دانلود رایگان


مقایسه وضعیت استخرهای سرپوشیده استان گیلان با - دانلود رایگاندانلود رایگان هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت بهداشتی، ایمنی و نیروی انسانی استخرهای سرپوشیده استان گیلان و مقایسه آن با استانداردهای موجود است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-

دانلود رایگان
مقایسه وضعیت استخرهای سرپوشیده استان گیلان با استانداردهای ملی و بین المللیعنوان تحقیق: مقایسه وضعیت استخرهای سرپوشیده استان گیلان با استانداردهای ملی و بین المللی
فرمت فایل: word
تعداد صفحات: 153
شرح مختصر:
هدف از این پژوهش، بررسی وضعیت بهداشتی،ایمنی و نیروی انسانی استخرهای سرپوشیده استان گیلان و مقایسه آن با استانداردهای موجود است. پژوهش حاضر از نوع توصیفی-مقایسه ای است که از طریق پرسشنامه و مشاهده حضوری محقق در استخرها انجام شده است. از میان کلیه استخرهای سرپوشیده استان گیلان (27 استخر)،21 استخر که در زمان جمع آوری اطلاعات فعال بودند به عنوان نمونه آماری انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات تحقیق حاضر از چک لیست محقق ساخته استفاده شد که در مجموع 116 سوال، پس از اعتباریابی و پایایی، سوال های چک لیست را در سه بخش بهداشت، ایمنی و نیروی انسانی تشکیل دادند.
اعتبار محتوا از طریق تکنیک دلفی تعیین شد بعد از جمع آوری اطلاعات بدست آمده از چک لیست از روش های آمار توصیفی برای تعیین میانگین و هم چنین گزارش یافته ها در قالب جداول و از آمار استنباطی برای تجزیه و تحلیل داده ها استفاده شد. جهت بررسی توزیع طبیعی داده ها از آزمون کالموگراف - اسمیرنوف استفاده شد و به دلیل نرمال بودن داده ها، جهت بررسی تفاوت میان متغیرهای مورد بررسی و استانداردها از آزمون T ( تک گروهی ) استفاده شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با بهره گیری از نرم افزارSPSS (VERSIO 13 ) انجام شد.
نتایج تحقیق نشان داد که هیچکدام از مدیران استخرها و 95٪ مسئولین فنی استخرها در دوره های آموزشی مدیریت و نگهداری استخر شرکت نکرده اند. وضعیت بهداشتی آب استخرها (میزان کلر و ph) در حد استاندارد قرار نداشت، وضعیت بهداشتی سرویسهای بهداشتی، رخت کن و محوطه داخلی و وضعیت ایمنی سرویسهای بهداشتی، رخت کن و محوطه داخلی استخرها هم پایین تر از حد استاندارد قرار داشت. در مجموع، وضعیت بهداشتی، ایمنی و نیروی انسانی استخرهای سرپوشیده استان گیلان نسبت به استاندارهای جهانی دارای وضعیت مناسبی نمی باشند.
کلید واژه ها : استخر ، استاندارد ، بهداشت ، ایمنی ، نیروی انسانی
فهرست مطالب
فصل اول
1-1- مقدمه .............................................................3
1-2- بیان مسئله ...........................................................5
1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق ................................................................7
1-4- اهداف تحقیق .................................................... 10
1-4-1- هدف کلی .....................................................................10
1-4-2- اهداف اختصاصی ...........................................10
1-5- پیش فرض های تحقیق ................................................11
1-6– فرضیات محقق............................................................11
1-7- محدودیت های تحقیق .............................................12
1-7-1 - محدودیت هایی که توسط محقق اعمال شد.......................12
1-7-2 - محدودیت های غیر قابل کنترل .........................12
1-8- تعریف واژه ها و اصطلاحات ............................12
فصل دوم
2-1- مقدمه ...................................................16
2-2- اهمیت مدیریت اماکن ورزشی ......................................16
2-2-1 اهمیت مدیریت ریسک .......................................17
2-2-2 اماکن ورزشی و خطرات آنها .........................18
2-4- تاریخچه استخرهای شنا ......................................19
2-4-1- تاریخچه استخرهای شنا در دنیا .................................19
2-4-2- تاریخچه استخرهای شنا در ایران ........................... 20
2-5- انواع استخر .........................................................21
2-5-1- استخر شنای سرپوشیده .............................................21
2-5-2- استخر شنای روباز ..........................................21
2-6- طبقه بندی استخرها بر اساس نوع کاربردی ........................21
2-6-1- استخرهای خردسالان ..........................................................21
2-6-2- استخرهای آموزشی ............................................22
2-6-3- استخرهای شنای تفریحی ......................................22
