دانلود رایگان


بررسی طراحی معماری خانه های مسکونی با اقلیم بومی - دانلود رایگاندانلود رایگان این مقاله به بررسی طراحی معماری خانه های مسکونی با اقلیم بومی مطالعه موردی شهرستان بوکان می پردازد

دانلود رایگان
بررسی طراحی معماری خانه های مسکونی با اقلیم بومی مطالعه موردی شهرستان بوکان چکیده
اقلیم هر مکان جغرافیایی، شرایط متناسب و ویژای دارد که در عین حال، محدودیتهای را نیز در زمینه طراحی شهری به همراه دارد. از این رو در این مطالعه به بررسی طراحی معماری خانههای مسکونی با اقلیم بومی پرداخته شده است. در این پژوهش روش تحقیق، مبتنی بر مطالعات کتابخانهای،اسنادی، میدانی و پرسشنامهای میباشد. برای تجزیه و تحلیل دادهها همچنین برای تاثیرپذیری شاخصهای طراحی معماری خانههای مسکونی با اقلیمبومی از مدل SAW استفاده شده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل نشان میدهد که، شاخص استفاده از مصالح سنگین با ظرفیت حرارتی بالا با وزن 0/207 وسعت کم ابعادبازشو ها درمساکن باوزن 0/163 کشیدگی فرم مسکن درجهت شرقی و غربی با وزن 0/144 استفاده ازپنجره درجهت افتاب با وزن 0/139 جهت گیری مناسب بنابا توجه به بادهای فالب محلی و نور طبیعی با ون0/130 استفاده از خشت و آجر در طبقات بالا با وزن0/103 استفاده از سنگ به صورت لاشه یا قواره در شالوده و طبقات پایین با وزن0/094 بالاترین و پایینترین رتبه را به خود اختصاص دادهاند. در پایان نیز در راستای نتایج تحقیق، راهکارهایی پیشنهاد شده است
واژگان کلیدی


دریافت فایل
جهت کپی مطلب از ctrl+A استفاده نمایید نماید
معماری


خانه های مسکونی


بوکان


طراحی معماری خانه های مسکونی


اقلیم بومی


شهرستان بوکان


مرجع دانش پارس


مقاله علمی پژوهشی


دانلود مقاله فارسی


مقاله isi


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


سازگار كردن طراحی خانههای مسكونی تبریز و باكو با فرهنگ و اقلیم بومی*

سازگار كردن طراحی خانههای مسكونی تبریز و باكو با فرهنگ و اقلیم بومی* ... كنیم تا
با بررسی های الزم در زمینة روش های پیشرفته معماری از. طریق تحلیل علمی صحیح، ...

جایگاه الگوهای معماری پایدار در معماری بومی روستایی )مطالعه ي موردی: ر

ایـن مقالـه از پایان نامـه نویسـنده ی مسـئول، بـا عنـوان »بررسـی معمـاری پایـدار در .....
های طراحی همساز با محیط و توجه به الگوهای بومی در طراحی و ساخت بنا. 8 .... »خانه هـای
مسـکونی سـازگار بـا شـرایط اقلیمـی و آسـایش به عنـوان الگوی مناسـب معمـاری در طول.

معماری و طراحی محیط - مرکز تحقیقات راه ، مسکن و شهرسازی

حوزه پژوهشي معماري و شهرسازي. ... بخش های تحقیقاتی / معماری و طراحی محیط ...
ساختمان، متناسب با مقتضيات علمي، بومي و فرهنگي كشور است كه با بررسي و
شناخت عوامل فني، اجتماعي و اقتصادي موثر بر فرايند طراحي ... مديريت طراحی، ساخت
و نگاه‌داشت ساختمان و محيط كالبدی؛ ... بررسی و تحقیق در اصول و روش‌های طراحی همساز
با اقلیم؛

باززنده سازی عنصر حیاط مرکزی در مجتمع مسکونی و حصول کارایی ...

