

ﻏﻼﻣﺮﺿﺎ دهﺸﲑي. ∗. ﭼﻜﻴﺪﻩ. ﭘــﮋوهﺶ ﺣﺎﺿــﺮ ﺑــﻪ ﻣﻨﻈــﻮر ﺑﺮرﺳــﻲ. راﺑﻄــﻪ. ي دﻳــﻦ. داري و ﺑﺮﺧــﻲ
ﻣﺘﻐﲑهــﺎي. دﻣــﻮﮔﺮاﰲ ﺑــﺎ ﲝــﺮان هﻮﻳــﺖ در ﺑــﲔ. داﻧــﺶ. ﺁﻣــﻮزان دﺑﲑﺳــﺘﺎﻧﻲ ﺷﻬﺮﺳــﺘﺎن. ﻳﺰد اﳒﺎم ﺷـﺪﻩ
اﺳـﺖ.

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر ...

بین متغیر جنس با هویت اجتماعی رابطه معنادار وجود نداشت ولی با بعد دینی رابطه ....
و پایین از نظر هویت مذهبی تفاوت نداشتند و بین توزیع آزمودنی های دختر و پسر از
نظر ... در تحقیقی با عنوان «بررسی تأثیر مشاوره گروهی بر كاهش بحران هویت
نوجوانان ...

شبکه های مجازی و بحران هویت - کلینیک مجازی علوم اجتماعی

کلینیک مجازی علوم اجتماعی - شبکه های مجازی و بحران هویت - نکات آموزشی ... میزان
شبكه هاي اجتماعي مجازي و بحران هویت با تأكيد بر بحران هویتي ایران تأثیر مثبت
یا .... خروج از این بحران بایستی به یافتن ارزشهاي مثبت و پایدار در فرهنگ، مذهب یا
..... بوربورحسین بیگی،مریم (1383)بررسی رابطه اینترنت و شکاف ارزشها در بین دو
...

اصل مقاله (239 K)

ﮔﺮاﻳﺶ ﻣﺬﻫﺒﻲ، ﺳﻼﻣﺖ روان و ﻧﻔﻮذ واﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ. ﻫﺎي ﻫﻮﻳﺖ. ﻓﺮدي داﻧﺶ. آﻣﻮزان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗـﺮار
ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ . ﺑـﺎ. ﺗﻮﺟ ـﻪ ﺑـﻪ ... influence. The obtained results have been discussed in
theoretical and empirical framework. .... ﻛﻪ در واﻗﻊ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻳﻚ ﺑﺤﺮان اﺳﺖ. (. ﻫﺎﺷﻤﻲ،. ) ......
ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ. ي ﺑﻴﻦ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺧﻮﻳﺸﺘﻦ واﻟﺪﻳﻦ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و ﻏﻴﺮﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑـﺎ ﻫﻮﻳـﺖ. ﻳﺎﺑﻲ ﻓﺮزﻧﺪآﻧﻬﺎ در ﺷﻬﺮاراك .
ﭘﺎﻳﺎن. ﻧﺎﻣﻪ.

ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺤﺮان ﻫﻮﯾﺖ

ﭼﮑﯿﺪه: ﻣﺴﺌﻠﻪ. ي ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﺎﺿﺮ. ، ﺑﺮرﺳﯽ راﺑﻄﻪ. ي ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر ﺧﺎﻧﻮاده و ﺑﺤﺮان. ﻫﻮﯾﺖ زﻧﺎن ﺷﺎﻏﻞ اﺳﺖ. ﮐﻪ ﺑﺎ
ﺑﻬﺮه ... ﺑﯿﻦ ﻫﻤﺰﻣﺎﻧﯽ ﻧﻘﺶ. ﻫﺎي ﺷﻐﻠﯽ ﺧﺎﻧﻮادﮔﯽ زﻧﺎن ﺑﺎ ﺗﺠﺮﺑﻪ. ي ﺗﻌﺎرض ﮐﺎر . ﺧﺎﻧﻮاده. ي آﻧﺎن راﺑﻄﻪ.