2-6-4- استخرهای شنای حرفه ای و مسابقات ............................22
2-6-5- استخرهای معلولین ...............................23
2-6-6- استخرهای چند منظوره ...................................24
2-7- فضاهای جنبی استخر ..............................24
2-7-1- رخت کن ......................................24
2-7-2- دوش ها .........................................25
2-7-3- سرویس های بهداشتی .................................25
2-7-4- اتاق ناجیان .........................................25
2-7-5- اتاق کمک های اولیه ..........................................26
2-7-6- تصفیه خانه ......................................................26
2-7-7- انبار ......................................26
2-8- بهداشت .....................................................27
2-8-1- تعریف بهداشت ........................................27
2-8-2- بهداشت ورزشی ....................................27
2-8-3- بهداشت و ایمنی اماکن ورزشی ........................27
2-9- بهداشت استخرهای شنا ................................27
2-9-1- بهداشت آب استخر ...........................28
2-9-2- آب استخر و شیوع بیماری ها ........................28
2-10- گندزدایی آب...........................29
2-10-1- انواع گندزدایی .................................................29
2-10-1-1- استفاده از کلر برای گندزدایی استخر شنا ....................30
2-10-1-2- گندزدایی آب با استفاده از ازون ...............31
2-11- شیمی آب استخر ............................................31
2-11-1- PH آب ................................................32
2-12- سیستم تصفیه و گردش آب ..................................32
2-13- ایمنی استخرهای شنا ..........................33
2-13-1- طرح امنیت فضاهای ورزشی........................34
2-13-2-ایمنی در ساختمانهای ورزشی......................35
2-14- موقعیت استخر شنا ................................37
2-15- نیروی انسانی .......................................................37
2-15-1- مدیر استخر ..............................37
2-15-2- منجی غریق ...........................38
2-15-3- مسئول فنی استخر ........................................39
2-16- تعریف استاندارد .......................................39
2-16-1- اهداف و دستاوردهای استاندارد .......................39
2-16-2- سطوح استاندارد ..................................................40
2-16-3- پیدایش استاندارد اماکن ورزشی ...................................40
2-16-4- استاندارد تجهیزات ...........................................41
2-16-5-استاندارد تجهیزات استخرهای شنا............................42
2-16-6- سطوح قابل قبول خطر در ورزشها..........................50
2-17- پیشینه تحقیق ..........................................51
2-17-1- تحقیقات انجام شده در داخل کشور ....................51
2-17-1-1– استخرها...........................................................51
2-17-1-2– اماکن ورزشی.........................................54
2-17–2- تحقیقات انجام شده در خارج از کشور ......................56
2-18- جمع بندی ................................61
فصل سوم
3-1- مقدمه .....................64
3-2- روش تحقیق ...........................64
3-3- جامعه و نمونه آماری ..................................64
3-4- ابزار گردآوری اطلاعات ..................................64
3-4-1- پرسشنامه ویژگی های دموگرافیک ................65
3-4-2- چک لیست ایمنی و بهداشت ................65
3-4-2-1- اجزای اصلی چک لیست ...............65
3-4-2-1-1- فرم اطلاعات عمومی استخر ............65
3-4-2-1-2- سؤالات چک لیست ..........................66
3-4-2-2- روش امتیاز گذاری ........................72
3-4-2-3- روایی و چک لیست ایمنی و بهداشت ...............72
3-4-2-3-1- روایی چک لیست .......................72
3- 5- شیوه اجرای تحقیق .................................73
3-6- روش آماری ........................................73
فصل چهارم
4-1- مقدمه.................................75
4-2- توصیف آماری استخرهای استان گیلان...............75
4-3- توصیف آماری ویژگیهای انسانی استخرها...........76
4-3-1- بررسی وضعیت ناجیان استخرهای استان گیلان.................77
4-3-2- بررسی وضعیت مدیران و مسئولان فنی استخرهای استان گیلان.....78
4-4- بررسی اطلاعات عمومی استخرهای استان گیلان.......79
4-5- بررسی طبیعی بودن توزیع متغیرها...............82