12 ژانويه 2015 ... کاري که معماري سنتي ايران در قالب معماري بومي براي هر اقليم، طي صدها سال تجربه
به ... خانه اي متناسب با فرهنگ بومي و ويژگي هاي اقليمي آن منطقه طراحي کند. ... عوامل
فضايي دخيل را بررسي کرد که عبارتند از تک فضاهاي موجود در خانه.

دانلود مقاله انطباق طراحی خانه های مسکونی متناسب با اقلیم و معماری ...

12 ژانويه 2017 ... دانلود مقاله انطباق طراحی خانه های مسکونی متناسب با اقلیم و معماری بومی در ...
پیشنهاد راهکاری جدید برای استفاده از اقلیم در معماری مورد بررسی قرار ...

سازگار کردن طراحی خانه های مسکونی تبریز و باکو با فرهنگ و اقلیم ...

سازگار کردن طراحی خانه های مسکونی تبریز و باکو با فرهنگ و اقلیم بومی ... کاهش
آلودگی های محیطی ناشی از توسعه مسکن با راهکارهای طراحی معماری (مطلعه موردی بافت
های مسکونی پیرامون ... بررسی شاخصه های پایداری در معماری مسکونی آذربایجان شرقی
.

جایگاه الگوهای معماری پایدار در معماری بومی روستایی )مطالعه ي موردی: ر

ایـن مقالـه از پایان نامـه نویسـنده ی مسـئول، بـا عنـوان »بررسـی معمـاری پایـدار در .....
های طراحی همساز با محیط و توجه به الگوهای بومی در طراحی و ساخت بنا. 8 .... »خانه هـای
مسـکونی سـازگار بـا شـرایط اقلیمـی و آسـایش به عنـوان الگوی مناسـب معمـاری در طول.

پاورپوینت بررسی معماری همساز با اقلیم | برفی - کلیک کنید

این پروژه در 173 اسلاید به بررسی و تشریح معماری همساز با اقلیم پرداخته فهرست
مطالب به .... ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ درﺑﺎره ﻣﻌﻤﺎری ﻫﻤﺴﺎز ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ دﺗﺎﯾﻞ ﻫﺎی آﻣﻮزﺷﯽ در 43اﺳﻼﯾﺪ ﭘﺎورﭘﻮﯾﻨﺖ
ﻗﺎﺑﻞ وﯾﺮاﯾﺶ. ... دانلود پروژه معماری همساز با اقلیم (بررسی اقلیم تبریز و خانه ...
nafisfile.com/. .... پاورپوینت بررسی طراحی اقلیمی بناها در همدان با رویکرد معماری
بومی منطقه.

و ﺑوﺷﮭر اﻗﻟﯾﻣﯽ ﺷﻧﺎﺷﯾل درﺧﺎﻧﮫ ھﺎى ﺑوﻣﯽ اھواز - ﺑررﺳﯽ ﺗطﺑﯾ - کنفرانس بین المللی ...

مطالعه عنصر کالبدی اقلیمی شناشیل در خانه های بومی اهواز و بوشهر تا از طریق
بررسی دقیق و دریافت صحیح. مفاهیم عناصر ... اقلیمی معماری بومی اهواز در احیا و
تداوم الگوی سکونت بومی استفاده کرد ... خالقیت های طراحی اقلیمی متناسب با جریان
باد در بافت قدیم بوشهر ... مسکونی بافت قدیم و نوین شهر اهواز خورسند و دوالبی ،.
1393.

بررسی ریشه ها و رویش های معماری رشت با رویکرد معماری پایدار - روشن ...

25 ا کتبر 2015 ... خانه های مسکونی اکثراً در طول متداول دوره به صورتی متمرکز به داخل شکل ... از اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ
ﮐﻪ ﻣﺎ ﺷﺎﻫﺪ ﻣﻌﻤﺎری ﺑﻮﻣﯽ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﺨﻮان ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﯽ ... است، به
گونه‌ای که بتوان با یک طراحی مناسب، منظری آرام‌بخش و خالی از هجمه‌های ...