مقاله بررسی تاثیر رابطه مذهب بر بحران هویت دربین نوجوانان شهردهدشت ...

مقاله بررسی تاثیر رابطه مذهب بر بحران هویت دربین نوجوانان شهردهدشت در سال1394,
در سومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی (3rd International Conference on ...

لیست پایان نامه ها - مرکز خدمات روانشناسی سینا

پایان نامه بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران ادارات
... پایان نامه بررسی جامعه شناختی تاثیر رسانه های جمعی بر هویت ملی جوانان (۲) ...
پایان نامه بررسی نقش باورهای مذهبی (درونی و بیرونی) در سلامت روان و میزان ... پایان
نامه رتبه بندی عوامل بحرانی فناوری اطلاعات در راستای توسعه بازارچه مرزی غرب
کشور

بررسی عوامل موثر بر شکل گیری هویت اجتماعی دانش آموزان متوسطه شهر ...

بین متغیر جنس با هویت اجتماعی رابطه معنادار وجود نداشت ولی با بعد دینی رابطه ....
و پایین از نظر هویت مذهبی تفاوت نداشتند و بین توزیع آزمودنی های دختر و پسر از
نظر ... در تحقیقی با عنوان «بررسی تأثیر مشاوره گروهی بر كاهش بحران هویت
نوجوانان ...

ﻛﻴﻔﻴـﺖ زﻧـﺪﮔﻲ و ارﺗﺒـﺎط آن ﺑـﺎ ﻫﻮﻳـﺖ دﻳﻨـﻲ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻣﻴـﺰ - فصلنامه راهبرد اجتماعي ...

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺰان ﻛﻴﻔﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻫﻮﻳﺖ دﻳﻨﻲ ﺑﺮ آن، در ﺷﻬﺮ ﻳﺎﺳﻮج. ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ .
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ روش ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ و ﺑﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ .... ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺎورﻫﺎي ﻣﺬﻫﺒﻲ در زﻧﺪﮔﻲ ﻣﺮدم اﻳﺮان ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺎزي
ﻣﻲ. ﻛﻨﻨـﺪ. و اﻓﺮاد در ﻣﻮاﻗﻊ ﺑﺤﺮاﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨـﺪ رﻓـﻊ ﻧﻴـﺎز. ﻫـﺎي روﺣـﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﺑـﺮاي ﻛﺴـﺐ رﺿـﺎﻳﺖ از.

رابطه ی باورهای مذهبی، سبک های هویت و ویژگی های شخصیتی با ...

هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ی بین باورهای مذهبی، سبک های هویتی و ویژگی های ....
بحرینیان و همکاران )1390(، نگرش بیماران نسبت به تأثیر معنویت مورد بررسی قرار
.... هویت و ثبات در هویت، نشانه ی رشد و گذر سالم از بحران نوجوانی و جوانی است، ...

بررسي رابطه پايگاه هويت و ويژگيهاي شخصيتي در دانشجويان دانشكده ...

در اين تحقيق همچنين بين پايگاههاي هويت و متغيرهاي ترتيب تولد, وضعيت تاهل و ...
در اين تحقيق رابطه ويژگيهاي شخصيتي با هر يك از پايگاههاي هويت بررسي شده است
.... اريكسون ر كتاب «هويت, جوان و بحران» كه در سال 1968 منتشر شد, يك چارچوب نظري
... از گذشته, در ارتباط با گروه, شغل, جنس, فرهنگ و مذهب در نوجواني شكل مي گيرد.

بررسي رابطه پايگاه هويت و ويژگيهاي شخصيتي در دانشجويان دانشكده ...

در اين تحقيق همچنين بين پايگاههاي هويت و متغيرهاي ترتيب تولد, وضعيت تاهل و ...
در اين تحقيق رابطه ويژگيهاي شخصيتي با هر يك از پايگاههاي هويت بررسي شده است
.... اريكسون ر كتاب «هويت, جوان و بحران» كه در سال 1968 منتشر شد, يك چارچوب نظري
... از گذشته, در ارتباط با گروه, شغل, جنس, فرهنگ و مذهب در نوجواني شكل مي گيرد.