4-5-1- بررسی طبیعی بودن وضعیت بهداشت استخرهای استان گیلان و ابعادآن.....82
4- 5-2- بررسی طبیعی بودن وضعیت ایمنی استخرهای استان گیلان و ابعادآن.....83
4- 5-3- بررسی طبیعی بودن وضعیت امکانات معلولین، وسایل ایمنی و نجات و ویژگیهای مسابقه ای استخرهای استان گیلان........................83
4- 5 -4- بررسی طبیعی بودن وضعیت میزان کلر آب( بر حسب ppm)، میزان ph آب ومیزان درجه حرارت آب استخرهای استان گیلان..........................84
4- 5 - 5 بررسی طبیعی بودن وضعیت ناجیان استخرهای استان گیلان.........84
4-6- آزمون فرضیه های تحقیق.................................................85
4-6-1- فرضیه اول..............................................85
4-6-2- فرضیه دوم................................................87
4-6-3- فرضیه سوم...........................................88
4-6-4- فرضیه چهارم....................................................89
4-6-5- فرضیه پنجم............................................89
4-6-6- فرضیه ششم......................................................90
4-6-7- فرضیه هفتم...........................................91
فصل پنجم
5-1 - مقدمه..............................................93
5-2 - خلاصه تحقیق....................................93
5-3 - بحث و بررسی...................................95
5-3-1- وضعیت بهداشتی آب استخرها.......................95
5-3-2 - میزان بهداشت استخرها(سرویسهای بهداشتی، محوطه رختکن و محوطه داخلی استخرها 100
5-3-3-وضعیت ایمنی استخرها......................................101
5-3-4 – میزان امتیاز امکانات معلولین......................................103
5-3-5- وسایل ایمنی و نجات.................................103
5-3-6- میزان ویژگیهای مسابقه ای استخرها................................103
5-3-7- وضعیت نیروی انسانی (مدیران-مسولان فنی و ناجیان)...............................104
5-4- پیشنهادهای تحقیق...................................................105
5-4-1- پیشنهادهای کاربردی..............................................................105
5-4-2- پیشنهادهای پژوهشی.................................107
(منابع).....................................109
فهرست پیوست ها
پیوست 1 (اسامی استخرها)..................
پیوست2(چک لیست)...........
فهرست جداول
جدول(2-1)تعداد منجیان غریق در استخر.........40
جدول(4-1)،تعداد استخرهای استان گیلانبه تفکیک شهر...............77
جدول (4-2)، توصیف ویژگیهای ناجیان استخرهای استان گیلان..........79
جدول (4-3)، توصیف ویژگیهای نیروی انسانی مدیریان ومسولان فنی استخرهای استان گیلان..80
جدول (4-4)، اطلاعات عمومی استخرهای استان گیلان....81
جدول (4-5)، نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در مورد وضعیت بهداشت...84
جدول (4-6)، نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در مورد وضعیت ایمنی....85
جدول (4-7)، نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در مورد امکانات معلولین، وسایل ایمنی و نجات و ویژگیهای مسابقه ای استخرهای استان گیلان.....85
جدول (4-8)، نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در مورد وضعیت میزان کلر آب، ph آب ومیزان درجه حرارت آب..........86
جدول (4-9)، نتایج آزمون کولموگروف- اسمیرنوف در مورد وضعیت ناجیان.......87
جدول (4ـ10) نتیجه آزمون تی یک نمونه­ای در مورد تفاوت میزان کلر آب( بر حسب ppm) استخرهای استان گیلان با میزان استاندارد........88
جدول (4ـ11) نتیجه آزمون تی یک نمونه­ای در مورد تفاوت میزان ph آب استخرهای استان گیلان با میزان استاندارد.............88
جدول (4ـ 12) نتیجه آزمون تی یک نمونه­ای در مورد تفاوت میزان درجه حرارت آب استخرهای استان گیلان با میزان استاندارد.........89
جدول (4ـ13) نتیجه آزمون تی یک نمونه­ای در مورد مقایسه امتیاز امکانات بهداشتی استخرهای استان گیلان و ابعاد آن با مقدار متوسط....90
جدول (4ـ14) نتیجه آزمون تی یک نمونه­ای در مورد مقایسه امتیاز ایمنی استخرهای استان گیلان با مقدار متوسط...............91
جدول (4ـ 15) نتیجه آزمون تی یک نمونه­ای در مورد مقایسه امتیاز امکانات معلولین استخرهای استان گیلان با مقدار متوسط.......92
جدول (4ـ16) نتیجه آزمون تی یک نمونه­ای در مورد مقایسه امتیاز وسایل ایمنی و نجات استخرهای استان گیلان با مقدار متوسط......................92
جدول (4ـ 17) نتیجه آزمون تی یک نمونه­ای در مورد مقایسه میزان ویژگیهای مسابقه ای استخرهای استان گیلان با مقدار متوسط....................93
جدول (4ـ18) نتیجه آزمون تی یک نمونه­ای در مورد تعداد ناجیان استخرهای استان گیلان با مقدار متوسط....94