طرح دو معماری - طراحی مسکن - برنامه فعاليت آتليه

طرح دو معماری - طراحی مسکن - برنامه فعاليت آتليه - طراحی معماری با هدف آشنایی با ...
اين مطالعات از امکان سنجي اوليه تا بررسي خصوصيات مؤثر بر طرح را شامل شده و عموماً
... معماري بومي در محدوده شمال غرب کشور ( اروميه يا ساير شهرهاي استان هاي همجوار ) و . ...
موجود در حوزه معماري مرتبط با فضاهاي مسکوني ( در اقليم هاي مختلف) در محدوده شهر ...

و ﺑوﺷﮭر اﻗﻟﯾﻣﯽ ﺷﻧﺎﺷﯾل درﺧﺎﻧﮫ ھﺎى ﺑوﻣﯽ اھواز - ﺑررﺳﯽ ﺗطﺑﯾ - کنفرانس بین المللی ...

مطالعه عنصر کالبدی اقلیمی شناشیل در خانه های بومی اهواز و بوشهر تا از طریق
بررسی دقیق و دریافت صحیح. مفاهیم عناصر ... اقلیمی معماری بومی اهواز در احیا و
تداوم الگوی سکونت بومی استفاده کرد ... خالقیت های طراحی اقلیمی متناسب با جریان
باد در بافت قدیم بوشهر ... مسکونی بافت قدیم و نوین شهر اهواز خورسند و دوالبی ،.
1393.

طراحی پایدار در معماری مسکونی سنتی - تبیان

16 سپتامبر 2015 ... نام ایده: طراحی پایدار در معماری مسکونی سنتی اقلیم معتدل و مرطوب ... بررسی مهم‌ترین
ویژگی های اقلیمی و الگوهای پایدار درمعماری بومی منطقه معتدل .... طرح است تاکنون
ماکت های خانه های تک خواب و دوخواب با مقیاس 1:200 ساخته شده است.

برنامه درسی - طرح پنج معماری - طراحی مجتمع مسکونی

اين مطالعات از امکان سنجي اوليه تا بررسي خصوصيات مؤثر بر طرح را شامل شده و عموماً
... تاثيرات تاريخ ، فرهنگ و ويژگي هاي اجتماعي بر شکل گيري معماري بومي در ... و
ناموفق داخلی موجود در حوزه معماري مرتبط با فضاهاي مسکوني ( در اقليم هاي مختلف) در
... حصول آگاهي هاي لازم در راستاي طراحي هدفمند و اصولی خانه در مقياس خرد و کلان با ...

مقالات

Jبهزاد وثیق / محمدرضا بمانیان،" بررسی فن آوریهای طراحی اقلیمی در معماری سنتی ...
احياي ارتباط ميان كريدور رودخانه هاي شهري و بافت هاي تاريخي : با بهره گيري از ...
بررسي خانه در اقليم گرم وخشك با معيارهاي خانه سازي در اسلام همايش ملي معماري پايدار
و توسعه شهري 1392 ... بررسی بافت مسکونی بوشهر با رویکرد معماری تعامل گرا.

نشريه ي فني تخصصي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان ... - دانش نما

مهندس مسلم بيرانوند بررسی اصول حاكم بر طراحی پايدار در معماری ايرانی/. 24. مهندس
سها ... میزگرد. 124. بررسی عملكرد گروه های تخصصی سازمان ميزگرد تخصصي با
موضوع: .... تجاری، خرده فروشگاه ها و فضاهای مسکونی بسیار ..... پوشیده شده که در
کنترل اقلیمی آن ها مؤثر است. ..... معماری پایدار بومی نیز از حرکت بازایستاد و در
بسیاری.

مقاله انطباق طراحی خانه های مسکونی متناسب با اقلیم و معماری بومی فایل ...