بررسی میزان تأثیر استفاده از فضای مجازی بر ارزش های خانواده

ایـن رابطـه آسـیب های جـدی وجـود دارد کـه بررسـی و ریشـه یابی آنهـا ضـروری اسـت. ... و
جوانـان امـروزي در انتخـاب هویت هـاي منسـجم و یگانـه بـا مشـکل و حتـي بحـران مواجـه ....
ارزش مذهبـی: تمایـل به درك کل هسـتی، ارتبـاط دادن خود به کلیت فراگیر هسـتی، وحدت
وجودي ... سـردی روابـط بیـن افـراد خانـواده، نـزاع، طـاق، مشـکات درسـی و شـغلی در خانواده
...

شبکه های مجازی و بحران هویت - کلینیک مجازی علوم اجتماعی

کلینیک مجازی علوم اجتماعی - شبکه های مجازی و بحران هویت - نکات آموزشی ... میزان
شبكه هاي اجتماعي مجازي و بحران هویت با تأكيد بر بحران هویتي ایران تأثیر مثبت
یا .... خروج از این بحران بایستی به یافتن ارزشهاي مثبت و پایدار در فرهنگ، مذهب یا
..... بوربورحسین بیگی،مریم (1383)بررسی رابطه اینترنت و شکاف ارزشها در بین دو
...

لیست پایان نامه ها - مرکز خدمات روانشناسی سینا

پایان نامه بررسی رابطه بین اثر بخشی ارتباطات سازمانی و منابع قدرت مدیران ادارات
... پایان نامه بررسی جامعه شناختی تاثیر رسانه های جمعی بر هویت ملی جوانان (۲) ...
پایان نامه بررسی نقش باورهای مذهبی (درونی و بیرونی) در سلامت روان و میزان ... پایان
نامه رتبه بندی عوامل بحرانی فناوری اطلاعات در راستای توسعه بازارچه مرزی غرب
کشور

دانلود مجموعه مقالات کنفرانس بین المللی علوم انسانی، روانشناسی و ...

27 آگوست 2016 ... بررسی رابطه بین سبک زندگی و هویت اجتماعی (مطالعه موردی: جوانان ۳۵-۱۸ ساله شهر
آبادان) ... تئوری انتخاب گلاسر بر کاهش بحران هویت دانش آموزان دختر هنرستان های شهر
اصفهان .... رابطه نگرش مذهبی، باورهای فراشناخت و پذیرش اجتماعی با شادکامی ...
بررسی تاثیر آموزش یادگیری مستقل برتولید تحصیلی و کنترل ...

هویت ملی از دیدگاه استاد مطهری - ديگران - khamenei.ir

21 آگوست 2001 ... استاد مطهری، به عنوان یک روشنفکر دینی و آسیب‌شناس مذهبی، که دردهای جامعه را از ...
بالاخص در نهضت مشروطیت، هویت ملی ایرانیان تحت تأثیر ورود اندیشه‌های جدید ...
مطهری نیز مثل برخی دیگر از اندیشمندان، بحران موجود در هویت ملی معاصر ... را در مورد
عنصر ایرانی بعد از اسلام تا عصر حاضر مورد بررسی قرار می‌دهد؛ و بدین ...

دانلود طرح لایه باز فتوشاپ فاكتور جواهر فروشي و

خلاصه کتاب طرح پژوهش رویکردهای کمی و کیفی و

خلاصه کتاب طرح پژوهش رویکردهای کمی و کیفی و

دانلود پاورپوینت ورزش کشتی در 21 اسلاید

آگهی فوت

مقاله درباره خاندان هخامنشي و آغاز زندگي كوروش

پایان نامه بررسی و نقش فرآیند ارتباطات در عملکرد

مقاله درباره خواجه نصيرالدين طوسي

آبیاری تحت فشار

شيمي فصل تعادل شيميايي