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
استخر


استاندارد


بهداشت


ایمنی


نیروی انسانی


استانداردهای ملی


استانداردهای بین المللی


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


کنترل بهداشت استخر - سایت بهداشت محیط ایران

شرایط مطلوب آب استخر. راهنمای نظارت و پایش آب استخرهای شنا و شناگاه های طبیعی. جهت ...

ورزش های مناسب دختران نوجوان - آکا

ورزش برای تمام کودکان ضروری است، اما ورزش کردن برای دختران، فواید ویژه ای دارد. به ...

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت …

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به وب سایت اولدوز توریسم می باشد.

اولدوز توریسم، تور باکو ، تور سرعین ، ستاره صنعت …

تمامی حقوق مادی و معنوی محفوظ و متعلق به وب سایت اولدوز توریسم می باشد.

استاندارد روش نمونه ‏گیری آب - سایت بهداشت محیط …

استاندارد روش نمونه ‏گیری آب. این استاندارد دربر دارنده روش‏های نمونه ‏گیری آب برای ...

استاندارد روش نمونه ‏گیری آب - سایت بهداشت محیط …

استاندارد روش نمونه ‏گیری آب. این استاندارد دربر دارنده روش‏های نمونه ‏گیری آب برای ...

استاندارد روش نمونه ‏گیری آب - سایت بهداشت محیط …

استاندارد روش نمونه ‏گیری آب. این استاندارد دربر دارنده روش‏های نمونه ‏گیری آب برای ...

هشتمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی …

تاثیر تیمارهای اندود کردن با پارافین و s کوبی بر جلوگیری از گسترش ترک‏ها در گرده ...

کنترل بهداشت استخر - سایت بهداشت محیط ایران

شرایط مطلوب آب استخر. راهنمای نظارت و پایش آب استخرهای شنا و شناگاه های طبیعی. جهت ...

استاندارد روش نمونه ‏گیری آب - سایت بهداشت محیط …

استاندارد روش نمونه ‏گیری آب. این استاندارد دربر دارنده روش‏های نمونه ‏گیری آب برای ...

کنترل بهداشت استخر - سایت بهداشت محیط ایران

شرایط مطلوب آب استخر. راهنمای نظارت و پایش آب استخرهای شنا و شناگاه های طبیعی. جهت ...

ورزش های مناسب دختران نوجوان - آکا

ورزش برای تمام کودکان ضروری است، اما ورزش کردن برای دختران، فواید ویژه ای دارد. به ...

پاورپوینت درس سیزدهم کتاب مطالعات اجتماعی پایه

آموزش لوگو زیمنس | جلسه 11

جزوه نكات كليدي قارچ شناسي و اصول كنترل ماهان

تحلیل و طراحی یک میکسر CMOS فعال با اثرات غیرخطی(

اقدام پژوهی مدیرراهکارهای افزایش علاقه¬مندی

اسطرلاب

شناسایی و تجزیه عوامل موثر بر چابکی کارکنان بانک

ارزیابی عملکرد روشهای تشخیص و تفکیک عیوب متداول

پرسشنامه مديريت تضاد

کارآفرینی كارگاه تزئينات چيني, بلور و كاشي