14 ا کتبر 2016 ... مقاله انطباق طراحی خانه های مسکونی متناسب با اقلیم و معماری بومی فایل ورد ...
پیشنهاد راهکاری جدید برای استفاده از اقلیم در معماری مورد بررسی قرار ...

سازگار کردن طراحی خانه های مسکونی تبریز و باکو با فرهنگ و اقلیم ...

سازگار کردن طراحی خانه های مسکونی تبریز و باکو با فرهنگ و اقلیم بومی ... چکیده:
این مقاله با هدف بررسی دگرگونی ها و تحولات ساختار ساختمان های مسکونی شهر با ... و
با در نظرگرفتن امکانات تکنولوژی جدید و ویژگی های معماری سنتی مدل های طراحی ...

سازگار كردن طراحي خانه هاي مسكوني تبريز و باكو با فرهنگ و اقليم بومي

عنوان مقاله: سازگار كردن طراحي خانه هاي مسكوني تبريز و باكو با فرهنگ و اقليم ... اين
مقاله با هدف بررسي دگرگوني ها و تحولات ساختار ساختمان هاي مسکوني شهر با ... و در
نظرگرفتن فرآيند تاثير اقليم منطقه بر معماري خانه ها از اهميت بارزي برخوردار است.

بررسی طراحی معماری خانه های مسکونی با اقلیم بومی مطالعه موردی ...

از این رو در اینمطالعه به بررسی طراحی معماری خانههای مسکونی با اقلیم بومی پرداخته
شده است. در این پژوهش روش تحقیق، مبتنی بر مطالعات کتابخانهای،اسنادی، .

بررسی طراحی معماری خانههای مسکونی با اقلیم بومی مطالعه موردی شهرستان

ﮔﻮﺍﻫﯽ ﺛﺒﺖ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺩﺭ ﺳﯿﻮﯾﻠﯿﮑﺎ www.CIVILICA.com. ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﻘﺎﻟﻪ: ﺑﺮﺭﺳﯽ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﻣﻌﻤﺎﺭﯼ ﺧﺎﻧﻬﻬﺎﯼ
ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﺑﺎ ﺍﻗﻠﯿﻢ ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﯼ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﺑﻮﮐﺎﻥ. ﻣﺤﻞ ﺍﻧﺘﺸﺎﺭ: ﮐﻨﻔﺮﺍﻧﺲ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﻋﻠﻮﻡ ﻭ ﻣﻬﻨﺪﺳﯽ (ﺳﺎﻝ:
1394).

نقش تکنولوژی های بومی در کیفیت فضاهای مسکونی

17 ا کتبر 2011 ... ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﻗﻠﯿﻤﯽ، ﺑﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ. ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ... ﻫﺎ و
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺰا ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ رﺳﯿﺪ ... ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
اﺻﻠﯽ؛ ﺑﻮم، ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻮﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در اداﻣﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ. ﻫﺎي ... ﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ، ﺑﻪ اراﺋﻪ
راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ .... ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺨﺘﺼـﺮ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪه. اﺳﺖ.

بررسی شاخصه های پایداری در معماری مسکونی آذربایجان شرقی

هدف از این مطالعه بررسی شاخصههای معماری پایدار در خانههای تاریخی تبریز با تأکید
بر خانههای دوره قاجار است، تا با بازشناسی اصول پایداری در معماری بومی و انطباق آنها
با مفاهیم نوین پایداری به ارائه راهکارها و الگوهای کاربردی برای طراحی اقلیمی در ...

طراحی پایدار در معماری مسکونی سنتی - تبیان

16 سپتامبر 2015 ... نام ایده: طراحی پایدار در معماری مسکونی سنتی اقلیم معتدل و مرطوب ... بررسی مهم‌ترین
ویژگی های اقلیمی و الگوهای پایدار درمعماری بومی منطقه معتدل .... طرح است تاکنون
ماکت های خانه های تک خواب و دوخواب با مقیاس 1:200 ساخته شده است.

پاورپوینت بررسی کالبدی خانه های مسکونی بومی همساز با اقلیم

23 فوریه 2016 ... پاورپوینت بررسی کالبدی خانه های مسکونی بومی همساز با اقلیم ... ,معماری بومی ,
ویژگی های معماری درونگرا ,معماری اقلیمی ,تکنیکهای طراحی اقلیمی ...

نقش تکنولوژی های بومی در کیفیت فضاهای مسکونی

17 ا کتبر 2011 ... ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻦ، ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺑﺮ ﺧﻼف ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎي ﻓﺮﻫﻨﮕﯽ، اﻗﻠﯿﻤﯽ، ﺑﻮﻣﯽ ﮐﻪ در ﻣﺤﯿﻂ. ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽ ... ﻫﺎ و
ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﻨﺎﺳﺐ اﺟﺰا ﺑﺘﻮان ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﻄﻠﻮب در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﻌﺎﺻﺮ رﺳﯿﺪ ... ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع
اﺻﻠﯽ؛ ﺑﻮم، ﺑﻪ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژي و ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻮﻣﯽ ﭘﺮداﺧﺘﻪ و در اداﻣﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ. ﻫﺎي ... ﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ ﻧﻬﻔﺘﻪ، ﺑﻪ اراﺋﻪ
راﻫﮑﺎرﻫﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ﻃﺮاﺣﯽ ﻓﻀﺎﯾﯽ ﺑﺎ .... ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻮﻣﯽ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﻣﺨﺘﺼـﺮ ﺑﺮرﺳـﯽ ﺷـﺪه. اﺳﺖ.

طراحی خانه در بافت سنتی شهری - سامانه نشر مجلات علمی دانشگاه تهران

مقاله با نیم نگاهی به معنای سنت، خانه و معماری سنتی و یادآوری ارزش ها و معیارهای آن، به
. بررسی و تحلیل طراحی یک مجموعه ی مسکونی در بافت قدیم شهر قم می پردازد. با
تکیه بر مبانی و ... نســیان حاکــم بــر معمــاری و بافت های ســنتی و بومی،. حاصــل
تفکــر ..... شــناخت درســت و. علمــی اقلیم، معماری پایداری را )با مفهوم امروزی( طراحی
کرده ...

پایانامه ارشد معماری طراحی الگوی مسکونی ویلایی شهر رشت با نگاهی به ...

3 روز پیش ... پایانامه ارشد معماری طراحی الگوی مسکونی ویلایی شهر رشت با نگاهی به معماری بومی
منطقه .... 2-1-16- بررسی نحوه شکل‌گیری فضاها و ارتباطات در خانه‌های ایرانی ... 2-2-6-
1- تاثیر پذیري از شرایط فرهنگی و محیطی و اقلیمی————————– 94 ... 2-2-
10- فواید استفاده از کاربرد اصول معماري بومی ایرانی در راستاي ...

بررسی معماری پایدار در زمینه های طراحی مسکونی - دانلود پایان نامه

17 ژوئن 2016 ... (IEA, 2007)« بنابراین طراحی معماری ساختمان ها خصوصاً مسکونی یا تجاری در جهت
کاهش ..... 4-6-1- ویژگی‌های خانه های بومی و سنّتی اصفهان. .... با اندکی توجه به اصول
طراحی منطبق با اقلیم و به کارگیر ی انرژی های تجدید شونده می توان ...

نقش فرهنگ و محیط بر معماری فضای خانگی - انسان شناسی و فرهنگ ...

در گذشته معمار بومی جهت ساخت فضای خانه سه نوع هماهنگی را ایجاد میکرده است: نخست
هماهنگی ... مرتفع و همشکل با پنجرهها و تراسهای رو به بیرون، بدون توجه به فرهنگ و
اقلیم منطقه ... به همین جهت محققین قصد دارند با بررسی خانههای آپارتمانی خیابان
گلخانه ... هماهنگی معماری فضای مسکونی با محیط جغرافیایی منطقه، طراحی داخلی
ساختمانها و ...

پایانامه ارشد معماری طراحی الگوی مسکونی ویلایی شهر رشت با نگاهی به ...

3 روز پیش ... پایانامه ارشد معماری طراحی الگوی مسکونی ویلایی شهر رشت با نگاهی به معماری بومی
منطقه .... 2-1-16- بررسی نحوه شکل‌گیری فضاها و ارتباطات در خانه‌های ایرانی ... 2-2-6-
1- تاثیر پذیري از شرایط فرهنگی و محیطی و اقلیمی————————– 94 ... 2-2-
10- فواید استفاده از کاربرد اصول معماري بومی ایرانی در راستاي ...

سازگار کردن طراحی خانه های مسکونی تبریز و باکو با فرهنگ و اقلیم ...

سازگار کردن طراحی خانه های مسکونی تبریز و باکو با فرهنگ و اقلیم بومی ... چکیده:
این مقاله با هدف بررسی دگرگونی ها و تحولات ساختار ساختمان های مسکونی شهر با ... و
با در نظرگرفتن امکانات تکنولوژی جدید و ویژگی های معماری سنتی مدل های طراحی ...

برنامه درسی - طرح پنج معماری - طراحی مجتمع مسکونی

اين مطالعات از امکان سنجي اوليه تا بررسي خصوصيات مؤثر بر طرح را شامل شده و عموماً
... تاثيرات تاريخ ، فرهنگ و ويژگي هاي اجتماعي بر شکل گيري معماري بومي در ... و
ناموفق داخلی موجود در حوزه معماري مرتبط با فضاهاي مسکوني ( در اقليم هاي مختلف) در
... حصول آگاهي هاي لازم در راستاي طراحي هدفمند و اصولی خانه در مقياس خرد و کلان با ...

باشگاه اندیشه › تاثیرات ساخت و سازهای مدرن بر معماری ایرانی(2)

جامعه شناختی، توجه به معنویت و ظرافت های هنر و اخلاق ایرانی در معماری بومی ... معتقد
است: «خانواده های ایرانی در خانه هایی با معماری سنتی و با توجه به ترکیب ... و معماران
ایرانی نقشه های ساختمانی متناسب با شرایط علمی- اقلیمی کشور طراحی و ارائه دهند.»
.... بررسی های کارشناسی نشان می دهد که مصالح به کار رفته در معماری سنتی کاهگل، ...

بررسی شاخصه های پایداری در معماری مسکونی آذربایجان شرقی

هدف از این مطالعه بررسی شاخصههای معماری پایدار در خانههای تاریخی تبریز با تأکید
بر خانههای دوره قاجار است، تا با بازشناسی اصول پایداری در معماری بومی و انطباق آنها
با مفاهیم نوین پایداری به ارائه راهکارها و الگوهای کاربردی برای طراحی اقلیمی در ...

لیست انتخاب موضوع پایان نامه مهندسی معماری - مادسیج

18 نوامبر 2015 ... موضوع پایان نامه:معماری هنر،طراحی هنرگاه شهری تهران ... فصل ششم به بررسی معماری
تندیس گون اختصاص دارد و در فصل هفتم تعدادی نمونه ی موردی داخلی .... مناسب باشد,
ولی بدون شک برای شهری با اقلیم اهواز مناسب نیست. ... و پتانسیل های بومی منطقه و
با توجه به اصول طراحی محله مسکونی شکل گرفته و تلاش شده است تا ...

تطابق شاخصه های مسکن بومی گیالن با معماری مدرن غرب

27 سپتامبر 2012 ... فرهنگی، اجتماعی و اقلیمی اساساً متفاوت، شاخصه های فرمی مشابه بسیار ... در بخش
سوم با بررسی تطبیقی شاخصه های معرفی شده برای هر دو گونه معماری ... ابزاری برای
تهیه چارچوب نظری طراحی معماری پایدار معاصر گیالن مطرح می شود. .... سیاح اروپایی
در قرن 17 میالدی خانه های رشت را در 1مسکونی در شهر نیز دیده می شود.

مطالعات طراحي خانه فرهنگ با رويکرد معماري پايدار, - رزبلاگ

2 ژانويه 2017 ... طراحی پایدارفضاهای مسکونی با ویژگیهای اقلیم شناختی معماری بومی ... . ... کامل با
اصول معماری پایدار قرار داشته اند خانه های سنتی ما به دلیل همسازی با اقلیم . ...
مطالعات کتابخانه ای: این روش در کتابخانه ها و با مطالعه به بررسی و .

سازگار كردن طراحي خانه هاي مسكوني تبريز و باكو با فرهنگ و اقليم بومي

عنوان مقاله: سازگار كردن طراحي خانه هاي مسكوني تبريز و باكو با فرهنگ و اقليم ... اين
مقاله با هدف بررسي دگرگوني ها و تحولات ساختار ساختمان هاي مسکوني شهر با ... و در
نظرگرفتن فرآيند تاثير اقليم منطقه بر معماري خانه ها از اهميت بارزي برخوردار است.

وب گاه اعضای هیات علمی - دانشگاه گیلان - دکتر امیر رضا کریمی آذری

-طراحی: طراحی مسکن با رویکرد روانشناسی محیط. طراحی مسکن وساختمان های مناسب
کودکان .... structures to improve energy efficiency in architecture residential and
climate ... الهام ثامني، دكتر امير رضا كريمي آذري، "راهكارهاي معماري پايدار در خانه هاي
بومي ... بررسي نقش و جايگاه معماري بومي در طراحي مجتمع هاي مسكوني(نمونه موردي:
مجتمع ...

مطالعات طراحي خانه فرهنگ با رويکرد معماري پايدار, - رزبلاگ

2 ژانويه 2017 ... طراحی پایدارفضاهای مسکونی با ویژگیهای اقلیم شناختی معماری بومی ... . ... کامل با
اصول معماری پایدار قرار داشته اند خانه های سنتی ما به دلیل همسازی با اقلیم . ...
مطالعات کتابخانه ای: این روش در کتابخانه ها و با مطالعه به بررسی و .

دفاعیه دکتری؛ “تحلیل شیوه های بومی استفاده از باد در جهت اصلاح ...

از مهم‌ترین الگوهای قابل استفاده آن، شیوه سازگاری مسکن با پدیده اقلیمی غالب منطقه؛
... این رساله ضمن بررسی معماری بومی روستایی منطقه سیستان به این نکته اشاره دارد
که ... تحلیلی و با تکیه بر برداشت های میدانی از خانه های بومی مناطق مختلف
روستایی ... آخرین مهلت ثبت نام مسابقه 3 میلیاردی طراحی معماری موزه انقلاب اسلامی و
دفاع ...

ﻃﺮاﺣﯽ ﺷﻬﺮك ﺑﺎ اﯾﺪه ﻫﺎي ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻮﺛﺮ در ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي ﻣ - دانشگاه آزاد اسلامي ...

ﻣﺸﮑﻞ اﺗﻼف ﺑﺎﻻي اﻧﺮژي ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ درﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻬﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ ﻣﻮاﺟﻪ اﺳﺖ، از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﺑﺎ ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪ ...
ﺑﺮرﺳﯽ اﻟﮕﻮﻫﺎي اﻗﻠﯿﻤﯽ در ﮔﺬﺷﺘﻪ، اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺮژي ﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ، ﻃﺮاﺣﯽ اﻟﮕﻮي ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ ﺑﻪ وﺳﯿﻠ. ﻪ
اراﺋﻪ ... ﮐﻠﯿﺪي: ﻣﻌﻤﺎري ﻫﻤﺴﺎز ﺑﺎ اﻗﻠﯿﻢ، ﻣﻌﻤﺎري ﺳﻨﺘﯽ ﮔﯿﻼن، اﻧﺮژي ﻫﺎي ﺗﺠﺪﯾﺪﭘﺬﯾﺮ، ﮐﺎﻫﺶ ﻣﺼﺮف ﺳﻮﺧﺖ .....
ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن. ﻫﺎ. در. اﯾﻦ. اﻗﻠﯿﻢ. دﯾﺪه. ﻣﯽ. ﺷﻮد . 11. -. ﺷﮑﻞ. ﮔﯿﺮي. اﻟﮕﻮي. ﻣﻌﻤﺎري. ﺑﻮﻣﯽ. ﺧﺎﻧﻪ. ﻫﺎي. ﮔﯿﻼن. ﺑﺮ.
ﭘﺎﯾﻪ.

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺠﺪد ﺷﺎﺧﺼﻪ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري ﺑﻮﻣﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ ﺑﺎ - ResearchGate

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﺧﺎص آب و ﻫﻮاﯾﯽ و ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا, ﺑﺮرﺳﯽ اﻗﻠﯿﻢ ﻫﺎي ﮔﺮم و ﺧﺸﮏ و ﺑﯿﺎﺑﺎﻧﯽ. و اﺳﺘﻔﺎده از راه
ﺣﻞ ﻫﺎي ﻣﻌﻤﺎري در آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﺮاﺣﯽ ﺑﻨﺎﻫﺎي اﻣﺮوز و ﺻﺮﻓﻪ ﺟﻮﯾﯽ در ﻣﺼﺮف اﻧﺮژي. ﮐﻤﮏ ﺷﺎﯾﺎﻧﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. دو
.... ﻣﺼﺎﻟﺢ ﺑﻮﻣﯽ. (. ﻣﻬﺮﻋﻠﯽ،. اﺑﺎذر،. 1391. ) , و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﻣﺴﮑﻮﻧﯽ. (. ﮐﺎﻇﻤﯽ،. ﻣﺤﻤﺪ،. ﻧﺴﺮﯾﻦ. اﻧﺘﻈﺎري.
زﻧﻮز،. و ..... ﺳﻨﺘﯽ ﯾﺰد و اراﺋﻪ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﺑﺮاي ﺑﻬﺒﻮد وﺿﻌﯿﺖ ﻓﻌﻠﯽ آن (ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮردي: ﺧﺎﻧﻪ ﻻري ﻫﺎ)،. اوﻟﯿﻦ
ﮐﻨﻔﺮاﻧﺲ ...

دانلود مقاله انطباق طراحی خانه های مسکونی متناسب با اقلیم و معماری ...

12 ژانويه 2017 ... دانلود مقاله انطباق طراحی خانه های مسکونی متناسب با اقلیم و معماری بومی در ...
پیشنهاد راهکاری جدید برای استفاده از اقلیم در معماری مورد بررسی قرار ...

نمایه سازی مقالات همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری در بانک مقالات ...

تحلیل و بررسی معماری همساز با اقلیم در شهرستان اهر بر مبنای شاخص های
زیست_اقلیمی .... بررسی ضرورت طراحی مجتمع های مسکونی پایدار بر اساس الگوهای
معماری ..... معرفی خانه های بومی اقلیم معتدل و مرطوب ایران نمونه موردی: مجموعه مسکونی
مرادی

پایان نامه کامپیوتر - تشخیص احساسات در چهره انسان

کاستوم ریکاوری cwm i9300i 100%تست شده

موازنه سازی آمریکا در مقابل چین

دانلود پروپوزال بررسی ویژگیهای کاربردی کامپوزیت

دانلود خلاصه کتاب سازمان استراتژی محور نورتن و

درس پژوهی تغییرات مواد

تحقیق درباره نظريه نهادگرايي نئوليبرال و همكاري

تحقیق درمورد ابا صالح 50ص

تحقیق درباره سیاره زهره

مقاله مديريت پرورش جوجه بوقلمون